A A A A A

Life: [Loss]


1 Corinthefue 3:15
Kasi soki esili kozika, akozwa eloko te: ye moko kaka nde akobika, kasi ekozala lokola moto oyo asili kobika na likama ya moto.

Sa nga bé yôli'n 27:21
Esalaki mikolo ebele, bato bazalaki lisusu kolia te, Polo atelemaki liboso na bango mpe alobaki: “Eh baninga ngai, bosengelaki koyoka toli na ngai ete tolongwa na Krete te. Soki boyokelaki ngai, likama oyo elingaki kokomela bino te mpe bolingaki kobungisa biloko na bino te.

Philippesfue 3:7-8
[7] Kasi makambo oyo ezalaki ya tina mpo na ngai, nazali komona yango sikʼoyo lokola eloko pamba mpo na Kristo.[8] Kaka yango te, nazali kutu kotala makambo nyonso lokola eloko pamba, mpo na bolamu oyo eleki monene: yango nde koyeba Kristo Yesu Nkolo na ngai. Mpo na ye nde nandimaki kobungisa makambo wana nyonso mpe nazali komona yango lokola biloko ya bosoto penza, mpo ete nazwa Kristo,

1 Corinthefue 3:13-15
[13] mosala na ye ekomonisama polele. Mokolo ya kosambisama nde ekomonisa yango, pamba te ekozala mokolo ya moto. Moto ekomeka mosala ya moto na moto.[14] Soki mosala ya moto oyo atongaki likolo ya fondasio eziki te, moto yango akozwa lifuti.[15] Kasi soki esili kozika, akozwa eloko te: ye moko kaka nde akobika, kasi ekozala lokola moto oyo asili kobika na likama ya moto.

Sa nglô yile 21:4
Akopangusa mayi ya miso nyonso ya miso na bango; liwa ekozala lisusute, matanga ekozala te, ata kolela, ata pasi. Pamba te makambo ya liboso esiʼeleki.

Matthieu 5:4
Esengo na baoyo bazali kolela, pamba te bakobondisa bango!

Jean 8:32
Bokoyeba solo mpe solo ekokangola bino.

1 Timothée 3:15
mpo ete soki naye noki te, okoka koyeba soki ezaleli ya ndengenini esengeli kozala na yango kati na ndako ya Nzambe, oyo ezali Lingomba ya Nzambe ya bomoi likunzi, mpe fondasio ya makambo ya solo.

1 Corinthefue 15:55
“Oh kufa, wapi elonga na yo? Oh kufa, wapi nguya na yo?”

Jean 6:54
Oyo akolia nzoto na ngai mpe akomela makila na ngai, akozwa bomoi ya seko mpe nakosekwisa ye na mokolo ya suka.

Marc 6:3
Ye azali salapantie te? Azali Mwana ya Mariya te mpe ndeko ya Zaki, Zoze, Zude mpe Simon te? Mpe bandeko na ye ya basi bazalaka na biso awa te? Mpe ye azalaki libaku mpo na kondima na bango.

Jean 14:1-3
[1] Tika ete mitema na bino etungisama te. Bondimelaka Nzambe, bondimela mpe ngai.[2] Na ndako ya Tata na ngai bisika ezali mingi, mpe nakeyi kobongisela bino esika. Soki ezalaki bongo te, mbele nalingaki koyebisa bino yango.[3] Mpe soki nakeyi mpe nabongiseli bino esika, bongo nakoya lisusu mpe nakokamata bino elongo na ngai, mpo ete bozala epai ngai nakozala.

Jean 5:28-29
[28] Bokamwa te mpo na yango: pamba te, tango ezali koya, oyo bato nyonso bakundama na basimitiele bakoyoka mongongo na ye[29] mpe bakobima: baoyo basalaki malamu bakosekwa mpo na kozwa bomoi, kasi baoyo basalaki mabe bakosekwa mpo na kozwa etumbu na bango.

Romefue 14:8
Soki tozali na bomoi, tozali na bomoi mpo na Nkolo, mpe soki tokufi, tokufi mpo na Nkolo. Yango wana, tozala na bomoi to tokufa, tozali kaka bato ya Nkolo.

Romefue 8:28
Toyebi lisusu malamu ete, makambo nyonso esalamaka mpo na bolamu ya bato oyo balingaka Nzambe, baoyo abenga kolanda mokano na Ye.

1 Thessaloniquefue 4:13-18
[13] Bandeko, tolingi te bozala na kati ya kozanga boyebi, mpo na oyo etali bato oyo bakufa, mpo ete bozala na mawa te lokola bato mosusu oyo bazangi elikya.[14] Pamba te, soki tondimaka ete Yesu akufaki mpe asekwaki, tozali kondima mpe, Nzambe akomema elongo na Yesu bato oyo bakufa kati na Yesu.[15] Pamba te, makambo oyo tozali koloba na bino ewuti na Liloba ya Nkolo: biso, baoyo tokozala na bomoi kino Nkolo akoya, tokokende liboso te ya bato oyo basiʼbakufa.[16] Pamba te, tango motindo ekopesama na mongongo makasi, mongongo ya mokonzi ya baanzelu ekoyokana, mpe kelelo ya Nzambe ekobeta, Nkolo ye moko akokita wuta na Likolo; bongo bato oyo bakufa kati na Kristobakosekwa bato ya liboso.[17] Sima na yango, biso baoyo tokozala na bomoi na tango wana, tokomemama elongo na bango na kati ya mapata, mpo na kokutana na Nkolo na likolo. Mpe bongo, tokozala na Nkolo libela na libela.[18] Yango wana, bolendisana moko na moko na maloba oyo.

Galatiefue 1:19
Namonaki ntoma mosusu te, kaka Zaki ndeko ya Nkolo.

1 Thessaloniquefue 4:16
Pamba te, tango motindo ekopesama na mongongo makasi, mongongo ya mokonzi ya baanzelu ekoyokana, mpe kelelo ya Nzambe ekobeta, Nkolo ye moko akokita wuta na Likolo; bongo bato oyo bakufa kati na Kristobakosekwa bato ya liboso.

Jean 11:25
Yesu alobaki na ye: —Ngai nazali lisekwa mpe bomoi. Moto oyo akondima ngai, akozala na bomoi, atako soki akufi.

1 Corinthefue 15:54
Tango nzoto oyo epolaka ekolata kozanga kopola, mpe oyo ekufaka, kozanga kokufa, kaka na tango wana nde Liloba oyo ya Makomi ekokokisama: “Elonga emeli liwa.”

2 Corinthefue 5:8
Nalobi ete tozali na elikya monene, mpe tozali kosepela kotika nzoto oyo mpo na kokende kovanda elongo na Nkolo.

1 Thessaloniquefue 4:13-14
[13] Bandeko, tolingi te bozala na kati ya kozanga boyebi, mpo na oyo etali bato oyo bakufa, mpo ete bozala na mawa te lokola bato mosusu oyo bazangi elikya.[14] Pamba te, soki tondimaka ete Yesu akufaki mpe asekwaki, tozali kondima mpe, Nzambe akomema elongo na Yesu bato oyo bakufa kati na Yesu.

2 Corinthefue 5:10
Pamba te, biso nyonso tokotelema liboso ya esambiselo ya Klisto mpo na kosamba, mpo ete moto na moto akoka kozwa lifuti kolanda misala na ye, ya malamu to ya mabe, oyo asalaki wana azalaki nanu na nzoto na ye.

Matthieu 25:21
Mokonzi na ye azongisaki: “Malamu, ozali mosali malamu mpe ya sembo; olakisi bosembo na biloko ya moke. Bongo nakopesa yo mokumba ya kotala biloko ebele. Yaka kosepela elongo na mokonzi na yo!”

Romefue 6:23
Pamba te, lifuti ya lisumu ezali kufa, kasi likabo ya ofele ya Nzambe ezali bomoi ya seko kati na Klisto Yesu, Nkolo na biso.

Hébreu 9:27
Mpe, lokola esiʼebongisama ete moto nyonso akufa mbala moko, mpe sima na yango kosambisama ekoya,

Jean 3:3-5
[3] Yesu azongisaki mpe alobaki na ye: —Nalobi na yo ya solo: moto moko te akoki komona Bokonzi ya Nzambe soki abotami mbotama ye sika te![4] Nikodeme atunaki ye: —Ndenge nini moto oyo asiʼakomi mobange akoki lisusu kobotama? Akoki kokota na libumu ya mama na ye mpo na mbala ya mibale mpe kobotama?[5] Bongo Yesu azongiselaki ye: —Nalobi na yo ya solo: soki moto abotami na mayi mpe na Molimo te, akoki te kokota na Bokonzi ya Nzambe.

Hébreu 12:14
Bosala makasi mpo na kozala na kimia na bato nyonso mpe kozala na bomoi ya bosantu; Pamba te soki bomoi ya bosantu ezali te, moto moto te akoki komona Nkolo.

Jean 3:16
Pamba te, Nzambe alingaki mokili mingi penza, yango wana apesaki Mwana na ye se moko, mpo ete moto nyonso oyo akondima ye, akufa te, kasi azwa bomoi ya seko.

Jean 11:11-13
[11] Sima ya koloba bongo, alobaki na bango lisusu: —Moninga na biso Lazare alali pongi; kasi nakokende kolamusa ye![12] Bayekoli bazongiselaki ye: —Nkolo, soki azali kolala pongi, akobika![13] Nzokande Yesu alobaki mpo na liwa na ye; kasi bayekoli bakanisaki ete alobaki kaka mpo na pongi oyo tolalaka.

Sa nga bé yôli'n 2:29
Bandeko na ngai, tika ete naloba na bino solo na tina ya koko na biso Davidi ete akufa mpe bakunda ye, bongo lilita na ye ezali awa kino lelo.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®