A A A A A

Life: [Dating]


2 Corinthefue 6:14-18
[14] Bosangana te elongo na bato oyo bandimaka Nzambe te. Pamba te, boyokani nini ezali kati na bosembo mpe mabe? Boni, pole ekoki solo kosangana na molili?[15] Klisto akoki solo koyokana na Satana? Eloko nini ekoki kosangisa mondimi na mopagano?[16] Boyokani nini ekoki kozala kati na Ndako ya Nzambe mpe banzambe ya bikeko? Pamba te, biso tozali Ndako ya Nzambe ya bomoi, kolanda oyo Ye moko Nzambe alobaki: “Nakovanda kati na bango mpe nakotambola elongo na bango. Nakozala Nzambe na bango, mpe bango bakozala bato na ngai.[17] Yango wana, bobima kati na bango, mpe bokabwana na bango,” elobi Nkolo. “Bosimba te oyo ezali mbindo, mpe ngai nakoyamba bino.”[18] “Nakozala Tata na bino, mpe bino bokozala bana na ngai ya mibali mpe ya basi,” elobi Yawe, Nkolo na nguya nyonso.

ÉphÈsefue 5:19
Bolendisana moko na moko kati na banzembo, masanzoli mpe banzembo oyo ewutaka na Molimo; boyemba mpe bokumisa Nkolo kati na mitema na bino.

Philippesfue 4:13
Nakoki kosala makambo nyonso na nzela ya ye oyo apesaka ngai makasi.

Jacques 4:4
Bato na ekobo! Boyebi te ete kolinga mokili, ezali koyina Nzambe? Moto oyo alingi kozala moninga ya mokili, amikomisi monguna ya Nzambe.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®