A A A A A

Math Signs: [Number 8]


Sa nglô yile 13:18
Likambo oyo ezali kosenga bwania. Tika ete moto oyo azali na mayele atanga talo ya nyama. Pamba te talo yango ekokani na kombo ya moko. Talo yango ezali: nkama motoba na ntuku motoba na motoba.

1 Corinthefue 6:9-11
[9] Boyebi te ete, bato oyo basalaka mabe bakokota te na Bokonzi ya Nzambe? Bomikosa te: ezala bato oyo basalaka kindumba, basambeli ya bikeko, basali ekobo, baoyo balula makambo ya soni, baoyo basanganaka na baninga na bango mibali,[10] miyibi, bato ya lokoso ya mbongo, balangwi masanga, baoyo bafingaka baninga, baoyo babotolaka biloko ya bato, bakokota te na Bokonzi ya Nzambe. Mpe bato mosusu kati na bino, bozalaka ndenge wana.[11] Kasi basokolaki bino, bakomisaki bino basantu, mpe bakomisaki bino bato na sembo kati na kombo ya Nkolo Yesu Klisto, mpe na nzela ya Molimo ya Nzambe na biso.

Sa nglô yile 11:2-3
[2] Kasi kotanga molayi ya libanda ya Ndako ya Nzambe te, mpo basila kopesa yango na bampakano. Bango bakoniata vile ya bosantu basanza ntuku minei na mibale.[3] Nakopesa nguya na batemwe na ngai mibale, oyo bakolata saki, mpe bakosakola na mikolo nkoto moko nkama mibale na ntuku motoba.

Sa nga bé yôli'n 8:11-24
[11] Bazalaki kolanda ye mpo ete wuta kala, azalaki kokamwisa bango na misala na ye ya maji.[12] Kasi tango bandimaki sango malamu oyo Filipo ateyaki mpo na Bokonzi ya Nzambe mpe mpo na Kombo ya Yesu Klisto, mibali mpe basi bazwaki libatisi.[13] Simona mpe andimaki, boye ye mpe azwaki libatisi. Azalaki kolanda Filipo bisika nyonso oyo azalaki kokende, mpe azalaki kokamwa komona bilembo minene mpe bikamwa oyo ezalaki kosalama.[14] Wana bantoma, na Yelusalemi, bayokaki ete bato ya Samari bayambi Liloba ya Nzambe, batindelaki bango Piere mpe Yoane.[15] Tango bakomaki kuna, babondelaki mpo na bango mpo ete bazwa Molimo Mosantu.[16] Pamba te, Molimo Mosantu akitelaki nanu ata moto moko te kati na bango; bazwaki kaka libatisi na Kombo ya Nkolo Yesu.[17] Boye, Piere na Yoane batielaki bango maboko mpe bazwaki Molimo Mosantu.[18] Tango Simona amonaki ete bato oyo bandimaki bazwaki Molimo Mosantu wana bantoma batielaki bango maboko, apesaki Piere mpe Yoane mbongo,[19] mpe alobaki: —Bopesa ngai mpe nguya oyo, mpo ete moto nyonso oyo ngai mpe nakotiela maboko akoka kozwa Molimo Mosantu![20] Kasi, Piere azongiselaki ye: —Tika ete yo na mbongo na yo bokufa, mpo okanisi ete okoki kosomba likabo ya Nzambe na mbongo![21] Solo, ozali na libula to na makoki kati na mosala oyo te, pamba te motema na yo ezali sembo te liboso ya Nzambe.[22] Yango wana, bongwana na mabe na yo mpe bondela Nkolo, tango mosusu akoki kolimbisa yo na oyo okanisaki na motema.[23] Pamba te, namoni ete motema na yo etonda na zuwa mpe ozali mowumbu ya masumu.[24] Boye, Simona azongisaki: —Bino nde bobondela Nkolo mpo na ngai, mpo ete likambo moko te na oyo bowuti koloba ekomela ngai!

1 Corinthefue 6:9
Boyebi te ete, bato oyo basalaka mabe bakokota te na Bokonzi ya Nzambe? Bomikosa te: ezala bato oyo basalaka kindumba, basambeli ya bikeko, basali ekobo, baoyo balula makambo ya soni, baoyo basanganaka na baninga na bango mibali,

Jean 1:8
Ye moko azalaki moi te; ayaki kaka mpo na kozala temwe ya moi.

Sa nglô yile 4:6-8
[6] Liboso ya Kiti ya bokonzi, namonaki lokola ebale monene oyo ezalaki polele lokola talatala mpe ekokanaki na libanga ya talo oyo babengaka “Kristale”. Bikelamo minei ya bomoi, ezalaki na miso ebele liboso mpe sima, ezalaki na kati mpe na pembeni-pembeni ya Kitiya bokonzi.[7] Ekelamo ya liboso ezalaki lokola tambwe, ya mibale lokola mwana ngombe ya mobali, ya misato ezalaki na elongi lokola ya moto, mpe ya minei lokola ndeke moko ya monene oyo ezalaki kopumbwa.[8] Mpe bikelamo wana minei ya bomoi, moko na moko ezalaki na mapapu motoba; nzoto na yango ezalaki ya kotonda na miso na kati mpe na pembeni-pembeni. Butu mpe moi, bazalaki kotika te koloba: Nkolo Nzambe na nguya nyonso, azali Mosantu, Mosantu, Mosantu. Oyo azalaki, azali mpe azali koya.

Sa nglô yile 13:5
Mpe nyama ezwaki nzela ya koloba maloba ya lofundu mpe ya kofinga Nzambe. Ezwaki mpe bokonzi ya kosala mosala na yango basanzantuku minei na mibale.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®