A A A A A

Life: [Food]


Jean 4:4-34
[4] Kasi esengelaki na ye aleka na Samariya.[5] Bongo akomaki na vile moko ya Samariya, kombo na yango Sishare, oyo ezalaki pene-pene na elanga oyo Yakobi apesaki na mwana na ye Zozefi.[6] Libulu ya mayi ya Yakobi ezalaki kuna. Yesu alembaki mpo na mobembo, mpe avandaki pembeni ya libulu yango. Ezalaki pene-pene ya ngonga midi.[7] Mwasi moko ya Samariya ayaki kotoka mayi, bongo Yesu alobaki na ye: —Pesa ngai mayi ya komela![8] (Bayekoli na ye bakendaki na vile mpo na kosomba biloko ya kolia).[9] Kasi mwasi ya Samariya alobaki na ye: —Yango ebandi boni? Yo Moyuda osenga ngai mwasi ya Samariya mayi ya komela? (Alobaki bongo pamba te, Bayuda bazalaki koyokana te na bato ya Samariya).[10] Yesu azongiselaki ye: —Soki oyebaki likabo ya Nzambe, mpe nani oyo azali kosenga yo mayi, mbele yo moto olingaki kosenga ye mayi ya komela, mpe alingaki kopesa yo mayi ya bomoi.[11] Mwasi alobaki na Yesu: —Tata, ozali na eloko moko te mpo na kotoka mayi, mpe libulu ezali mozindo! Bongo mayi yango ya bomoi okozwa yango wapi?[12] Boni, yo oleki koko na biso Yakobi oyo apesaki biso libulu oyo; ye moko amelaki mayi na yango, na bana na ye, mpe na bibwele na ye?[13] Yesu azongiselaki ye: —Moto nyonso oyo ameli mayi oyo, akoyoka lisusu posa ya mayi.[14] Kasi oyo akomela mayi oyo ngai nakopesa ye, akoyoka lisusu posa ya mayi te. Mpe mayi oyo ngai nakopesa ye, ekozala kati na ye esika oyo mayi ekobanda kobimaka tango nyonso, kino na bomoi ya seko.[15] Bongo mwasi alobaki na ye: —Tata, pesa ngai mayi yango, mpo nayoka lisusu posa ya mayi te, mpe nayaka awa te mpo na kotoka mayi.[16] Yesu alobaki na ye: —Kende, benga mobali na yo, mpe zonga awa![17] Mwasi azongisaki: —Nazali na mobali te! Yesu alobaki na ye: —Olobi ya solo ete ozali na mobali te.[18] Pamba te ozalaki na mibali mitano, mpe mobali oyo ozali na ye sikʼoyo, azali mpe mobali na yo te. Likambo olobi ezali ya solo.[19] Bongo mwasi alobi na ye: —Tata, namoni ete ozali moprofeta.[20] Bakoko na biso bato ya Samariya basambelaki Nzambe na ngomba oyo! Kasi bino Bayuda bolobaka ete esika oyo tosengeli kosambela ezali na Yeruzalem.[21] Yesu azongiselaki ye: —Mwasi, ndimela ngai: tango ezali koya oyo bokosambela Tata, na ngomba oyo te to mpe na Yeruzalem te.[22] Bino bato ya Samariya bosambelaka oyo boyebi te; kasi biso tosambelaka oyo toyebi, pamba te lobiko ewuti na Bayuda.[23] Kasi tango ezali koya mpe yango esiʼekomi, oyo basamopanga ya solo bakosambela Tata na Molimo mpe na solo; pamba te, Tata alukaka bato oyo basambelaka ye na ndenge wana.[24] Nzambe azali Molimo, mpe esengeli ete baoyo basambelaka ye, basambela ye na molimo mpe na solo.[25] Mwasi alobaki na ye: —Nayebi ete Masiya akoya, (ye oyo babengaka Kristo). Mpe tango akoya, akoyebisa biso makambo nyonso.[26] Yesu alobaki na ye: —Ngai oyo nazali koloba na yo, nazali Masiya![27] Bayekoli na ye bazongaki kaka na tango wana. Bakamwaki mingi awa bamonaki ete Yesu azalaki kosolola na mwasi. Kasi ata moto moko te na kati na bango amekaki kotuna ye: “Olingi nini?” to mpe “Mpo na nini ozali kosolola na ye?”[28] Mwasi atikaki eloko na ye wana, azongaki na vile, mpe alobaki na bato:[29] —Boya kotala moto moko ayebisi ngai makambo nyonso oyo nasalaka. Boni, akoki kozala Kristo te?[30] Bato babimaki na vile mpe bakendaki epai ya Yesu.[31] Na tango wana, bayekoli bazalaki kobondela Yesu mpe bazalaki koloba: —Moteyi, lia![32] Kasi Yesu ayebisaki bango: —Nazali na bilei oyo bino boyebi te.[33] Bongo bayekoli balobanaki bango na bango: —Boni, moto amemelaki ye biloko ya kolia?[34] Yesu alobaki na bango: —Bilei na ngai, yango oyo: kosala mokano ya Ye oyo atindaki ngai, mpe kosilisa mosala na ye.

Jean 6:27-35
[27] Bosalaka mosala te mpo na bilei oyo ekobeba, kasi bosalaka mosala mpo na bilei oyo ekowumela kino na bomoi ya seko, bilei oyo Mwana na moto akopesa bino pamba te Nzambe Tata atia ye elembo.[28] Bongo batunaki ye: —Esengeli tosala nini mpo tosala misala ya Nzambe?[29] Yesu azongiselaki bango: —Mosala ya Nzambe yango oyo: kondimela moto oyo ye atindaki.[30] Batunaki ye: —Elembo nini ya kokamwisa okosala mpo tokoka komona yango mpe tondima yo? Okosala nini?[31] Bakoko na biso baliaki mana na esobe, ndenge ekomama: Apesaki bango mapa oyo ewutaki na Likolo.[32] Yesu alobaki na bango: —Ya solo penza nalobi na bino: ezali Moyize te moto apesaki bino lipa oyo ewutaki na Likolo, kasi ezali Tata na ngai moto apesi bino lipa ya solo oyo ewuti na Likolo.[33] Pamba te, lipa ya Nzambe ezali moto oyo akiti wuta na Likolo mpe apesaka bomoi na mokili.[34] Bongo balobaki na ye: —Nkolo, pesaka biso lipa yango mikolo nyonso![35] Yesu azongiselaki bango: —Ngai nazali lipa oyo epesaka bomoi. Moto oyo akoya epai na ngai akoyoka lisusu nzala te; mpe oyo akondima ngai, akoyoka lisusu posa ya mayi te.

Matthieu 4:4
Kasi Yesu azongisaki: —Ekomama: Moto akozala na bomoi kaka mpo na limpa te, kasi mpe mpo na maloba nyonso oyo ebimaka na monoko ya Nzambe!

Matthieu 5:6
Esengo na baoyo bazali na nzala mpe posa ya bosembo, pamba te bakotondisa bango.

Matthieu 6:25
Yango wana nalobi na bino, bomitungisa te mpo na bomoi na bino: soki bokolia nini mpe soki bokomela nini. To mpo na nzoto na bino, soki bokolata nini. Boni, bomoi eleki biloko ya kolia te? Bongo nzoto, eleki bilamba te?

1 Corinthefue 6:13
“Biloko ya kolia esalama mpo na libumu, mpe libumu esalama mpo na biloko ya kolia.” Kasi Nzambe akoboma nyonso mibale. Nzoto esalama te mpo na ekobo, kasi ezali mpo na Nkolo, mpe Nkolo azali mpo na nzoto.

1 Corinthefue 8:8
Nzoka nde, ezali bilei te nde ememaka biso pene na Nzambe: soki tolie te, tokobungisa eloko moko te; soki mpe tolie, tokozwa mpe eloko moko te.

1 Corinthefue 10:31
Yango wana, ezala soki bokolia, to bokomela: na nyonso bokosala, bosala yango mpo na lokumu ya Nzambe.

1 Timothée 4:4-5
[4] Pamba te, eloko nyonso oyo Nzambe asala ezali malamu, mpe tokoki koboya eloko moko te soki tolie yango sima ya kozongisa matondi.[5] Pamba te, Liloba ya Nzambe mpe mabondeli, nde ekomisaka yango bosantu.

Marc 7:14-23
[14] Bongo Yesu abengaki lisusu ebele ya bato, mpe alobaki na bango: —Bino nyonso boyoka ngai, mpe bososola malamu likambo oyo:[15] Eloko moko te ezali libanda ya moto, oyo ekotaka na kati na yempe ekoki kokomisa ye mbindo. Kasi oyo ebimaka kati na ye yangonde ekomisaka ye mbindo.[16] [Soki moto azali na matoyi mpo na koyoka tika ye ayoka.][17] Tango Yesu atikaki ebele ya bato mpe akotaki na ndako, bayekoli na ye batunaki ye mpo na lisapo wana.[18] Bongo alobaki na bango: —Bino mpe bozali na mayele te? Boyebi te ete eloko moko te oyo ekotaka na moto, wuta libanda, ekoki kokomisa ye mbindo?[19] Pamba te yango ekotaka na motema na ye te, kasi na libumu na ye, bongo ebimaka libanda ya nzoto na ye (Na maloba oyo, Yesu alakisaki ete bilei nyonso ezali peto).[20] Bongo alobaki lisusu: —Oyo ebimaka na moto, yango nde ekomisaka ye mbindo.[21] Pamba te, wuta na kati, na motema ya moto nde ebimaka: makanisi ya mabe, ekobo, kindumba,[22] koboma, koyiba, lokoso ya mbongo, makambo ya mabe, makambo ya lokuta, pite, kofinga, lofundu, bozoba.[23] Makambo nyonso wana ya mabe, ebimaka na kati mpe yango ekomisaka moto mbindo.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®