A A A A A

Life: [Verse For Men]


1 Corinthefue 15:58
Yango wana, bandeko balingami, botelema ngwi mpe eloko moko te eningisa bino. Bomipesa tango nyonso na mosala ya Nkolo, mpo boyebi malamu ete mosala na bino mpo na Nkolo ekozala pamba te.

1 Corinthefue 16:13
Bosenzela, botelema ngwi na kondima, bozala bato ya mpiko mpe ya makasi.

1 Pierre 5:5
Ndenge moko mpe bino bilenge, botosaka baoyo bazali bakolo. Bolata komikitisa moko na moko, Pamba te: Nzambe atelemelaka bato ya lofundu, kasi apesaka ngolu na ye na bato oyo bamikitisa.

1 Timothée 4:8
Pamba te, masano ya nzoto ezali na tina mpo na mwa makambo moke, kasi kotosa makambo ya Nzambe ezali na tina mpo na makambo nyonso, mpo yango ezali na elaka mpo na bomoi ya lelo mpe mpo na bomoi oyo ekoya.

1 Timothée 4:12
Moto moko te atiola bolenge na yo; kasi zala ndakisa liboso ya bandimi: na maloba, na ezaleli, na bolingo, na kondima, mpe na bopeto.

2 Corinthefue 4:16
Yango wana, tolembaka nzoto te; mpe ata soki bomoto na biso ya libanda ezali kobeba moke-moke, kasi bomoto na biso ya kati ekomaka, mokolo na mokolo, ya sika.

Galatiefue 1:10
Sikʼoyo bokanisi nini? Nazali koluka bato bandima ngai to Nzambe andima ngai? To mpe nazali koluka kosepelisa bato? Soki nazalaki nanu kosepelisa bato, wana nalingaki kozala mosali ya Klisto te.

Hébreu 4:12
Pamba te Liloba ya Nzambe ezali na bomoi mpe na nguya; ekotaka koleka kutu mopanga oyo ezali na mino na ngambo nyonso mibale, ekomaka kino na kokabola elimo na molimo, mikuwa na mafuta oyo ezalaka na kati ya mikuwa; mpe etalaka malamu-malamu makanisi mpe mikano ya mitema ya bato.

Jacques 5:16
Boyambola masumu na bino moko na moko, mpe bobondela mpo na bino na bino, mpo ete bobika. Libondeli ya moto na sembo ezali na nguya mingi mpe esalaka mosala.

Luc 10:27
Molakisi ya Mibeko azongisaki: —Linga Nkolo Nzambe na yo, na motema na yo mobimba, na elimo na yo mobimba, na makasi na yo nyonso, mpe na makanisi na yo nyonso; mpe linga moninga na yo lokola yo moko.

1 Corinthefue 10:12-13
[12] Yango wana, tika ete moto oyo azali kokanisa ete azali ya kotelema, asala keba ete akweya te.[13] Komekama moko te ekomelaki bino, oyo ezangaka kokomela bato. Nzambe akokisaka bilaka na Ye: akotika te ete bomekama koleka makasi na bino. Kasi na tango ya komekama, akobongisa nzela ya kolonga yango, mpe akopesa makasi ya koyika mpiko.

Matthieu 6:19-20
[19] — Bobomba bomengo na mokili oyo te; epai mpese ekoki kolia yango mpe ekoki kobeba, mpe epai miyibi bakoki kotobola mpe koyiba.[20] Kasi bobomba bomengo na likolo; epai mpese ekoki kolia yango te mpe ekoki kobeba te, mpe epai miyibi bakoki kotobola te mpe koyiba te.

Romefue 12:1-2
[1] Bandeko, mpo na bolamu oyo Nzambe atalisi biso, nazali kosenga na bino ete bokaba banzoto na bino epai na Nzambe lokola mbeka ya bomoi, ya bule mpe oyo esepelisaka Nzambe: yango ekozala losambo ya solo mpo na bino.[2] Bolanda bizaleli ya tango oyo te, kasi bobongwana na nzela ya makanisi ya sika mpo ete bokoka kososola mokano ya Nzambe: oyo na miso na Ye ezali malamu, esepelisaka Ye mpe ezali ya kokoka.

Hébreu 10:24-25
[24] Tokengelana moko na moko na kosalisana biso na biso mpo na kolakisa bolingo mpe kosala misala ya malamu.[25] Tokima mayangani na biso te ndenge bato mosusu bameseni kosala, kasi tolendisana moko na moko, awa bomoni ete Mokolo ya Nkolo ezali kopusana.

Jacques 1:19-20
[19] Bandeko balingami, bosimba likambo oyo: moto nyonso azala moto ya koyoka noki, kasi azala moto ya koloba noki te mpe ya kosilika noki te;[20] Pamba te kanda ya moto ekokisaka te makambo ya malamu oyo Nzambe alingaka.

2 Timothée 3:16-17
[16] Pamba te, Makomi nyonso ekomama na nguya ya Nzambe, mpe ezalina tina mingi mpo na koteya bato, mpo na kopamela bato, mpo na kobongisa bato, mpe mpo na kolakisa bato ete batambola na bomoi ya malamu,[17] mpo ete moto ya Nzambe azala ya kokoka mpe ya kokoka malamu-malamumpo na kosala misala nyonso ya malamu.

1 Timothée 6:11-12
[11] Kasi yo, moto ya Nzambe, kima makambo nyonso wana, mpe lukabosembo, kotosa makambo ya Nzambe, kondima, bolingo, kokanga motema mpe boboto.[12] Bunda etumba malamu ya kondima, simba bomoi ya seko oyo Nzambe abengelaki yo, tango osalaki koyambola ya kitoko liboso ya batemwe ebele.

1 Pierre 5:8-9
[8] Bomibatela mpe bozala ya kobongama. Monguna na bino, Zabolo, azali koleka-leka pembeni-pembeni na bino lokola ntambwe oyo azali kongulumampe azali koluka nani akolia.[9] Botelemela ye mpe bopika pende kati na kondima, mpo boyebi ete bandeko na bino oyo bapalangana kati na mokili bazali mpe kokutanana bapasi ya ndenge moko.

Marc 10:43-45
[43] Kasi na kati na bino, ekoki kozala bongo te. Nzoka nde, soki moto moko alingi kokoma moto monene na kati na bino, esengeli azala mosali na bino.[44] Mpe oyo alingi kozala mosali ya liboso, esengeli azala mowumbu ya bato nyonso.[45] Pamba te ata Mwana ya moto ayaki te mpo bato basalela ye, kasi mpo na kosalela bato, mpe kokaba bomoi na ye mpo na kobikisa bato ebele!

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®