A A A A A

Life: [Beauty]


1 Pierre 3:3-4
[3] Kitoko na bino esengeli te ewuta na biloko oyo emonanaka na miso: lokola, kokanga suki, kolata babizu ya wolo to bilamba ya kitoko.[4] Kasi ebongi malamu ete kitoko na bino ewuta na kati ya mitema: kitoko oyo esilaka te, oyo ya molimo ya boboto mpe ya kimia, oyo ezali na motuya mingi na miso ya Nzambe.

2 Corinthefue 4:16
Yango wana, tolembaka nzoto te; mpe ata soki bomoto na biso ya libanda ezali kobeba moke-moke, kasi bomoto na biso ya kati ekomaka, mokolo na mokolo, ya sika.

ÉphÈsefue 2:10
Pamba te, biso tozali bikelamo ya Nzambe, tokelama kati na Kristo Yesu mpo na kosala misala ya malamu, misala oyo Nzambe abongisa liboso penza, mpo biso tosala yango.

Philippesfue 4:8
Bandeko, mpo na kosukisa, makambo nyonso oyo ezali ya solo, makambo nyonso oyo ezali ya kitoko, makambo nyonso oyo ezali ya sembo, makambo nyonso oyo ezali ya peto, makambo nyonso oyo batobalingaka, makambo nyonso oyo bato bakumisaka, soki likambo moko ezali malamu to oyo bato bakoki kokumisa, tika ete bokanisaka mpona makambo yango.

Romefue 8:6
Pamba te, baposa ya nzoto ememaka na kufa; kasi baposa ya Molimo ememaka na bomoi mpe na kimia.

Matthieu 6:28-29
[28] Bongo mpo na nini bomitungisaka mpo na bilamba ya kolata? Botala bafololo ya bilanga ndenge ekolaka; yango esalaka te mpe etongaka bilamba te.[29] Nzokande nayebisi bino, ata mokonzi Salomon, kati na nkembo na ye mobimba, alataki te lokola moko na yango.

1 Timothée 2:9-10
[9] Ndenge moko mpe, basi balata na ndenge oyo ekoki, na ndenge oyo bato bakoki komona mabe te, mpe na ndenge ya lofundu te. Bakangisa sukite, balata biloko ya wolo te, to mpe mayaka, to mpe bilamba ya talo koleka,[10] kasi balata misala ya malamu, oyo ekoki epai na basi oyo balobaka ete basambelaka Nzambe.

Galatiefue 3:26-27
[26] Pamba te, bozali bino nyonso bana ya Nzambe na nzela ya kondima kati na Klisto Yesu.[27] Pamba te, bino nyonso oyo bozwaki libatisi kati na Klisto, bosiʼbolata Klisto.

Jacques 1:23
Pamba te, soki moto azali koyoka Liloba mpe azali kosala te oyo yango ezali koloba, akokani na moto oyo atali elongi na ye na tala-tala,

Matthieu 23:28
Bino mpe ndenge moko, na libanda bozali komonana bato malamu, kasi na kati botondi na makambo ya lokuta mpe ya mabe!

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®