A A A A A

Life: [Depression]


Philippesfue 4:8
Bandeko, mpo na kosukisa, makambo nyonso oyo ezali ya solo, makambo nyonso oyo ezali ya kitoko, makambo nyonso oyo ezali ya sembo, makambo nyonso oyo ezali ya peto, makambo nyonso oyo batobalingaka, makambo nyonso oyo bato bakumisaka, soki likambo moko ezali malamu to oyo bato bakoki kokumisa, tika ete bokanisaka mpona makambo yango.

1 Pierre 5:6-7
[6] Yango wana, bomikitisa na nse ya loboko ya nguya, oyo ya Nzambe, mpo akoka kotombola bino na tango oyo ekoki.[7] Bobwaka epai na ye makambo nyonso oyo etungisaka bino, Pamba te ye moto abatelaka bino.

Jean 16:33
Nalobi na bino makambo oyo, mpo ete bozala na kimia kati na ngai. Na mokili oyo, bokonyokwama mingi penza. Kasi boyika mpiko! pamba te, nasiʼnalongi mokili.

Romefue 8:38-39
[38] Pamba te, nazali kondima ete ezala kufa to bomoi, ba-anjelu to milimo mabe, makambo ya mikolo oyo to makambo oyo ekoya, banguya ya ndenge na ndenge,[39] banguya ya likolo to ya se ya mabele, to eloko mosusu oyo Nzambe akela: eloko moko te ekoki kokabola biso na bolingo ya Nzambe, kati na Klisto Yesu, Nkolo na biso.

1 Pierre ४:१२-१३
[१२] Balingami, bokamwa te mpo na komekama ya pasi mingi oyo bozali komona, lokola nde likambo moko ya kokamwa eyeli bino.[१३] Kasi bosepela mpo bazali kosangana na bapasi ya Kristo, mpo ete bokoka kotonda na esengo tango nkembo na ye ekomonana.

2 Corinthefue 1:3-4
[3] Lokumu epai na Nzambe, Tata na Nkolo na biso Yesu Klisto, Tata oyo ayokelaka bato mawa mpe Nzambe oyo abondisaka bato na makambo nyonso.[4] Abondisaka biso na bapasi nyonso mpo ete biso mpe tokoka kobondisa baoyo bazali kati na bapasi, na nzela ya kobondisama oyo biso mpe tozwaki epai na Ye.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®