A A A A A

Life: [Job Loss]


1 Pierre 5:7
Bobwaka epai na ye makambo nyonso oyo etungisaka bino, Pamba te ye moto abatelaka bino.

2 Corinthefue 8:9
Pamba te, boyebi ngolu ya Nkolo na biso Yesu Klisto: Ye oyo azalaki mozwi, andimaki kozala lokola mobola mpo na bino, mpo ete na nzela ya bobola na Ye, bino bokoma bazwi.

2 Timothée 2:15
Sala nyonso oyo okoki kosala, mpo omilakisa liboso ya Nzambe lokolamoto oyo basiʼbameka ye, lokola mosali oyo akoyoka soni te mpo na mosalana ye, mpe oyo azali koteya Liloba ya solo na bosembo nyonso.

Jean 16:33
Nalobi na bino makambo oyo, mpo ete bozala na kimia kati na ngai. Na mokili oyo, bokonyokwama mingi penza. Kasi boyika mpiko! pamba te, nasiʼnalongi mokili.

Philippesfue 4:19
Mpe Nzambe na ngai akokokisa baposa na bino, na ndenge ya nkembo ya bomengo na ye, kati na Kristo Yesu.

Romefue 8:28
Toyebi lisusu malamu ete, makambo nyonso esalamaka mpo na bolamu ya bato oyo balingaka Nzambe, baoyo abenga kolanda mokano na Ye.

Philippesfue 4:6-7
[6] Bomitungisa na eloko ata moko te, kasi na makambo nyonso, bolakisa baposa na bino epai ya Nzambe, na nzela ya mabondeli, bisengeli, elongo na matondi.[7] Bongo kimia ya Nzambe, oyo eleki bososoli nyonso, ekobatela mitema na bino mpe makanisi na bino kati na Kristo Yesu.

Jacques 1:2-4
[2] Bandeko na ngai, bomona yango lokola likambo moko ya esengo mingi, na tango bozali kokutana na komekama ya ndenge na ndenge.[3] Pamba te boyebi ete, tango kondima na bino ezali kokutana na komekama, yango ekobota kokanga motema.[4] Kokanga motema esengeli esilisa mosala na yango, mpo ete bokoka kokoma bato oyo bakola mpe oyo bazali ya kokoka, mpe oyo bazangi ata eloko moko te.

Matthieu 6:28-33
[28] Bongo mpo na nini bomitungisaka mpo na bilamba ya kolata? Botala bafololo ya bilanga ndenge ekolaka; yango esalaka te mpe etongaka bilamba te.[29] Nzokande nayebisi bino, ata mokonzi Salomon, kati na nkembo na ye mobimba, alataki te lokola moko na yango.[30] Bongo soki Nzambe azali kolatisa na ndenge wana matiti ya bilanga, oyo ezali na bomoi lelo mpe lobi ekobwakama na moto; akoki kolatisabino koleka yango te? A a! bato ya kondima moke![31] Yango wana, bomitungisa te mpe boloba te: “Tokolia nini?” to “Tokomela nini?” to “Tokolata nini?”[32] Biloko wana nyonso, ezali bapakano nde baluka-lukaka yango. Kasi mpo na bino, Tata na bino ya Likolo ayebi ete bozali na yango posa.[33] Boluka liboso Bokonzi ya Nzambe mpe bosembo na ye, bongo biloko wana nyonso bakobakisela bino yango.

Romefue 5:1-8
[1] Yango wana, lokola tokomi bato ya sembo na nzela ya kondima, tozali na kimia elongo na Nzambe, na nzela ya Nkolo na biso Yesu Klisto.[2] Na nzela na Ye, tozwi ndingisa, na nzela ya kondima, ya kozwa ngolu oyo tozali kowumela kati na yango. Esengo na biso ewuti na elikya oyo tozali na yango ete tokobika nkembo na Nzambe.[3] Tozali na esengo kaka mpo na elikya wana te, kasi mpe, mpo na bapasi, pamba te toyebi ete bapasi ebotaka koyika mpiko,[4] koyika mpiko ememaka elonga kati na komekama, mpe elonga kati na komekama ebotaka elikya.[5] Nzoka nde, elikya ekosaka te, pamba te Nzambe asopaki bolingo na ye na mitema na biso, na nzela ya Molimo Mosantu oyo apesaki biso.[6] Solo, wana tozalaki nanu bato na bolembu, Klisto akufaki mpo na bato ya masumu na tango oyo Nzambe abongisaki.[7] Ezali pasi komona moto kondima kokufa mpo na moto ya sembo; tango mosusu moto akoki kondima kokufa mpo na moto ya malamu.[8] Kasi tala ndenge nini Nzambe alakisi biso bolingo na ye: wana tozalaki nanu bato ya masumu, Klisto akufaki mpo na biso.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®