A A A A A

Life: [Guilt]


Hébreu 10:22
topusana pene-pene ya Nzambe na motema sembo, na elikya nyonso oyo kondima epesaka, elongo na motema oyo epetolami na makanisi nyonso ya mabe, mpe nzoto oyo esokolami na mayi ya peto.

Jacques 2:10
Pamba te, moto oyo atosaka Mibeko nyonso, soki abebisi kaka moko, abebisi mpe nyonso.

Hébreu 10:2
Soki Mibeko ekokaki, mbele baoyo bapesaka bambeka wana balingaki banda kala kotika kopesa yango. Pamba te, awa balingaki kokoma peto mbala moko mpo na libela, balingaki lisusu kokanisa-kanisa masumu na bango te.

1 Jean 1:9
Nzokande soki, toyamboli masumu na biso, Nzambe azali sembo mpe akokisaka maloba na ye, akolimbisa masumu na biso, mpe akopetola biso na mabe nyonso.

Romefue 8:1
Yango wana, sikʼoyo, etumbu ezali lisusu te mpo na baoyo bazali kati na Klisto Yesu.

Hébreu 9:14
esengeli toyeba ete makila ya Kristo, ye oyo, na nzela ya Molimoya seko, amikabaki ye moko epai ya Nzambe lokola likabo oyo ezangi bosoto, ekopetola mitema na biso na misala oyo ememaka na liwa, mpo ete tokoka kosalela Nzambe ya bomoi!

2 Corinthefue 5:17
Yango wana, soki moto azali kati na Klisto, akomi ekelamu ya sika: makambo ya kala eleki mpe tala makambo ya sika esili koya!

Romefue 3:21-23
[21] Kasi sikʼoyo Nzambe atalisi polele ndenge nini akomisaka bato sembo liboso na Ye na nzela ya Mobeko te, ndenge Mobeko mpe Basakoli batatola yango.[22] Bato nyonso oyo bandimaka bazwaka bosembo yango na nzela ya kondima Yesu Klisto, pamba te bokeseni ezali te kati na bato:[23] bato nyonso basali masumu mpe bazangi nkembo ya Nzambe,

2 Corinthefue 5:21
Nzambe akomisaki Ye lisumu mpo na biso atako azalaki na lisumu te, mpo ete kati na Ye, biso tokoma bosembo ya Nzambe.

1 Jean 3:19-20
[19] Tala ndenge tokoyeba ete tozali bato ya makambo ya solo, mpe ndenge tokotondisa mitema na biso na elikya liboso na ye,[20] soki mitema na biso ezali kofunda biso. Pamba te Nzambe azali monene koleka mitema na biso, mpe ayebi makambo nyonso.

Romefue 6:23
Pamba te, lifuti ya lisumu ezali kufa, kasi likabo ya ofele ya Nzambe ezali bomoi ya seko kati na Klisto Yesu, Nkolo na biso.

Sa nglô yile 12:10
Bongo nayokaki mongongo moko ya makasi ewutaki na Likolo, elobaki: Sikʼoyo lobiko, nguya, Bokonzi ya Nzambe na biso, mpe nguya ya Kristo na ye eye. Pamba te, mofundi ya bandeko na biso, oyo azalaki kofunda bango liboso ya Nzambe na biso, butu mpe moi, basiʼbabwaki ye.

2 Corinthefue 7:10
Pamba te, koyoka mawa na mokano ya Nzambe esalaka ete moto abongola bizaleli, mpe kobongola bizaleli ememaka na lobiko, bongo tina ya komona pasi na motema ezali te. Kasi mawa oyo ewuti na mokili ememaka na kufa.

Hébreu 4:16
Bongo topusana na elikya nyonso pene-pene na Kiti ya bokonzi ya ngolu, mpo ete bayokela biso mawa mpe tomona ngolu oyo ekosalisa biso na tango malamu.

Romefue 8:31-39
[31] Boye, toloba lisusu nini? Soki Nzambe azali mpo na biso, nani akotelemela biso?[32] Ye oyo aboyaki te kopesa Mwana na Ye se moko, kasi akabaki Ye mpo na biso nyonso, boye ndenge nini akozanga kopesa biso biloko nyonso elongo na Ye?[33] Nani akofunda bato oyo Nzambe apona? Pamba te, Nzambe Ye moko nde akomisi bango bato ya sembo.[34] Nani akokatela bango etumbu? Pamba te, Klisto Yesu akufaki mpe asekwaki! Avandi na loboko ya mobali ya Nzambe mpe azali kobondela mpo na biso.[35] Nani akokabola biso na bolingo ya Klisto? Pasi, somo, minyoko, nzala, kozanga bilamba, likama to mopanga?[36] Ndenge ekomama: “Ezali mpo na Yo nde balukaka koboma biso mikolo nyonso, bamonaka biso lokola meme oyo babongisi mpo na koboma.”[37] Kasi kati na makambo oyo nyonso, tozali solo balongi na nzela na Ye oyo alinga biso.[38] Pamba te, nazali kondima ete ezala kufa to bomoi, ba-anjelu to milimo mabe, makambo ya mikolo oyo to makambo oyo ekoya, banguya ya ndenge na ndenge,[39] banguya ya likolo to ya se ya mabele, to eloko mosusu oyo Nzambe akela: eloko moko te ekoki kokabola biso na bolingo ya Nzambe, kati na Klisto Yesu, Nkolo na biso.

Romefue 3:26
Asalaki bongo mpo na kotalisa bosembo na Ye na tango oyo, mpo ete azala Sembo mpe akomisa sembo moto oyo andimeli Yesu.

Romefue 14:23
Kasi soki moto asili kolia biloko oyo ezali kosambisa motema na ye, asali masumu, pamba te asali te oyo kondima na ye ezali kotinda ye. Nzoka nde, likambo nyonso oyo ewuti na kondima te, ezali lisumu.

Jean 3:17
Pamba te, Nzambe atindaki te Mwana na ye na mokili mpo apesa yango etumbu, kasi mpo ete mokili ebika na nzela na ye.

Sa nga bé yôli'n 3:19
Yango wana, bobongola mitema mpe bozonga epai na Nzambe mpo ete masumu na bino elimbisama.

1 Jean 2:1
Bana na ngai, nakomeli bino makambo oyo mpo ete bosala masumu te. Kasi soki moto moko asali masumu, tozali na Molobeli moko epai ya Tata, ye nde: Yesu Kristo moto na sembo.

Luc 15:18-19
[18] Nakotelema mpe nakozonga epai ya tata na ngai, mpe nakoloba na ye: Tata, nasali masumu epai ya Nzambe mpe epai na yo.[19] Nazali lisusu ya kokoka te ete babenga ngai mwana na yo; komisa ngai lokola moko ya basali na yo!”

Matthieu 18:21-35
[21] Bongo Piere ayaki epai ya Yesu mpe atunaki: —Nkolo, mbala boni nasengeli kolimbisa ndeko na ngai oyo asalaka ngai mabe? Ekoki kozala mbala sambo?[22] Yesu azongisaki: —Nalobi na yo te kino mbala sambo, kasi kino mbala tuku sambombala sambo![23] Yango wana, Bokonzi ya Likolo ekokani na mokonzi moko oyo alingaki kotanga mbongo na ye na basali na ye.[24] Tango abandaki kotanga, bamemelaki ye mosali moko oyo azalaki na nyongo na ye ya bamili zomi na batalenta.[25] Lokola azalaki na eloko moko te mpo na kofuta, mokonzi na ye atindaki ete bateka ye na mwasi na ye; na bana na ye, na biloko na ye nyonso, mpo nyongo na ye efutama.[26] Kasi mosali oyo afukamaki liboso ya mokonzi, mpe abondelaki ye: —Kanga motema mpo na ngai, nakofuta yo nyongo nyonso![27] Mokonzi ayokelaki ye mawa, alimbisaki nyongo na ye mpe atikaki yeakende.[28] Kasi tango mosali wana abimaki, akutanaki na moninga na ye ya mosala, oyo adefaki badeni na ye kama. Akangaki ye mpe afinaki na kingo. Bongo alobaki na ye: —Futa nyongo na ngai nyonso.[29] Moninga na ye ya mosala afukamaki mpe abondelaki ye: —Kanga motema mpo na ngai, nakofuta yo nyonso na yo.[30] Kasi ye aboyaki. Akendaki mpe atiesaki ye na boloko kino tangoasilisaki kofuta niongo nyonso.[31] Tango basali mosusu bamonaki ndenge makambo elekaki, bayokaki mawa mingi penza, mpe bakendaki koyebisa nyonso epai ya mokonzi na bango.[32] Bongo mokonzi abengaki mosali wana mpe alobaki na ye: —Mosali mabe! Nalimbisaki yo nyongo nyonso oyo ozalaki na yango, mpo obondelaki ngai.[33] Boni, okokaki te koyokela moninga na yo mawa ndenge ngai mpe nayokelaki yo mawa.[34] Lokola mokonzi na ye azalaki na kanda, apesaki ye na maboko ya bato oyo baniokolaka bato kino tango afutaki niongo nyonso.[35] Na ndenge wana nde, Tata na ngai ya Likolo, akosala moto na moto na kati na bino, oyo akoboya kolimbis ndeko na ye na motema mobimba!

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®