A A A A A

Life: [Widows]


Jacques 1:27
Kosambela ya peto mpe oyo ezangi bosoto na miso ya Nzambe tatana biso yangʼoyo: kosalisa bana oyo bakufela baboti mpe basi oyobakufela mibali, kati na bapasi na bango, mpe komibatela peto na makambo ya mokili.

Sa nga bé yôli'n 6:1
Na mikolo wana, motango ya bayekoli ezalaki kaka kobakisama. Bayuda oyo bazalaki koloba monoko ya greki bakomaki koyimayima mpo na kotelemela Bayuda oyo bazalaki koloba monoko ya ebreo, pamba te na tango ya kokabola bilei ya mokolo na mokolo, basi na bango oyo bakufisa mibali bazalaki kozangela.

1 Timothée 5:3-16
[3] Tosaka basi oyo bakufela mibali, baoyo batikala bango moko.[4] Kasi soki mwasi oyo akufela mobali azali na bana to mpe bankoko, esengeli bayekola kolakisa botosi na makambo ya Nzambe liboso na libota na bango moko. Mpe bazongisela baboti na bango mpe bakoko na bango bolamu oyo basalelaki bango, pamba te yango esepelisaka Nzambe.[5] Mwasi oyo akufela mobali, oyo atikala kaka ye moko, atiaka elikya na ye nyonso na Nzambe, mpe akobaka kobondela butu mpe moi mpe kosenga Nzambe mpo asalisa ye.[6] Kasi mwasi oyo akufela mobali, oyo amipesa kati na bisengo, azali ya kokufa atako azali na bomoi.[7] Pesa mitindo wana na bato, mpo ete moto moko te azala na mabe.[8] Soki moto ayebi kosunga bato na ye te, mpe koleka kutu baoyo ya libota na ye moko, moto ya ndenge wana asiʼabwaka kondima mpe azali moto mabe koleka kutu moto oyo azangi kondima.[9] Mpo ete nkombo ya mwasi oyo akufela mobali ekomama na buku ya basi oyo bakufela mibali, esengeli azala na bambula tuku motoba, azala mwasi oyo abalanaki na mobali moko kaka,[10] mpe azala mwasi oyo ayebana mpo na misala na ye ya malamu: soki abokolaki bana malamu, soki ayambaki bapaya na ndako na ye, soki asukolaki makolo ya basantu, soki asalisaki baoyo bazalaki na minyoko, mpe soki asalaki lolenge nyonso ya misala ya malamu.[11] Kasi mpo na basi oyo bakufela mibali, baoyo bazali naino bilenge, kokoma bango te na buku wana. Pamba te, tango baposa na bango ya nzoto ekomatela komipesa na bango na Kristo, bakoluka na bango kobala.[12] Na bongo bakomema ngambo, awa bakobebisa elaka na bango ya liboso.[13] Lisusu, basiʼbazwa ezalali ya kozala songi-songi mpe kotambola-tambolana bandako ya bato. Mpe kaka goi-goi te, kasi bakoma mpe bato ya biloba-loba, bato oyo bakotaka makambo nyonso, mpe bato oyo balobaka makambo oyo ekoki te.[14] Yango wana, nazali kopesa ntoli na bilenge basi oyo bakufela mibali ete babala lisusu, babota bana, bakamba bandako na bango, mpe bapesa nzela na monguna te mpo na kotanga biso.[15] Pamba te, basusu basiʼbabungi nzela mpo na kolanda satana.[16] Soki mondimi moko ya mwasi to ya mobali azali na basi oyo bakufela mibali na kati ya libota na ye, esengeli asalisa bango mpe atika te ete Lingomba emema mokumba na bango, mpo ete Lingomba ekoka kosalisabasi oyo bakufela mibali, baoyo batikala bango moko.

1 Timothée 5:9
Mpo ete nkombo ya mwasi oyo akufela mobali ekomama na buku ya basi oyo bakufela mibali, esengeli azala na bambula tuku motoba, azala mwasi oyo abalanaki na mobali moko kaka,

1 Timothée 5:3
Tosaka basi oyo bakufela mibali, baoyo batikala bango moko.

1 Timothée 5:16
Soki mondimi moko ya mwasi to ya mobali azali na basi oyo bakufela mibali na kati ya libota na ye, esengeli asalisa bango mpe atika te ete Lingomba emema mokumba na bango, mpo ete Lingomba ekoka kosalisabasi oyo bakufela mibali, baoyo batikala bango moko.

Sa nga bé yôli'n 9:39
Piere akendaki elongo na bango. Tango akomaki, bamemaki ye na shambre ya likolo. Basi nyonso oyo bakufela mibali bayaki kozingela ye mpe bazalaki kolela. Boye, bazalaki kolakisa ye banzambala mpe bilamba misusu oyo Dorkasi azalaki kotonga wana azalaki nanu elongo na bango.

Sa nga bé yôli'n 6:1-6
[1] Na mikolo wana, motango ya bayekoli ezalaki kaka kobakisama. Bayuda oyo bazalaki koloba monoko ya greki bakomaki koyimayima mpo na kotelemela Bayuda oyo bazalaki koloba monoko ya ebreo, pamba te na tango ya kokabola bilei ya mokolo na mokolo, basi na bango oyo bakufisa mibali bazalaki kozangela.[2] Boye, bantoma zomi na mibale basangisaki bayekoli nyonso mpe balobaki na bango: “Ekozala malamu te mpo na biso kotika mosala ya koteya Liloba ya Nzambe mpo na komipesa na mosala ya kokabola biloko ya kolia.[3] Yango wana bandeko, bopona mibali sambo kati na bino, oyo bazali na bizaleli ya malamu, oyo batonda na Molimo Mosantu mpe na bwanya mpo ete topesa bango mokumba yango.[4] Boye, biso tokomipesa na mabondeli mpe na mosala ya koteya Liloba ya Nzambe.”[5] Likanisi yango esepelisaki lisanga mobimba. Boye, baponaki: Etieni, moto oyo atonda na kondima mpe na Molimo Mosantu, Filipo, Prokore, Nikanori, Timoni, Parimenasi mpe Nikola, moto ya Antioshi oyo akotaki na lisanga ya Bayuda.[6] Balakisaki bango epai ya Bantoma, oyo batiaki bango maboko mpe babondelaki mpo na bango.

1 Timothée 5:11-14
[11] Kasi mpo na basi oyo bakufela mibali, baoyo bazali naino bilenge, kokoma bango te na buku wana. Pamba te, tango baposa na bango ya nzoto ekomatela komipesa na bango na Kristo, bakoluka na bango kobala.[12] Na bongo bakomema ngambo, awa bakobebisa elaka na bango ya liboso.[13] Lisusu, basiʼbazwa ezalali ya kozala songi-songi mpe kotambola-tambolana bandako ya bato. Mpe kaka goi-goi te, kasi bakoma mpe bato ya biloba-loba, bato oyo bakotaka makambo nyonso, mpe bato oyo balobaka makambo oyo ekoki te.[14] Yango wana, nazali kopesa ntoli na bilenge basi oyo bakufela mibali ete babala lisusu, babota bana, bakamba bandako na bango, mpe bapesa nzela na monguna te mpo na kotanga biso.

1 Corinthefue 7:8-9
[8] Nalobi na baoyo babala te mpe na basi oyo bakufisa mibali: eleki malamu ete bazala lokola ngai, babala te.[9] Kasi, soki bakokoka komikanga te, eleki malamu ete babala na esika ya kozika na posa ya nzoto.

Luc 2:37
bongo akomaki mwasi akufela mobali kino na bambula ntuku mwambe na minei. Azalaki kolongwa na Ndako ya Nzambe te mpe azalaki kosalela Nzambe butu na moyi, na koboya kolia mpo na mabondeli.

Romefue 7:3
Boye, soki abali mobali mosusu wana mobali na ye azali nanu na bomoi, bakoloba ete asali ekobo. Kasi soki mobali na ye akufi, akozala na bonsomi liboso ya mobeko wana. Boye, bakoloba te ete asali ekobo ata soki abali mobali mosusu.

1 Timothée 5:4
Kasi soki mwasi oyo akufela mobali azali na bana to mpe bankoko, esengeli bayekola kolakisa botosi na makambo ya Nzambe liboso na libota na bango moko. Mpe bazongisela baboti na bango mpe bakoko na bango bolamu oyo basalelaki bango, pamba te yango esepelisaka Nzambe.

1 Timothée 5:10
mpe azala mwasi oyo ayebana mpo na misala na ye ya malamu: soki abokolaki bana malamu, soki ayambaki bapaya na ndako na ye, soki asukolaki makolo ya basantu, soki asalisaki baoyo bazalaki na minyoko, mpe soki asalaki lolenge nyonso ya misala ya malamu.

Marc 12:42-43
[42] Kasi mwasi moko azalaki mobola mpe akufela mobali, ayaki, mpe atiaki bibende mibale, oyo ezalaki na motuya moke penza.[43] Bongo Yesu abengaki bayekoli na ye mpe alobaki na bango: —Nalobi na bino ya solo, mwasi oyo mobola, oyo akufela mobali, atie na sanduku ya makabo, mbongo oyo eleki ya bato nyonso mosusu.

1 Timothée 5:5
Mwasi oyo akufela mobali, oyo atikala kaka ye moko, atiaka elikya na ye nyonso na Nzambe, mpe akobaka kobondela butu mpe moi mpe kosenga Nzambe mpo asalisa ye.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®