A A A A A

Life: [Mental Illness]


1 Jean 4:18
Na bolingo, kobanga ezalaka te. Kasi bolingo oyo ezali ya kokokaelongolaka kobanga, pamba te kobanga ememaka mitungisi elongo na yango. Mpe moto oyo abangaka azali naino ya kokoka te kati na bolingo.

Galatiefue 5:22-23
[22] Kasi mbuma ya Molimo ezali: bolingo, esengo, kimia, kokanga motema, kosalisana, kosala bolamu, bosolo,[23] boboto, mpe komibatela. Mpo na makambo ya ndenge oyo, Mibeko ezali te.

2 Timothée 1:7
Pamba te, Molimo oyo Nzambe apesaki biso ekomisaka biso bato ya kobanga te; kasi Molimo oyo etondisaka biso na nguya, na bolingo, mpe na koyeba komibatela.

Philippesfue 4:6-7
[6] Bomitungisa na eloko ata moko te, kasi na makambo nyonso, bolakisa baposa na bino epai ya Nzambe, na nzela ya mabondeli, bisengeli, elongo na matondi.[7] Bongo kimia ya Nzambe, oyo eleki bososoli nyonso, ekobatela mitema na bino mpe makanisi na bino kati na Kristo Yesu.

1 Pierre 5:7
Bobwaka epai na ye makambo nyonso oyo etungisaka bino, Pamba te ye moto abatelaka bino.

Philippesfue 4:13
Nakoki kosala makambo nyonso na nzela ya ye oyo apesaka ngai makasi.

Matthieu 11:28-30
[28] Boya epai na ngai bino nyonso oyo bolembi mpe bomemi mikumba, bongo ngai nakopesa bino kopema.[29] Bozala basali na ngai, mpe boyekola epai na ngai; pamba te nazalimoto ya boboto mpe ya komikitisa; mpe bokozwa kopema na milimo na bino.[30] Pamba te, kosalela ngai ezali pasi te, mpe mokumba na ngai ezali pepele.

Romefue 15:13
Tika ete Nzambe oyo apesaka elikya, atondisa bino na esengo mpe na kimia, na nzela ya kondima, mpo ete botonda na elikya na nguya ya Molimo Mosantu.

1 Jean 4:8
Moto oyo azangi bolingo, ayebi Nzambe te; pamba te Nzambe azali bolingo.

2 Thessaloniquefue 2:11
Yango wana Nzambe atindeli bango nguya ya libunga, mpo bandima makambo ya lokuta,

Matthieu 4:24
Sango na ye epanzanaki na ekolo ya Siriya mobimba, mpe bamemelaki ye bato nyonso oyo bazalaki na maladi, baoyo bazalaki koyoka bapasi ya ndenge na ndenge, mpe minyoko ya ndenge na ndenge, baoyo bazalaki na milimo mabe, baoyo bazalaki na maladi ya ndeke, mpe baoyo bazalaki na maladi ya buka-buka. Bongo yesu azalaki kobikisa bango.

Romefue 8:28
Toyebi lisusu malamu ete, makambo nyonso esalamaka mpo na bolamu ya bato oyo balingaka Nzambe, baoyo abenga kolanda mokano na Ye.

2 Timothée 3:16-17
[16] Pamba te, Makomi nyonso ekomama na nguya ya Nzambe, mpe ezalina tina mingi mpo na koteya bato, mpo na kopamela bato, mpo na kobongisa bato, mpe mpo na kolakisa bato ete batambola na bomoi ya malamu,[17] mpo ete moto ya Nzambe azala ya kokoka mpe ya kokoka malamu-malamumpo na kosala misala nyonso ya malamu.

1 Pierre 5:10
Kasi tango bokosilisa komona pasi mpo na mwa tango moke, Nzambe ya ngolu nyonso, oyo abenga bino na nkembo na ye ya seko kati na Kristo, ye moko akokomisa bino bato ya kokoka, akolendisa bino, akopesa bino makasi, mpe akotelemisa bino ngwi.

Philippesfue 1:6
Ya solo, nazali na elikya ete, moto oyo abandaki mosala ya malamukati na bino, akosilisa yango kino na mokolo ya Yesu Kristo.

Hébreu 12:1
Yango wana, lokola batemwe ebele penza bazingi biso, tobwaka mikumba nyonso mpe masumu oyo ezingi biso bipai na bipai, mpe tokima mbangu na molende nyonso na momekano ya mbangu oyo ezali liboso na biso.

ÉphÈsefue 4:23
Esengeli ete mitema na bino mpe makanisi na bino ekoma ya sika penza;

1 Timothée 1:5
Nzokande tina ya motindo oyo, ezali ete bolingo emonana, bolingo oyoewutaka na motema ya peto, na makanisi ya malamu, mpe na kondima ya solo.

Philippesfue 4:8
Bandeko, mpo na kosukisa, makambo nyonso oyo ezali ya solo, makambo nyonso oyo ezali ya kitoko, makambo nyonso oyo ezali ya sembo, makambo nyonso oyo ezali ya peto, makambo nyonso oyo batobalingaka, makambo nyonso oyo bato bakumisaka, soki likambo moko ezali malamu to oyo bato bakoki kokumisa, tika ete bokanisaka mpona makambo yango.

ÉphÈsefue 5:18
Bolangwa masanga te, pamba te yango ememaka na mobulu; kasi botondisama na Molimo.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®