A A A A A

Life: [Hell]


Sa nglô yile 21:8
Kasi mpo na bato oyo babangaka-bangaka na kondima na bango bato bazangi kondima, baoyo basalaka makambo ya soni ndenge na ndenge, baoyo babomaka bato, baoyo basalaka kindumba, baoyo basalaka kindoki, baoyo basambelaka bikeko, mpe bato nyonso ya lokuta, bakobwakama na laki ya moto mpe ya sufulu; yango nde liwa ya mibale.

Matthieu 25:46
Bongo bakozwa etumbu ya seko, kasi bato sembo bakozwa bomoi ya seko.

2 Thessaloniquefue 1:9
Bakozwa etumbu ya libebi ya seko, mpe bakobengana bango liboso ya Nkolo mpe liboso ya nkembo ya nguya na ye,

Matthieu 13:50
Bongo bakobwaka bato mabe na fulu ya moto epai ekozala kolela mpe koswa mino.

Sa nga bé yôli'n 2:27
Pamba te, okosundola te molimo na ngai na mboka ya bakufi mpe okotika te ete Mosantu na yo apola.

Marc 9:43
Soki loboko na yo ekweyisaka yo na masumu, kata yango. Ezali malamu mpo na yo okota na bomoi na loboko moko, na esika ya kozala na maboko mibale, mpe kokende na lifelo, epai moto ekufaka te.

Jude 1:7
Ndenge moko mpe mpo na bato ya Sodomo na Gomore mpe bato ya ba-vile pembeni; basalaki ndenge baanzelu basalaki, basalaki kindumba mpe misala ya mabe. Mpe bazali ndakisa epai ya baoyo bakomona pasi ya etumbu ya moto ya seko.

Matthieu 13:42
Bakobwaka bango na fulu ya moto; epai ekozala kolela mpe koswa mino.

Matthieu 25:41
Bongo akoloba na bato oyo bakozala na loboko na ye ya mwasi: “Bolongwa na miso na ngai, bino bato bolakelama mabe. Bokende na moto oyo ekufaka te, oyo ebongisama mpo na zabolo mpe mpo na baanzelu na ye.

Sa nglô yile 19:20
Kasi bakangaki nyama yango mpe moprofeta ya lokuta oyo azalaki na ye elongo, oyo asalaki makamwisi na miso na ye. Mpo na makamwisi wana, nde akosaki bato oyo bazwaki elembo ya nyama, mpe bazalaki kosambela elilingi na yango. Nyama yango na moprofeta ya lokuta, bango mibale, babwakaki bango na laki ya moto mpe ya sufulu.

Matthieu 16:19
Nakopesa yo bafungola ya Bokonzi ya Likolo. Nyonso oyo okokangaawa na mokili, ekokangama mpe na Likolo; mpe oyo yo okofungola awa na mokili, ekofungwama mpe na Likolo!

2 Pierre 2:4
Pamba te, Nzambe ayokelaki baanzelu oyo basalaki masumu mawa te, kasi abwakaki bango na libulu ya molayi penza, epai bazali kokengela bango na boloko, na kati ya molili, mpo bazela Mokolo ya kosambisama.

Sa nglô yile 20:13-14
[13] Ebale monene ezongisaki bakufi nyonso oyo bazalaki kati na yango; liwa mpe mboka ya bakufi ezongisaki bakufi oyo bazalaki kati na yango; bongo moto nyonso asambaki na makambo oyo ye asalaki.[14] Liwa mpe mboka ya bakufi ebwakamaki na laki ya moto. Laki yango ya moto yango nde: liwa ya mibale.

Matthieu 10:28
—Bobanga te bato oyo bakoki koboma nzoto, kasi bakoki te koboma elimo na bino. Kasi bobanga kaka ye oyo akoki koboma nzoto na elimo, na lifelo.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®