A A A A A

Math Signs: [Number 5]


Sa nglô yile 13:5-18
[5] Mpe nyama ezwaki nzela ya koloba maloba ya lofundu mpe ya kofinga Nzambe. Ezwaki mpe bokonzi ya kosala mosala na yango basanzantuku minei na mibale.[6] Bongo ebandaki koloba maloba ya kotiola Nzambe, kotiola kombo na ye, esika ye avandaka, mpe baoyo bavandaka na Likolo.[7] Ezwaki nzela ya kobunda na basantu mpe ya kolonga bango. Mpe bapesaki yango bokonzi likolo ya mabota nyonso, yamikili nyonso, ya minoko nyonso mpe ya bikolo nyonso.[8] Bongo bato nyonso oyo bavandaka na mokili, baoyo bakombo na bango ekomama te, banda mokili esalama, na Buku ya bomoi ya Mwanameme oyo babomaki, bakosambela ye.[9] Moto oyo azali na matoyi tika ayoka![10] Soki moto asengeli kokota na boloko, akokota na boloko. Soki moto asengeli kokufa na mopanga, akokufa na mopanga. Yango wana, esengeli ete bato ya Nzambe bazala bato ya kokanga motema mpe kondima.[11] Bongo namonaki nyama mosusu ebimaki na mabele. Nyama yango ezalaki na maseke mibale oyo ezalaki lokola ya mwana-meme, mpe ezalaki koloba lokola Dragon.[12] Esalelaki bokonzi nyonso ya nyama ya liboso na miso na ye. Esalaki ete mabele mpe bato oyo bavandaka na mabele bakumbamela nyama ya liboso oyo ezalaki na pota oyo elingaki koboma ye mpe pota yango esilaki.[13] Esalaki makamwisi minene, na ndenge ete ekitisaki kutu motowuta na likolo kino na mokili, na miso ya bato.[14] Bongo ekosaki baoyo bavandaka na mabele na nzela ya makamwisi oyo bapesaki ye ndingisa ya kosala na miso ya nyama ya liboso. Nyama ya mibale etindaki baoyo bavandaka na mokili ete basala elilingi mpo na lokumu ya nyama oyo bazokisaki na mopanga mpe ezongaki na bomoi.[15] Mpe nyama ya mibale ezwaki nzela ya kopesa pema na elilingi ya nyama ya liboso mpo ete ekoka koloba, mpe eboma baoyo nyonso baboyaki kosambela yango.[16] Etindaki lisusu bato nyonso na makasi, bato minene mpe bato pamba, bato ya bomengo mpe babola, bawumbu mpe bato ya bonsomi, ete bazwa elembo na loboko ya mobali to na elongi,[17] mpo ete moto moko te akoka kosomba to koteka, longola kaka oyo azali na elembo; elembo yango ezali nde kombo ya nyama to talo ya kombona yango.[18] Likambo oyo ezali kosenga bwania. Tika ete moto oyo azali na mayele atanga talo ya nyama. Pamba te talo yango ekokani na kombo ya moko. Talo yango ezali: nkama motoba na ntuku motoba na motoba.

Matthieu 19:9
Nalobi na bino ete, oyo akokabwana na mwasi na ye, longola kaka mpo na likambo ye kindumba, mpe abali mwasi mosusu, asali ekobo.

Sa nglô yile 11:2-3
[2] Kasi kotanga molayi ya libanda ya Ndako ya Nzambe te, mpo basila kopesa yango na bampakano. Bango bakoniata vile ya bosantu basanza ntuku minei na mibale.[3] Nakopesa nguya na batemwe na ngai mibale, oyo bakolata saki, mpe bakosakola na mikolo nkoto moko nkama mibale na ntuku motoba.

Matthieu 5:32
Kasi ngai nalobi na bino: mobali oyo akabwani na mwasi na ye, longola kaka mpo na likambo ya ekobo, ezali ye moto afungoleli mwasi yango nzela ya kosala kindumba. Oyo mpe abali mwasi balongola na libala, asali ekobo.

2 Timothée 3:16
Pamba te, Makomi nyonso ekomama na nguya ya Nzambe, mpe ezalina tina mingi mpo na koteya bato, mpo na kopamela bato, mpo na kobongisa bato, mpe mpo na kolakisa bato ete batambola na bomoi ya malamu,

Sa nglô yile 4:6-8
[6] Liboso ya Kiti ya bokonzi, namonaki lokola ebale monene oyo ezalaki polele lokola talatala mpe ekokanaki na libanga ya talo oyo babengaka “Kristale”. Bikelamo minei ya bomoi, ezalaki na miso ebele liboso mpe sima, ezalaki na kati mpe na pembeni-pembeni ya Kitiya bokonzi.[7] Ekelamo ya liboso ezalaki lokola tambwe, ya mibale lokola mwana ngombe ya mobali, ya misato ezalaki na elongi lokola ya moto, mpe ya minei lokola ndeke moko ya monene oyo ezalaki kopumbwa.[8] Mpe bikelamo wana minei ya bomoi, moko na moko ezalaki na mapapu motoba; nzoto na yango ezalaki ya kotonda na miso na kati mpe na pembeni-pembeni. Butu mpe moi, bazalaki kotika te koloba: Nkolo Nzambe na nguya nyonso, azali Mosantu, Mosantu, Mosantu. Oyo azalaki, azali mpe azali koya.

1 Corinthefue 10:13
Komekama moko te ekomelaki bino, oyo ezangaka kokomela bato. Nzambe akokisaka bilaka na Ye: akotika te ete bomekama koleka makasi na bino. Kasi na tango ya komekama, akobongisa nzela ya kolonga yango, mpe akopesa makasi ya koyika mpiko.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®