A A A A A

Life: [Putting God First]


Romefue 1:16
Nazali na soni te mpo na sango malamu, pamba te ezali nguya ya Nzambe mpo na lobiko ya bato nyonso oyo bandimaka: liboso mpo na Bayuda, mpe sima, mpo na bato ya bikolo ya bapaya.

Matthieu 6:33
Boluka liboso Bokonzi ya Nzambe mpe bosembo na ye, bongo biloko wana nyonso bakobakisela bino yango.

Matthieu 22:37
Yesu azongiselaki ye: —Linga Nkolo Nzambe na yo na motema na yo mobimba, na elimo na yo mobimba, mpe na makanisi na yo nyonso!

Galatiefue 2:20
Basibabaka ngai na ekulusu elongo na Klisto; mpe nazali na bomoi te, kasi Klisto nde moto azali na bomoi kati na ngai. Bomoi oyo nazali na yango sikʼoyo kati na nzoto, nazali na yango na nzela ya kondima kati na Mwana ya Nzambe, ye alingaki ngai mpe amikabaki mpo na ngai.

Jean 3:16
Pamba te, Nzambe alingaki mokili mingi penza, yango wana apesaki Mwana na ye se moko, mpo ete moto nyonso oyo akondima ye, akufa te, kasi azwa bomoi ya seko.

Matthieu 6:31-33
[31] Yango wana, bomitungisa te mpe boloba te: “Tokolia nini?” to “Tokomela nini?” to “Tokolata nini?”[32] Biloko wana nyonso, ezali bapakano nde baluka-lukaka yango. Kasi mpo na bino, Tata na bino ya Likolo ayebi ete bozali na yango posa.[33] Boluka liboso Bokonzi ya Nzambe mpe bosembo na ye, bongo biloko wana nyonso bakobakisela bino yango.

1 Corinthefue 10:13
Komekama moko te ekomelaki bino, oyo ezangaka kokomela bato. Nzambe akokisaka bilaka na Ye: akotika te ete bomekama koleka makasi na bino. Kasi na tango ya komekama, akobongisa nzela ya kolonga yango, mpe akopesa makasi ya koyika mpiko.

1 Corinthefue 1:18
Pamba te, mateya ya ekulusu ezali liboma mpo na bato oyo babunga nzela, Kasi ezali nguya ya Nzambe mpo na biso oyo tozwa lobiko.

Sa nglô yile 2:4
Kasi mabe moko namonaka epai na yo, yangʼoyo: bolingo na yo ya liboso, osiʼobwaki yango.

Hébreu 12:2
Tika ete miso na biso etala kaka Yesu, ye oyo azali moto oyo abandaka mpe akokisaka kondima na biso, ye oyo, mpo na esengo oyo ezalaki liboso na ye, akangaki motema tango babomaki ye na ekulusu, ayokaki soni te, mpe sikʼoyo avandi na loboko ya mobali ya Kiti ya bokonzi ya Nzambe.

Matthieu 6:24
—Moto moko te akoki kosalela bakonzi mibale. Pamba te, akoyina moko mpe akolinga mosusu, to akokangama na moko mpe akoboya oyo mosusu: bokoki kosalela Nzambe na mbongo te.

Colossesfue 3:1-4
[1] Bongo, lokola bosiʼbosekwa elongo na Klisto, botia mitema na bino na biloko oyo ezali na likolo, epai Klisto avandi na loboko ya mobali ya Nzambe.[2] Botia makanisi na bino na biloko oyo ezali na Likolou, kati na oyo ezali na mokili te.[3] Pamba te bosibokufa, mpe bomoi na bino ezali ya kobombama elongo na Klisto kati na Nzambe.[4] Tango Klisto, ye oyo azali bomoi na bino, akomonana, bongo bino mpe bokomonana elongo na ye kati na nkembo.

Romefue 1:20
Wuta Nzambe ekela mokili, makoki na Ye oyo emonanaka na miso te, elingi koloba, nguya na Ye oyo ewumelaka seko na seko mpe bonzambe na Ye, ezali komonana polele penza na bososoli, na nzela ya misala na Ye. Boye, bato bakoki komilongola na ngambo te.

Romefue 15:13-19
[13] Tika ete Nzambe oyo apesaka elikya, atondisa bino na esengo mpe na kimia, na nzela ya kondima, mpo ete botonda na elikya na nguya ya Molimo Mosantu.[14] Bandeko na ngai, nandimi solo ete botondisami na bolamu, na boyebi mingi mpe na makoki ya kolendisana bino na bino.[15] Nzoka nde, mpo na kolamusa makanisi na bino, nakomelaki bino na molende nyonso mwa makambo, kolanda ngolu oyo Nzambe apesaki ngai[16] ya kozala mosali ya Yesu Klisto epai ya bato ya bikolo ya bapaya. Nabulisami mpo na koteya Sango Malamu ya Nzambe mpo ete bato ya bikolo ya bapaya bakoma likabo oyo ebulisami na Molimo Mosantu, likabo oyo esepelisaka Nzambe.[17] Yango wana, namikumisaka kati na Klisto Yesu, na mosala oyo nasalaka mpo na Nzambe.[18] Pamba te, soki nakoki koloba, nakoloba kaka mpo na makambo oyo Klisto asalaki na nzela na ngai, mpo na kosala ete bato ya bikolo ya bapaya bakoka kotosa Nzambe, na nzela ya Liloba, ya misala,[19] mpe ya nguya Molimo Mosantu, oyo emonisami na bikamwa mpe bilembo. Boye, wuta na Yelusalemi, mpe na bazinga-zinga nyonso kino na Iliri, nateyaki Sango Malamu ya Klisto.

ÉphÈsefue 3:7
Nakoma mosali ya Sango Malamu yango na nzela ya likabo ya ngolu ya Nzambe, oyo Nzambe apesa ngai na nzela ya nguya na ye oyo alakisaki ngai.

Romefue 9:22
Okoloba nini, soki Nzambe, mpo na kolakisa kanda mpe nguya na Ye, akangaki motema mingi liboso ya mbeki oyo etumbolaka kanda na Ye, mbeki oyo ebongisami mpo na kobebisama?

Jean 3:30
Esengeli ye amata mpe ngai nakita.

Matthieu 6:19-21
[19] — Bobomba bomengo na mokili oyo te; epai mpese ekoki kolia yango mpe ekoki kobeba, mpe epai miyibi bakoki kotobola mpe koyiba.[20] Kasi bobomba bomengo na likolo; epai mpese ekoki kolia yango te mpe ekoki kobeba te, mpe epai miyibi bakoki kotobola te mpe koyiba te.[21] Pamba te, epai bomengo na yo ezali, motema na yo mpe ekozala kuna.

Jean 15:5
Ngai nazali nzete ya vino, mpe bino bozali bitape. Moto oyo azali ya kokangama na ngai, mpe ngai kati na ye, akobota bambuma ebele. Pamba te, soki bokabwani na ngai, bokokoka kosala eloko moko te.

Matthieu 24:12
Lokola mabe ekobakisama, bolingo ya bato mingi ekokita.

Sa nga bé yôli'n 20:35
Na misala nyonso oyo nazalaki kosala, nazalaki kotalisa bino ete, ezali na nzela ya mosala ya makasi ya lolenge wana nde tokoki kosunga bato bakelela, wana tozali kokanisa Maloba oyo ye moko Nkolo Yesu aloba: “Esengo ya kokaba eleki esengo ya kozwa!”

Romefue 8:5
Pamba te, baoyo bomoi na bango elandaka baposa ya nzoto, batiaka makanisi na bango na makambo ya nzoto. Kasi baoyo bomoi na bango elandaka makambo ya Molimo, batiaka makanisi na bango na makambo ya Molimo.

Philippesfue 4:13
Nakoki kosala makambo nyonso na nzela ya ye oyo apesaka ngai makasi.

2 Corinthefue 12:7-10
[7] Bongo, mpo ete namitondisa na lofundu te na tina na bimoniseli ya kokamwa oyo nazwaki, batiaki ngai nzube moko kati na nzoto, anjelu ya Satana mpo na konyokola ngai.[8] Mpo na yango, nabondelaki Nkolo mbala misato, mpo ete nzube yango elongwa na nzoto na ngai.[9] Kasi Ye azongiselaki ngai: “Ngolu na ngai ekoki mpo na yo, pamba te nguya na ngai ekokisamaka kati na bolembu.” Yango wana, nakomikumisa na esengo nyonso mpo na bolembu na ngai, mpo ete nguya ya Klisto ezala kati na ngai.[10] Yango wana, na likambo oyo etali Klisto, ezala kati na bolembu, na kofingama, na kozanga, na minyoko, to mpe na bapasi oyo nakutanaka na yango, nasepelaka na ngai kaka; pamba te ezali na tango oyo nazalaka na bolembu nde natondaka na makasi.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®