A A A A A

Life: [Verses For Women]


1 Timothée 3:11
Ndenge moko mpe mpo na basi na bango, esengeli bazala basi oyo bakoki mpo na kozua botosi, batongaka bato te, bazala na lokoso te, mpe bazala sembo na makambo nyonso.

1 Corinthefue 11:12
Pamba te, lokola mwasi akelamaki wuta na mobali, mobali mpe abotamaki na mwasi. Kasi nyonso ewutaka na Nzambe.

1 Corinthefue 15:10
Kasi oyo nazali lelo, nazali yango mpo na ngolu na Nzambe, mpe ngolu na Ye epai na ngai ezali ya pamba te. Nasalaki mosala mingi koleka bango nyonso, nzoka nde, ezali ngai te, ezali nde ngolu ya Nzambe oyo ezali kati na ngai.

Luc 1:45
Esengo mingi na mwasi oyo andimaki pamba te makambo oyo Nkolo alobaki na ye, ekokokisama!

1 Pierre 3:1-2
[1] Ndenge moko mpe mpo na bino basi, botosaka mibali na bino, mpo soki mibali misusu na kati na bango bandimaka Liloba te, bandima yango na nzela ya ezaleli ya basi na bango, ata soki bateyi bango Liloba te,[2] Pamba te bakomona ete bazali na bomoi ya bopeto mpe ya botosi.

ÉphÈsefue 5:22-23
[22] Basi, botosa mibali na bino ndenge botosaka Nkolo.[23] Pamba te, mobali azali mokonzi ya mwasi, ndenge Kristo azali mokonzi ya Lingomba: nzoto na ye, oyo ye azali Mobikisi na yango.

Tite 2:3-5
[3] Ndenge moko mpe, teya mibange basi ete bazali na bomoi ya bosanto, batongaka bato te, mpe bazala bawumbu ya masanga te, kasi bateyaka makambo ya malamu.[4] Bongo bakokoka koteya bilenge basi mpo balinga mibali na bango mpe bana na bango,[5] bayeba komibatela malamu, bazala na bomoi ya peto, babongisakabandako na bango malamu, bazala bato malamu, mpe batosaka mibali na bango, mpo ete moto ata moko te aloba mabe mpo na Liloba ya Nzambe.

1 Timothée 2:9-15
[9] Ndenge moko mpe, basi balata na ndenge oyo ekoki, na ndenge oyo bato bakoki komona mabe te, mpe na ndenge ya lofundu te. Bakangisa sukite, balata biloko ya wolo te, to mpe mayaka, to mpe bilamba ya talo koleka,[10] kasi balata misala ya malamu, oyo ekoki epai na basi oyo balobaka ete basambelaka Nzambe.[11] Basi, esengeli bayekola kati na kimia mpe na botosi nyonso.[12] Napesi ndingisa te na basi mpo na koteya, to mpe kozala na bokonzi likolo ya mibali; kasi esengeli avanda nyee.[13] Pamba te, Nzambe asalaki liboso Adam, bongo Eve na sima.[14] Mpe, Adam akosamaki te; kasi ezali mwasi moto akosamaki, mpeabukaki Mobeko ya Nzambe.[15] Kasi mwasi akobika na nzela ya kobota bana, soki akobi kotambola kati na kondima, na bolingo, na bosantu, mpe na kozanga makanisi ya lolendo.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®