A A A A A

Life: [Infertility]


Hébreu 11:11
Mpo na kondima, Sara mpe azwaki nguya ya kozwa zemi, atako bambulana ye ya kobota esiʼelekaki; Pamba te andimaki ete ye oyo apesaki ye elaka akosaka te.

1 Corinthefue 3:16
Boni, boyebi te ete bozali Tempelo ya Nzambe mpe ete Molimo ya Nzambe avandaka kati na bino?

Jacques 1:17
bolamu nyonso mpe likabo nyonso ya kitoko ewutaka na Likolo, wuta na Tata ya moi, kati na ye oyo mbongwana ezali te to mpe elilingi ya mbongwana.

Jean 16:33
Nalobi na bino makambo oyo, mpo ete bozala na kimia kati na ngai. Na mokili oyo, bokonyokwama mingi penza. Kasi boyika mpiko! pamba te, nasiʼnalongi mokili.

Marc 11:24
Yango wana nalobi: eloko nyonso oyo bokosenga na libondeli, bondima ete bosili kozwa yango, mpe yango ekosalama mpo na bino.

Philippesfue 4:13
Nakoki kosala makambo nyonso na nzela ya ye oyo apesaka ngai makasi.

Romefue 12:12
—mpo na elikya, bozala na esengo; —mpo na komekama, bokanga mitema; —mpo na mabondeli, boyika mpiko;

Luc 1:36-37
[36] Tala, ndeko na yo Elizabeti mpe, azwi zemi ya mwana mobali kati na kimobange na ye. Ye moto bazalaki kobenga: ekomba; kasi sikʼoyo akomi na zemi ya sanza motoba[37] Pamba te, Nzambe akoki kolemba kosala eloko ata moko te.

Romefue 5:3-5
[3] Tozali na esengo kaka mpo na elikya wana te, kasi mpe, mpo na bapasi, pamba te toyebi ete bapasi ebotaka koyika mpiko,[4] koyika mpiko ememaka elonga kati na komekama, mpe elonga kati na komekama ebotaka elikya.[5] Nzoka nde, elikya ekosaka te, pamba te Nzambe asopaki bolingo na ye na mitema na biso, na nzela ya Molimo Mosantu oyo apesaki biso.

Luc 1:13-21
[13] Kasi Anzelu alobaki na ye: —Kobanga te Zakariya, pamba te Nzambe ayokaki mabondeli na yo; mwasi na yo Elizabeti akobotela yo mwana mobali, mpe okopesa ye kombo Jean.[14] Ye akozala likambo ya esengo mpe oyo ekosepelisa yo, mpe bato mingi bakosepela mpo na kobotama na ye,[15] pamba te akozala moto monene na miso ya Nkolo. Akomela vino te to mpe masanga ya makasi te. Mpe akozala ya kotonda na Molimo-Mosantu wuta na libumu ya mama na ye.[16] Akozongisa bato mingi ya Isayele epai ya Nkolo Nzambe na bango.[17] Mpe akokende liboso ya Nkolo, na molimo mpe na nguya ya Eliya mpo na kozongisa boyokani kati na batata na bana na bango, mpe batomboki bakokoma na makanisi ya bato na sembo, mpo na kobongisela Nkolo bato oyo babongisami malamu penza.[18] Zakariya atunaki Anzelu: —Nakoyeba yango ndenge nini? Pamba te ngai nasi nakomi mobange penza, mpe bambula ya mwasi na ngai esiʼepusani mingi.[19] Anzelu azongiselaki ye: —Ngai nazali Gabriel. Natelemaka liboso ya Nzambe, batindi ngai mpo na koloba na yo mpe koyebisa yo basango oyo ya malamu.[20] Lokola oboyi kondima maloba na ngai, oyo ekokokisama na tango na yango, okokoma baba, okokoka koloba lisusu te kino mokolo makambo yango ekosalama.[21] Na tango wana, bato bazalaki kozela Zakariya mpe bazalaki kokamwa na ndenge bamonaki ye awumelaki na kati ya Esika ya bosantu.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®