A A A A A

Life: [Health]


1 Corinthefue 6:19-20
[19] Boyebi te ete nzoto na bino ezali ndako ya Molimo Mosantu, oyo azali kati na bino, oyo bozwaki wuta na Nzambe? Mpe bozali ya bino moko te;[20] pamba te, basombaki bino na talo mingi penza. Yango wana, bopesa Nzambe nkembo na nzoto na bino.

3 Jean 1:2
Molingami, nazali kobondela ete makambo na yo nyonso etambolamalamu mpe ozala na nzoto makasi, ndenge mpe molimo na yo ezali kotambola malamu.

1 Corinthefue 10:31
Yango wana, ezala soki bokolia, to bokomela: na nyonso bokosala, bosala yango mpo na lokumu ya Nzambe.

1 Timothée 4:8
Pamba te, masano ya nzoto ezali na tina mpo na mwa makambo moke, kasi kotosa makambo ya Nzambe ezali na tina mpo na makambo nyonso, mpo yango ezali na elaka mpo na bomoi ya lelo mpe mpo na bomoi oyo ekoya.

ÉphÈsefue 5:18
Bolangwa masanga te, pamba te yango ememaka na mobulu; kasi botondisama na Molimo.

Sa nga bé yôli'n 27:34
Nabondeli bino sikʼoyo ete bolia, mpo ete banzoto na bino ekoma makasi. Moko te kati na bino akobungisa ata suki moko ya moto na ye.”

Sa nglô yile 14:12
Yango wana basantu, baoyo babatelaka mibeko ya Nzambe mpe kondima na bango na Yesu, basengeli kokanga mitema.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®