A A A A A

Life: [Temptation]


Jacques 1:13-18
[13] Moto moko te, tango azali kokutana na komekama, aloba: “Nzambemoto azali komeka ngai.” Pamba te, mabe ekoki komeka Nzambe te, mpe Nzambe amekaka moto moko te.[14] Kasi moto nyonso amekamaka, tango baposa na ye ya mabe ebendi ye mpe ekangi ye.[15] Bongo baposa wana ya mabe soki etondi kati na moto, ebotaka lisumu. Mpo soki lisumu ekoli, ebotaka liwa.[16] Bandeko balingami, bomikosa te:[17] bolamu nyonso mpe likabo nyonso ya kitoko ewutaka na Likolo, wuta na Tata ya moi, kati na ye oyo mbongwana ezali te to mpe elilingi ya mbongwana.[18] Abotaki biso na nzela ya liloba ya bosolo, na mokano na ye moko, mpo ete tozala na esika ya liboso na kati ya biloko nyonso oyo Nzambe asala.

Luc 22:40
Tango akomaki na esika yango, alobaki na bango: —Bobondela mpo bokweya na komekama te!

Jean 8:6
Batunaki ye motuna wana na kotiela ye motambo, mpo bazwa likambo ya kofundela ye. Kasi Yesu agunzamaki mpe abandaki kokoma na mabele na mosapi na ye.

Matthieu 6:13
Batela biso mpo tokweya na komekama te, kasi kangola biso na mabe. [Pamba te, bokonzi, nguya mpe kembo ezali ya yo mpo na libela na libela.]

Luc 11:4
Limbisa masumu na biso, pamba te biso mpe tolimbisaka baoyo basalaka biso mabe. Mpe batela biso mpo tokweya na komekama te!

Luc 4:13
Awa Zabolo asilisaki komeka Yesu na ndenge nyonso, atikaki ye kino na tango mosusu.

1 Corinthefue ٧:٢
Kasi, mpo na kokima makambo ya soni, eleki malamu ete mobali nyonso azala na mwasi na ye, mpe mwasi nyonso azala na mobali na ye.

1 Corinthefue 10:13
Komekama moko te ekomelaki bino, oyo ezangaka kokomela bato. Nzambe akokisaka bilaka na Ye: akotika te ete bomekama koleka makasi na bino. Kasi na tango ya komekama, akobongisa nzela ya kolonga yango, mpe akopesa makasi ya koyika mpiko.

Matthieu 4:7
Yesu azongisaki: —Ekomama lisusu: Komeka Nkolo Nzambe na yo te!

Marc 8:11
Bongo Bafarizeo bayaki mpe babandaki kotuna Yesu mituna. Basengaki ye likamwisi moko oyo ekowuta na Likolo, mpo na komeka ye.

Matthieu 22:18
Kasi Yesu ayebaki makanisi na bango ya mabe, mpe alobaki: —Bato ya kokosana! Mpo na nini bozali komeka ngai?

Jacques 4:1-4
[1] Koswana mpe bitumba kati na bino ewutaka wapi? Boni, ewuti te na baposa na bino ya mabe oyo ebundaka kati na banzoto na bino?[2] Bolulaka biloko, kasi bozwaka yango te. Bobomaka mpe botondi na zuwa, kasi bokokaka te kozwa oyo bino bolingaka kozwa. Boswanaka mpe bobundaka bitumba. Mpe bozwaka te, Pamba te bosengaka Nzambe te.[3] Mpe tango bosengaka, bozwaka te; mpo bosengaka na makanisi ya mabe, ya kosepelisa kaka baposa na bino moko.[4] Bato na ekobo! Boyebi te ete kolinga mokili, ezali koyina Nzambe? Moto oyo alingi kozala moninga ya mokili, amikomisi monguna ya Nzambe.

1 Pierre 4:12
Balingami, bokamwa te mpo na komekama ya pasi mingi oyo bozali komona, lokola nde likambo moko ya kokamwa eyeli bino.

2 Pierre 2:9
Ya solo, Nkolo ayebi ndenge akoki kokangola kati na komekama bato oyo batosaka makambo na ye, mpe ndenge akoki kobomba baoyo bazali kosala mabe, na nse ya etumbu, kino na mokolo ya kosambisama.

Galatiefue 4:14
Mpe ata maladi na ngai ezalaki motungisi mpo na bino, kasi botiolaki ngai te mpe boboyaki ngai te, nzoka nde boyambaki ngai lokola anzelu ya Nzambe, lokola ye moko Klisto Yesu.

1 Thessaloniquefue 3:5
Bongo, lokola nakokaki lisusu kokanga motema te, yango wana natindaki Timote mpo ayeba soki kondima na bino ekomi ndenge nini. Nabangaki, mpo ete tango mosusu Momeki asiʼamekaki bino, mpe mosala na biso ekokoma mosala ya pamba.

1 Timothée 5:8
Soki moto ayebi kosunga bato na ye te, mpe koleka kutu baoyo ya libota na ye moko, moto ya ndenge wana asiʼabwaka kondima mpe azali moto mabe koleka kutu moto oyo azangi kondima.

1 Timothée 6:9
Nzokande bato oyo balingaka kokoma bato ya bomengobakweyaka kati na komekama, kati na motambo, mpe kati na baposa mingi ya bozoba mpe oyo ememaka pasi, oyo edindisaka bato kati na kufa mpe mabe.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®