A A A A A

Math Signs: [Number 3]


1 Timothée 2:5
Pamba te Nzambe azali se moko, mpe moto oyo azongisaka boyokani kati na Nzambe na bato azali mpe moko, ye nde Kristo Yesu, moto,

2 Timothée 3:16
Pamba te, Makomi nyonso ekomama na nguya ya Nzambe, mpe ezalina tina mingi mpo na koteya bato, mpo na kopamela bato, mpo na kobongisa bato, mpe mpo na kolakisa bato ete batambola na bomoi ya malamu,

Sa nga bé yôli'n 17:28
Pamba te, na nzela na ye nde tozalaka na bomoi, toninganaka mpe tozalaka oyo tozali, ndenge bakomi na bino misusu baloba: “Tozali bana na ye!”

Colossesfue 2:9
Pamba te, kotondisama nyonso ya Bonzambe na lolenge ya nzoto evandi kati na Klisto.

Hébreu 4:12
Pamba te Liloba ya Nzambe ezali na bomoi mpe na nguya; ekotaka koleka kutu mopanga oyo ezali na mino na ngambo nyonso mibale, ekomaka kino na kokabola elimo na molimo, mikuwa na mafuta oyo ezalaka na kati ya mikuwa; mpe etalaka malamu-malamu makanisi mpe mikano ya mitema ya bato.

Jean 4:24
Nzambe azali Molimo, mpe esengeli ete baoyo basambelaka ye, basambela ye na molimo mpe na solo.

Matthieu 12:40
Pamba te, ndenge Jonasi afandaki na libumu ya mbisi mikolo misato mpe butu misato, ndenge moko mpe Mwana ya Moto akofanda na nseya mabele mikolo misato mpe butu misato.

Sa nglô yile 1:4
Ngai Jean, natindi mokanda oyo epai ya Mangomba sambo oyo ezali na mokili ya Azia: tika ete ngolu mpe kimia ezala na bino, wuta na Ye oyo azali, azalaki mpe azali koya, mpe wuta na milimo sambo oyo bazali liboso ya Kiti na ye ya Bokonzi,

Tite 1:12
Moto moko na kati ya baprofeta ya bato ya Krete alobaki: Bato ya Krete bazalaka tango nyonso bato ya lokuta; bazali banyama ya mabe penza, bato ya lokoso mpe bagoigoi.

1 Corinthefue 15:33
Bomikosa te: baninga mabe babebisaka bizaleli ya malamu!

1 Jean 5:7-9
[7] Pamba te, batemwe bazali misato:[8] Molimo, mayi, mpe makila; mpe bango misato balobaka ndenge moko.[9] Tondimaka matatoli ya bato, kasi litatoli ya Nzambe eleki monene, pamba te yango ezali litatoli ya Nzambe oyo apesaki mpo na Mwana na ye.

Jean 3:16-18
[16] Pamba te, Nzambe alingaki mokili mingi penza, yango wana apesaki Mwana na ye se moko, mpo ete moto nyonso oyo akondima ye, akufa te, kasi azwa bomoi ya seko.[17] Pamba te, Nzambe atindaki te Mwana na ye na mokili mpo apesa yango etumbu, kasi mpo ete mokili ebika na nzela na ye.[18] Oyo akondima ye, akozwa etumbu te kasi oyo akondima ye te, asiʼazwi etumbu pamba te aboyi kondima Mwana se moko ya Nzambe.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®