A A A A A

Life: [Wealth]


1 Timothée ൬:൧൭-൧൯
[൧൭] Pesa etinda oyo na bato oyo bazali bato ya bomengo na mokilioyo, ete bazala bato ya lofundu te mpe batia motema na bango te na bomengo oyo ezangi elikya, kasi batia motema na bango na Nzambe, oyoapesaka biso biloko nyonso na mingi penza, mpo ete tosepela na yango.[൧൮] Tindaka bango basalaka makambo ya malamu, bazala bato ya bomengona misala ya malamu, bakabelaka bato, mpe basepelaka kokabola biloko na bango na bato mosusu.[൧൯] Na ndenge wana, bakomibombela bango moko bomengo oyo: fondasio ya malamu mpo na mikolo oyo ezali koya, mpo ete bazwa bomoi ya solo.

Luc 19:1-10
[1] Yesu akotaki na Zeriko mpe alekaki na kati na yango.[2] Moto moko azalaki wana, kombo na ye Zashe; ye azalaki mokonzi ya bafutisi mpako, mpe moto ya bomengo.[3] Alingaki amona soki Yesu azalaki moto ya lolenge nini, kasi lokola azalaki mokuse, yango wana akokaki komona ye te mpo bato bazalaki ebele penza.[4] Akimaki mbangu liboso na bango, mpe amataki na nzete ya Sikomore mpo amona Yesu, pamba te Yesu asengelaki koleka wana.[5] Tango Yesu akomaki na esika wana, atalaki na likolo mpe alobaki na ye: —Zashe, kita noki! Pamba te, nasengeli kozala lelo na ndako na yo![6] Bongo Zashe akitaki noki na nzete, mpe ayambaki Yesu na esengo monene.[7] Tango bato bamonaki bongo, babandaki koyima-yima mpe balobaki: —Tala, akeyi kovanda na ndako ya moto ya masumu![8] Kasi Zashe atelemaki mpe alobaki na Nkolo: —Nkolo yoka, nakopesa sikʼoyo kati-kati ya biloko na ngai epai ya babola. Mpe soki nakosaki moto mpo na kozwa eloko na ye, nakozongisela ye yango mbala minei![9] Bongo alobaki na ye: —Lobiko ekoti lelo na ndako oyo, mpo moto oyo mpe azali mwana ya Abraham.[10] Pamba te, Mwana na moto ayaki koluka mpe kobikisa moto oyo abunga!

Marc 4:19
kasi mitungisi ya bomoi oyo, lokuta ya bomengo, mpe baposa mpo na makambo mosusu ekotaka mpe efinaka Liloba, mpe epesaka yango nzela te mpo ebota.

Luc 18:18-30
[18] Bongo mokonzi moko ya Bayuda atunaki ye: —Moteyi malamu, esengeli nasala nini mpo nazwa bomoi ya seko?[19] Yesu azongiselaki ye: —Mpo na nini obengi ngai moto malamu? Moto moko te azali malamu, longola kaka Nzambe ye moko.[20] Oyebi Mibeko: “Kosala ekobo te, koboma te, koyiba te, koloba litatoli ya lokuta te, tosa tata mpe mama na yo!”[21] Moto yango azongisaki: —Nyonso wana, natosaka yango banda bolenge na ngai.[22] Tango Yesu ayokaki bongo, alobaki na ye: —Ozangi naino eloko moko; teka biloko nyonso oyo ozali na yango, mpe pesa na babola, bongo okozwa bomengo na Likolo. Sima yaka, mpe landa ngai![23] Tango ayokaki maloba wana, akomaki mawa-mawa, pamba te azalaki moto ya bomengo mingi penza.[24] Awa Yesu amonaki ete akomaki mawa-mawa, alobaki: —Ezali pasi mingi na moto ya bomengo mpo na kokota na Bokonzi ya Nzambe![25] Ezali pasi te na samo mpo na koleka na lidusu ya tonga, kasi ezali pasi mingi na moto ya bomengo mpo na kokota na Bokonzi ya Nzambe.[26] Baoyo bayokaki yango batunaki: —Bongo nani akoki kobika?[27] Yesu azongisaki: —Likambo oyo bato bakoki kosala te, Nzambe akoki kosala yango![28] Bongo Piere alobaki: —Totiki nyonso oyo tozalaki na yango mpo na kolanda yo![29] Yesu alobaki na bango: —Ya solo nalobi na bino: moto moko te oyo atiki dako na ye, to mwasi na ye, to bandeko na ye ya mibali, to baboti na ye, to bana na ye, mpo na Bokonzi ya Nzambe,[30] akozanga kozwa biloko mingi koleka na tango oyo ekoya, bomoi ya seko.

Sa nglô yile 3:17
Olobaka: Nazali moto ya bomengo! Nakomi na mbongo mingi, nazali na posa ya eloko moko te. Kasi oyebi te ete ozali moto ya mawa penza, moto ya pasi, moto ya kokelela, moto akufa miso mpe moto ya bolumbu.

Luc 16:1-3
[1] Yesu alobaki na bayekoli na ye: —Moto moko ya mbongo azalaki na kalaka; bongo bafundaki kalaka yango epai na ye ete azalaki kobebisa biloko na ye.[2] Abengisaki ye, mpe alobaki na ye: “Makambo nini nayoki mpo na yo? Limbola ngai ndenge osalaka mosala na yo, pamba te okozala lisusu kalaka ya misala na ngai te.”[3] Kalaka alobaki boye na nse ya motema: “Nakosala nini, pamba te mokonzi na ngai alingi kolongola ngai na mosala? Nazali penza na makasi mingi te mpo na kosala bilanga, mpe kosenga-senga biloko ya bato, nakoyoka soni.

Marc 12:43-44
[43] Bongo Yesu abengaki bayekoli na ye mpe alobaki na bango: —Nalobi na bino ya solo, mwasi oyo mobola, oyo akufela mobali, atie na sanduku ya makabo, mbongo oyo eleki ya bato nyonso mosusu.[44] Pamba te, bato nyonso bapesi mbongo oyo bazalaki na yango tina te; kasi ye, kati na kokelela na ye, apesi nyonso oyo azalaki na yango, oyo azalaki na yango mpo na kosunga bomoi na ye.

Luc 19:1-27
[1] Yesu akotaki na Zeriko mpe alekaki na kati na yango.[2] Moto moko azalaki wana, kombo na ye Zashe; ye azalaki mokonzi ya bafutisi mpako, mpe moto ya bomengo.[3] Alingaki amona soki Yesu azalaki moto ya lolenge nini, kasi lokola azalaki mokuse, yango wana akokaki komona ye te mpo bato bazalaki ebele penza.[4] Akimaki mbangu liboso na bango, mpe amataki na nzete ya Sikomore mpo amona Yesu, pamba te Yesu asengelaki koleka wana.[5] Tango Yesu akomaki na esika wana, atalaki na likolo mpe alobaki na ye: —Zashe, kita noki! Pamba te, nasengeli kozala lelo na ndako na yo![6] Bongo Zashe akitaki noki na nzete, mpe ayambaki Yesu na esengo monene.[7] Tango bato bamonaki bongo, babandaki koyima-yima mpe balobaki: —Tala, akeyi kovanda na ndako ya moto ya masumu![8] Kasi Zashe atelemaki mpe alobaki na Nkolo: —Nkolo yoka, nakopesa sikʼoyo kati-kati ya biloko na ngai epai ya babola. Mpe soki nakosaki moto mpo na kozwa eloko na ye, nakozongisela ye yango mbala minei![9] Bongo alobaki na ye: —Lobiko ekoti lelo na ndako oyo, mpo moto oyo mpe azali mwana ya Abraham.[10] Pamba te, Mwana na moto ayaki koluka mpe kobikisa moto oyo abunga![11] Awa bato bazalaki koyoka makambo wana, Yesu akobaki mpe alobaki na bango lisapo moko, mpo azalaki pene-pene na Yeruzalem, mpe bato bakanisaki ete Bokonzi ya Nzambe elingaki komonana kaka na tango wana.[12] Bongo Yesu alobaki: —Moto moko ya lokumu akendaki na ekolo moko ya mosika mpo na kozwa bokonzi mpe na sima azonga.[13] Abengaki basali zomi na kati ya basali na ye, mpe apesaki bango mine zomi; bongo alobaki na bango: —Bosala mombongo na mbongo oyo kino tango nakozonga![14] Kasi bato ya ekolo na ye bazalaki koyina ye; mpe batindaki bantoma na sima na ye mpo na koloba: “Tolingi te ete moto oyo akoma mokonzi na biso.”[15] Awa batiaki ye mokonzi, azongaki na ekolo na ye mpe abengisaki basali oyo ye apesaki mbongo, mpo ayeba soki mbongo boni moko na moko azwaki na mombongo na ye.[16] Moto ya liboso ayaki mpe alobaki: “Mokonzi, mine na yo eboti mine zomi!”[17] Mokonzi alobaki na ye: “Osali malamu! Ozali mosali malamu! Lokola ozalaki sembo na likambo ya moke. Nakomisi yo moyangeli ya bavile zomi.”[18] Moto ya mibale ayaki mpe alobaki na ye: “Mokonzi, mine na yo eboti mina mitano!”[19] Mokonzi na ye azongisaki: “Kamata mokumba ya koyangela bavile mitano.”[20] Bongo mosali mosusu ayaki mpe alobaki: “Mokonzi, tala mina na yo! Nabombaki yango malamu na elamba.[21] Pamba te, nazalaki kobanga yo, mpo ozali moto ya matata. Ozwaka biloko oyo obombaka te, mpe obukaka biloko oyo olonaka te.”[22] Mokonzi azongiselaki ye: “Mosali mabe! Nakopesa yo etumbu na maloba na yo moko. Oyebaki ete nazali moto ya matata, nazwaka biloko oyo nabombaka te mpe nabukaka biloko oyo nalonaka te;[23] mpo na nini otiaki mbongo na ngai na banki te mpo ete awa nazongi nakoka kozwa yango na benefisi?”[24] Bongo alobaki na bato oyo bazalaki wana: “Bobotola ye mine yango, mpe bopesa yango na moto oyo azali na mine zomi!”[25] Bango balobaki na ye: “Nkolo, ye azali na yango zomi!”[26] Mokonzi azongisaki: “Nalobi na bino, moto oyo azali na biloko, bakopesa ye lisusu; kasi moto oyo azangi biloko, bakobotola ye ata oyo azali na yango.[27] Kasi banguna wana, baoyo balingaki te ete nakoma mokonzi na bango, boya na bango awa, mpe boboma bango na miso na ngai!”

Luc 18:22-23
[22] Tango Yesu ayokaki bongo, alobaki na ye: —Ozangi naino eloko moko; teka biloko nyonso oyo ozali na yango, mpe pesa na babola, bongo okozwa bomengo na Likolo. Sima yaka, mpe landa ngai![23] Tango ayokaki maloba wana, akomaki mawa-mawa, pamba te azalaki moto ya bomengo mingi penza.

Marc 12:41-44
[41] Yesu avandaki liboso ya sanduku ya makabo, mpe azalaki kotala ndenge bato bazalaki kotia mbongo na sanduku ya makabo. Bato mingi ya bomengo bazalaki kotia mbongo mingi.[42] Kasi mwasi moko azalaki mobola mpe akufela mobali, ayaki, mpe atiaki bibende mibale, oyo ezalaki na motuya moke penza.[43] Bongo Yesu abengaki bayekoli na ye mpe alobaki na bango: —Nalobi na bino ya solo, mwasi oyo mobola, oyo akufela mobali, atie na sanduku ya makabo, mbongo oyo eleki ya bato nyonso mosusu.[44] Pamba te, bato nyonso bapesi mbongo oyo bazalaki na yango tina te; kasi ye, kati na kokelela na ye, apesi nyonso oyo azalaki na yango, oyo azalaki na yango mpo na kosunga bomoi na ye.

Matthieu 25:14-30
[14] —Ekozala lisusu lokola moto moko azalaki kokende mobembo. Abengaki basali na ye mpe apesaki bango biloko na ye.[15] Apesaki na moko batalenta mitano, na oyo mosusu batalentamibale, mpe na oyo mosusu talenta moko; moto na moto na ndenge oyo ekoki na makoki na ye. Bongo akendaki na mobembo.[16] Moto oyo azwaki batalenta mitano, akendaki noki kosala na yango mombongo, bongo azwaki benefisi ya batalenta mitano mosusu na likolo na yango.[17] Moto oyo azwaki batalenta mibale asalaki mpe ndenge moko. Mpeazwaki benefisi ya batalenta mibale mosusu.[18] Kasi moto oyo azwaki kaka talenta moko, atimolaki libulu na mabele, mpe abombaki mbongo ya mokonzi na ye.[19] Sima ya mikolo ebele, mokonzi ya basali wana azongaki, mpe atunaki bango bayebisa ye ndenge basalelaki mbongo na ye.[20] Moto oyo azwaki batalenta mitano amemaki batalenta mitano mosusu. Alobaki: “Mokonzi, opesaki ngai batalenta mitano; tala, nazwi benefisi ya batalenta mitano mosusu!”[21] Mokonzi na ye azongisaki: “Malamu, ozali mosali malamu mpe ya sembo; olakisi bosembo na biloko ya moke. Bongo nakopesa yo mokumba ya kotala biloko ebele. Yaka kosepela elongo na mokonzi na yo!”[22] Oyo azwaki batalenta mibale, ayaki mpe alobaki: “Mokonzi, opesaki ngai batalenta mibale; tala, nazwi benefisi ya batalenta mibale mosusu!”[23] Mokonzi azongisaki: “Malamu, mosali malamu mpe ya sembo; olakisi bosembo na biloko ya moke. Bongo nakopesa yo mokumba ya kotalabiloko ebele. Yaka kosepela elongo na mokonzi na yo!”[24] Bongo, oyo azwaki talenta moko ayaki mpe alobaki: “Mokonzi, nayebaki ete ozali moto ya motema makasi, mpo obukaka mbuma na elanga oyo olonaka te, mpe olongolaka epai yo obwakaka mbuma te.[25] Nabangaki mingi penza, yango wana nakendaki mpe nabombakibalenta na yo na nse ya mabele. Tala, kamata oyo ezali yo yo!”[26] Mokonzi na ye azongisaki: “Mosali mabe mpe ya goigoi! Oyebaki ete nabukaka mbuma na elangaoyo nalonaka te, mpe nalongolaka epai ngai nabwakaka mbuma te;[27] ebongaki malamu opesa mbongo na ngai epai ya babombi-mosolo, mpe tango nalingaki kozonga, nalingaki kozwa oyo ezali ya ngai, elongo na benefisi likolo.[28] Bobotola ye talenta wana mpe bopesa yango na moto oyo azali na batalenta zomi.”[29] Pamba te, moto oyo azali na biloko, bakopesa ye, mpe akotonda na yango; kasi moto oyo azali na eloko te, bakobotola ye ata oyo azali na yango.[30] Bongo bobwaka mosali oyo azangi tina na molili ya libanda; epai ekozala kolela mpe koswa mino.

Matthieu 13:22
Oyo ekweyaki na kati ya banzube, ezali moto oyo ayoki Liloba kasi makanisi ya bomoi oyo mpe bomengo oyo ekosaka, efinaka yango, mpe epesaka yango nzela te mpo na kobota.

Matthieu 6:33
Boluka liboso Bokonzi ya Nzambe mpe bosembo na ye, bongo biloko wana nyonso bakobakisela bino yango.

Matthieu 6:24
—Moto moko te akoki kosalela bakonzi mibale. Pamba te, akoyina moko mpe akolinga mosusu, to akokangama na moko mpe akoboya oyo mosusu: bokoki kosalela Nzambe na mbongo te.

1 Corinthefue 16:2
Tika ete moko na moko kati na bino abombaka na ndako na ye, mbongo, kolanda ezweli na ye, na mokolo ya liboso ya poso nyonso, mpo ete tango nakoya, boluka lisusu te kokongola yango.

1 Pierre 5:2
Bozala babateli ya bameme oyo Nzambe apesa bino mpo na kobatela. Bokengelaka bango ndenge Nzambe alingi mpo na bino, kasi na kotindika te. Bosala mosala na bino na lokoso ya mbongo te, kasi na posa moneneya kosalela bango.

Luc 16:19-31
[19] —Moto moko ya bomengo azalaki kolata bilamba ya talo mpe ya kitoko, mpe azalaki kosala feti mikolo nyonso.[20] Mobola moko kombo na ye Lazare, azalaki na bapota nzoto mobimba, azalaki kolala na porte na ye.[21] Azalaki kolinga kotonda na ndambo ya biloko oyo ezalaki kokweya na mesa ya moto ya bomengo. Kasi bambwa bazalaki koya kolembola bapota na ye.[22] Mobola akufaki mpe banzelu bamemaki ye pembeni ya Abraham. Moto ya bomengo mpe akufaki, mpe bakundaki ye.[23] Wuta na mboka ya bakufi, epai azalaki koyoka pasi mingi penza, atombolaki miso na likolo, amonaki na mosika penza Abraham, mpe Lazare avandi pembeni na ye.[24] Bongo agangaki: “Tata Abraham, yokela ngai mawa, mpe tinda Lazare mpo ete atia songe ya mosapi na ye na mayi, mpo atangisela ngai na lolemo, pamba te nazali koyoka pasi mingi penza na moto oyo.”[25] Kasi Abraham azongiselaki ye: “Mwana na ngai, kanisa malamu ete biloko na yo tango ozalaki na bomoi, nzokande Lazare azalaki na pasi. Sikʼoyo, ye abondisami awa, kasi yo okomi na pasi.[26] Lisusu, libulu moko ya monene ezali kokabola biso na bino; na ndenge ete moto nyonso oyo alingi kolongwa awa mpo na kokende epai na bino, akokoka te; mpe oyo alingi kokatisa yango longwa kuna mpo na koya awa epai na biso, akokoka mpe te.”[27] Moto ya bomengo alobaki: “Tata, nabondeli yo, tinda Lazare na ndako ya tata na ngai,[28] pamba te nazali na bandeko mitano; akende kokebisa bango, mpo bango mpe, bakoma awa te na esika ya pasi boye!”[29] Kasi Abraham azongiselaki ye: “Bandeko na yo bazali na Moyize mpe baprofeta; bayokela bango!”[30] Kasi alobaki lisusu: “Te, tata Abraham: kasi soki moto moko awuti na mboka ya bakufi mpe akeyi epai na bango, wana bakobongola mitema!”[31] Kasi Abraham azongiselaki ye: “Soki baboyi koyokela Moyize mpe baprofeta, bakondima mpe te ata soki moto asekwi na liwa!”

1 Timothée 6:10
Pamba te, “bolingo ya mbongo, yango nde ezali ebandeli ya mabenyonso.” Bato mosusu bawelelaki kozala na mbongo, babungisa kondimana bango mpe bamiyokisa bango moko bapasi mingi.

Luc 6:20
Bongo atalaki bayekoli na ye mpe alobaki: —Esengo na bino baoyo bozali babola, pamba te Bokonzi ya Nzambe ezali ya bino!

Matthieu 6:19-21
[19] — Bobomba bomengo na mokili oyo te; epai mpese ekoki kolia yango mpe ekoki kobeba, mpe epai miyibi bakoki kotobola mpe koyiba.[20] Kasi bobomba bomengo na likolo; epai mpese ekoki kolia yango te mpe ekoki kobeba te, mpe epai miyibi bakoki kotobola te mpe koyiba te.[21] Pamba te, epai bomengo na yo ezali, motema na yo mpe ekozala kuna.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®