A A A A A

Life: [Pain]


Sa nglô yile 21:4
Akopangusa mayi ya miso nyonso ya miso na bango; liwa ekozala lisusute, matanga ekozala te, ata kolela, ata pasi. Pamba te makambo ya liboso esiʼeleki.

Matthieu 4:23-25
[23] Yesu atambolaki na Galileya mobimba, azalaki koteya na bandakona bango ya mayangani, azalaki kosakola Sango Malamu ya Bokonzi, mpe azalaki kobikisa bamaladi ya ndenge nyonso mpe bapasi ya ndenge na ndengekati na bato.[24] Sango na ye epanzanaki na ekolo ya Siriya mobimba, mpe bamemelaki ye bato nyonso oyo bazalaki na maladi, baoyo bazalaki koyoka bapasi ya ndenge na ndenge, mpe minyoko ya ndenge na ndenge, baoyo bazalaki na milimo mabe, baoyo bazalaki na maladi ya ndeke, mpe baoyo bazalaki na maladi ya buka-buka. Bongo yesu azalaki kobikisa bango.[25] Bato ebele penza bazalaki kolanda ye; ezalaki: bato ya Galileya, ya “Bavile zomi”, ya Yeruzalem na yo Yudea, mpe ya mokili oyo ezalaki na ngambo ya Yordani.

2 Corinthefue 1:3-8
[3] Lokumu epai na Nzambe, Tata na Nkolo na biso Yesu Klisto, Tata oyo ayokelaka bato mawa mpe Nzambe oyo abondisaka bato na makambo nyonso.[4] Abondisaka biso na bapasi nyonso mpo ete biso mpe tokoka kobondisa baoyo bazali kati na bapasi, na nzela ya kobondisama oyo biso mpe tozwaki epai na Ye.[5] Ndenge tozali komona pasi mingi kati na Klisto, ndenge wana mpe kobondisama na biso ezali mingi na nzela ya Klisto.[6] Soki tozali komona pasi, ezali mpo ete bino bokoka kobondisama mpe kobika; soki biso tosili kozwa kobondisama, ezali mpo ete bino mpe bokoka kozwa kobondisama mpo ete bolonga kokanga motema liboso ya bapasi ya ndenge moko na oyo biso tozali komona.[7] Boye, tozali solo kotia motema epai na bino, pamba te toyebi malamu ete ndenge bozali komona pasi elongo na biso, ndenge wana mpe bozali kozwa kobondisama elongo na biso.[8] Bandeko, tolingi boyeba mikakatano nini tokutanaki na yango na etuka ya Azi. Mikakatano yango elekaki penza makasi kino ebungisaki biso ata elikya ya kozala na bomoi.

1 Pierre 4:12-19
[12] Balingami, bokamwa te mpo na komekama ya pasi mingi oyo bozali komona, lokola nde likambo moko ya kokamwa eyeli bino.[13] Kasi bosepela mpo bazali kosangana na bapasi ya Kristo, mpo ete bokoka kotonda na esengo tango nkembo na ye ekomonana.[14] Soki bazali kofinga bino mpo na kombo ya Kristo, boyeba etebozali bato na esengo, Pamba te Molimo ya nkembo mpe ya Nzambe azali likolo na bino.[15] Moto moko te kati na bino amona pasi mpo azali mobomi to moyibi, to moto oyo azali kosala mabe, to mpe lokola moto oyo akotaka na makambo ya bato;[16] kasi soki azali komona pasi mpo azali “Mokristo”, ayoka soni te mpo na yango, kasi akumisa Nzambe mpo na kombo wana.[17] Pamba te, tango ekoki mpo ete kosambisama ebanda: mpe ekobanda na libota ya Nzambe; mpe soki yango ebandi na biso, bongo yango ekosuka ndenge nini mpo na bato oyo bazali koboya kotosa Sango Malamu ya Nzambe?[18] Mpe, soki moto na sembo akobika na pasi mingi, bongo ekosuka boni namoto mabe mpe na moto ya masumu?[19] Yango wana, baoyo bazali komona pasi na ndenge mokano ya Nzambeelingi, bamipesa mobimba na maboko ya Mokeli na bango oyo azali sembo, mpe bakoba kosala makambo ya malamu.

Jean 16:16-24
[16] Etikali moke bokomona ngai lisusu te; bongo sima ya mwa tango moke bokomona ngai lisusu![17] Bayekoli na ye mosusu babandaki kotunana bango na bango: —Oyo ye alobi na biso elingi koloba nini. “Etikali moke bokomona ngai lisusu te; bongo sima ya mwa tango moke bokomona ngai lisusu”. Mpe lisusu: “Pamba te nazali kokende epai ya Tata?”[18] Bazalaki kaka kotunana: —“Etikali moke”, yango elingi koloba nini? Tozali kososola te likambo alingi koloba.[19] Yesu ayebaki ete balingaki kotuna ye motuna, bongo alobaki na bango: —Bozali kotunana bino na bino mpo na maloba oyo nalobi ete: “Etikali moke bokomona ngai lisusu te; bongo sima ya mwa tango moke bokomona ngai lisusu.”[20] Nazali koloba na bino ya solo: bokolela mpe bokomitungisa, kasi mokili ekotonda na esengo. Bokozala na mawa, kasi mawa na bino ekobongwana esengo.[21] Mwasi soki alingi kobota ayokaka mawa mingi penza, mpo tango na ye ya kobota ekoki; kasi soki aboti mwana, akobosana bapasi na ye mpo na esengo oyo akotonda na yango, mpo ete mwana asili kobotama na mokili.[22] Bino mpe ndenge moko, sikʼoyo bozali na mawa, kasi tango nakomona bino lisusu, mitema na bino ekotonda na esengo, mpe esengo yango, moto ata moko te akokoka kolongola bino yango.[23] Na mokolo yango, bokotuna ngai lisusu ata likambo moko te. Nazali koloba na bino ya solo: nyonso oyo bokosenga epai ya Tata na kombo na ngai, ye akopesa bino yango.[24] Kino sikʼoyo, naino bosengi eloko moko te na kombo na ngai. Bosenga mpe bokozwa, mpo ete esengo na bino ezala ya kokoka.

Hébreu ১২:১-১১
[১] Yango wana, lokola batemwe ebele penza bazingi biso, tobwaka mikumba nyonso mpe masumu oyo ezingi biso bipai na bipai, mpe tokima mbangu na molende nyonso na momekano ya mbangu oyo ezali liboso na biso.[২] Tika ete miso na biso etala kaka Yesu, ye oyo azali moto oyo abandaka mpe akokisaka kondima na biso, ye oyo, mpo na esengo oyo ezalaki liboso na ye, akangaki motema tango babomaki ye na ekulusu, ayokaki soni te, mpe sikʼoyo avandi na loboko ya mobali ya Kiti ya bokonzi ya Nzambe.[৩] Bokanisa ye oyo akangaki motema liboso ya tembe ya ndenge wana epaiya bato ya masumu, mpo ete bolemba te mpe bokweyisa molende na bino te.[৪] Na etumba na bino na masumu, moto moko te naino abundi etumba kino makila etanga.[৫] Boni, bosiʼbobosana maloba ya kolendisa oyo Nzambe alobaki nabino lokola bana na ye? Mwana na ngai, kotiola etumbu ya Nkolo te, mpe kolemba te tango ye azali kopamela yo.[৬] Pamba te Nkolo apesaka etumbu na baoyo ye alingaka, mpe abatelaka baoyo nyonso ye ayebi ete bazali bana na ye.[৭] Bokanga mitema na bapasi na bino: Nzambe azali kosalela bino lokola bana. Pamba te, mwana nini oyo tata apesaka ye etumbu te?[৮] Soki bapesaka bino etumbu te ndenge bana nyonso bazwaka, wana elakisi ete bozali bana ya makangu, kasi bana penza te.[৯] Kutu biso nyonso tozalaki na batata ya mosuni; bazalaki kopesabiso bitumbu, mpe tozalaki kotosa bango mpo na yango. Bongo tokoleka kotosa te Tata na biso ya Likolo mpo tozala na bomoi?[১০] Batata na biso bazalaki kopesa biso bitumbu mpo na mwa tango moke, ndenge bango moko bazalaki kolinga; kasi Nzambe apesaka biso etumbu mpo na bolamu na biso, mpo ete tokoka kosangana na bosantu na ye.[১১] Moto moko te soki bapesi ye etumbu amonaka yango lokola likambo ya esengo, ezalaka likambo ya mawa. Kasi na sima, etumbu ebotaka mbuma ya bosembo mpe ya kimia, epai ya moto oyo azwaka yango.

Romefue 8:18-28
[18] Nakanisi ete bapasi ya tango oyo ekokani te na motuya ya nkembo oyo ekomonana kati na biso.[19] Pamba te, bikelamu nyonso ya Nzambe ezali kozela na posa makasi penza mokolo oyo Nzambe akolakisa nkembo ya bana na Ye.[20] Pamba te, bikelamu nyonso ya Nzambe ezali na se ya bokonzi ya nguya oyo esukisaka na pamba, ekomaki na se ya bokonzi ya nguya yango na mokano na yango moko te, kasi na mokano ya Ye oyo atiaki yango na se ya bokonzi wana, na elikya ete[21] bikelamu nyonso ya Nzambe mpe ekokangolama na bokonzi ya libebi mpo na kozwa bonsomi ya nkembo oyo bana na Nzambe bakozwa.[22] Toyebi malamu ete kino sikʼoyo, bikelamu nyonso ya Nzambe ezali kolela pasi, lokola mwasi oyo azali na pasi ya kobota.[23] Ezali kaka yango moko te nde ezali kolela, kasi biso mpe tozali kolela, biso baoyo tozwaki Molimo lokola mbuma ya liboso, tozali mpe komona pasi na mitema wana tozali kozela ete Nzambe akomisa biso penza bana na Ye mpe asikola banzoto na biso.[24] Pamba te, tosila tobika, kasi kobika yango ezali nanu elikya. Nzoka nde, soki tozali komona eloko oyo tozali kotiela elikya, wana ezali lisusu elikya te, pamba te, nani akoki kotia elikya na eloko oyo azali komona?[25] Kasi, soki tozali kotia elikya na eloko oyo tozali komona te, solo, tokozela yango na kokanga motema.[26] Ndenge moko mpe, Molimo asungaka biso kati na bolembu na biso. Pamba te, toyebi te nini tokoki kosenga na ndenge esengeli, kasi Molimo Ye moko abondelaka mpo na biso na maloba oyo moto akoki koloba te.[27] Bongo, Nzambe oyo atalaka mitema, ayebi makanisi ya Molimo, pamba te Molimo abondelaka mpo na basantu kolanda mokano ya Nzambe.[28] Toyebi lisusu malamu ete, makambo nyonso esalamaka mpo na bolamu ya bato oyo balingaka Nzambe, baoyo abenga kolanda mokano na Ye.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®