A A A A A

Life: [Sex]


2 Corinthefue 12:21
Solo, nazali kobanga lisusu ete tango nakoya lisusu epai na bino, Nzambe ayokisa ngai soni liboso na bino, mpe nalela mpo na bato ebele oyo basalaki masumu liboso kasi babongwani te na misala na bango ya mbindo, kindumba mpe ekobo oyo basalaka.

ÉphÈsefue 5:3
Mpe na oyo etali pite, to bosoto nini, to mpe lokoso ya kozwa biloko, emonana kutu te kati na bino, pamba te yango ekoki te na basantu;

ÉphÈsefue 5:33
Mpo na bino, esengeli ete moto na moto kati na bino alinga mwasi na ye ndenge amilingaka ye moko; mpe mwasi asengeli kotosa mobali na ye.

Galatiefue 5:19
Misala ya nzoto emonanaka na: ekobo, makambo ya bosoto, kindumba,

Hébreu 13:4
Tika ete moto nyonso atosa libala; mpe mbeto ya libala esengeli ezala peto, pamba te Nzambe akosambisa baoyo basalaka ekobo mpe baoyo basalaka pite.

1 Corinthefue 6:9
Boyebi te ete, bato oyo basalaka mabe bakokota te na Bokonzi ya Nzambe? Bomikosa te: ezala bato oyo basalaka kindumba, basambeli ya bikeko, basali ekobo, baoyo balula makambo ya soni, baoyo basanganaka na baninga na bango mibali,

1 Corinthefue 6:18
Yango wana, bokima ekobo. Masumu nyonso mosusu oyo moto akoki kosala ezali libanda ya nzoto na ye, kasi ye oyo asali ekobo, asali lisumu na nzoto na ye moko.

1 Jean 1:9
Nzokande soki, toyamboli masumu na biso, Nzambe azali sembo mpe akokisaka maloba na ye, akolimbisa masumu na biso, mpe akopetola biso na mabe nyonso.

Matthieu 5:28
Kasi ngai nalobi na bino, soki moto atali mwasi na miso oyo etonda na baposa ya mabe asiʼasali ekobo na ye na motema.

Marc 7:22-23
[22] koboma, koyiba, lokoso ya mbongo, makambo ya mabe, makambo ya lokuta, pite, kofinga, lofundu, bozoba.[23] Makambo nyonso wana ya mabe, ebimaka na kati mpe yango ekomisaka moto mbindo.

1 Thessaloniquefue 4:3-5
[3] Mokano ya Nzambe ezali boye: bozala na bomoi ya bosantu; boboya pite;[4] mpe moto na moto na kati na bino ayeba kobatela nzoto na ye na ndenge ya bosantu mpe na ndenge ya botosi,[5] kasi alanda baposa ya mabe te, ndenge bapakano basalaka, bango bato bayebi Nzambe te.

Marc 10:6-9
[6] Kasi na ebandeli ya mokili, Nzambe asalaki bango mobali mpe mwasi.[7] Yango wana mobali akotika tata mpe mama na ye mpe akosangana na mwasi na ye,[8] Mpe bango mibale bakokoma mosuni moko. Bongo bakozala lisusu mibale te, kasi mosuni moko.[9] Yango wana moto moko te akabola oyo Nzambe asangisi!

1 Corinthefue 13:4-8
[4] Bolingo ekangaka motema, bolingo esalisaka bato, bolingo elulaka te, bolingo emikumisaka te, bolingo emitondisaka na lolendo te.[5] Bolingo esalaka te likambo oyo ebongi te, bolingo elukaka bolamu na yango moko te, bolingo esilikaka te, bolingo ekanisaka mabe te.[6] Bolingo esepelaka te na makambo ya bosembo te, kasi esepelaka na bosolo.[7] Bolingo elimbisaka makambo nyonso, bolingo endimaka makambo nyonso, bolingo etiaka elikya na makambo nyonso, bolingo eyikaka mpiko na makambo nyonso.[8] Bolingo esilaka te. Bisakoli? Ekosila. Minoko ya ndenge na ndenge? Ekosuka. Boyebi? Ekosila.

1 Corinthefue 6:13-20
[13] “Biloko ya kolia esalama mpo na libumu, mpe libumu esalama mpo na biloko ya kolia.” Kasi Nzambe akoboma nyonso mibale. Nzoto esalama te mpo na ekobo, kasi ezali mpo na Nkolo, mpe Nkolo azali mpo na nzoto.[14] Pamba te, lokola Nzambe asekwisaki Nkolo kati na bakufi, akosekwisa biso mpe, na nguya na ye.[15] Boyebi te ete nzoto na bino ezali biteni ya nzoto ya Klisto? Nakoki kozwa biteni ya Nzoto ya Klisto, mpo nakomisa yango biteni ya nzoto ya mwasi ya ndumba? Ata moke te![16] Boyebi te ete moto oyo asangani na mwasi ya ndumba, akomi na ye nzoto moko? Pamba te, elobama: “Bango mibale bakokoma nzoto moko.”[17] Kasi moto oyo asangani na Nkolo, azali moko na ye kati na molimo.[18] Yango wana, bokima ekobo. Masumu nyonso mosusu oyo moto akoki kosala ezali libanda ya nzoto na ye, kasi ye oyo asali ekobo, asali lisumu na nzoto na ye moko.[19] Boyebi te ete nzoto na bino ezali ndako ya Molimo Mosantu, oyo azali kati na bino, oyo bozwaki wuta na Nzambe? Mpe bozali ya bino moko te;[20] pamba te, basombaki bino na talo mingi penza. Yango wana, bopesa Nzambe nkembo na nzoto na bino.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®