A A A A A

Life: [Family]


Jean 15:12-13
[12] Motindo na ngai yangoʼoyo: bolingana bino na bino ndenge ngai nalingaka bino.[13] Moto moko te azali na bolingo monene koleka moto oyo akabi bomoi na ye mpo na baninga na ye.

1 Timothée 5:8
Soki moto ayebi kosunga bato na ye te, mpe koleka kutu baoyo ya libota na ye moko, moto ya ndenge wana asiʼabwaka kondima mpe azali moto mabe koleka kutu moto oyo azangi kondima.

ÉphÈsefue 6:4
Bino batata, boyokisa bana na bino kanda te, kasi bobokola bango kati na mateya mpe na makebisi ya Nkolo.

Matthieu 12:48-50
[48] Kasi Yesu azongiselaki ye: —Nani azali mama na ngai? Banani bazali bandeko na ngai?[49] Bongo alakisaki bayekoli na loboko, mpe alobaki: Mama na ngai mpe bandeko na ngai ya mibali, bango oyo.[50] Pamba te, moto oyo asalaka mokano ya Tata na ngai ya Likolo ye nde azali ndeko na ngai ya mobali, ndeko na ngai ya mwasi, mpe mama na ngai!

Matthieu 19:18-19
[18] Moto yango atunaki: —Mibeko nini yango? Yesu azongisaki: — Koboma te, kosala kindumba te, koyiba te, koloba litatoli ya lokuta te,[19] tosa tata mpe mama na yo, mpe linga moninga na yo lokolo omilingaka yo moko!

Colossesfue 3:13
Soki moto azwi moninga na likambo, bokanganaka mitema mpe bolimbisanaka moko na moko. Bolimbisa ndenge Nkolo mpe alimbisaki bino.

Galatiefue 6:10
Yango wana, lokola tozali nanu na tango, tosala makambo ya malamu na bato nyonso, kasi koleka epai ya bato oyo bazali bato ya libota ya bandimi.

1 Corinthefue 15:33-34
[33] Bomikosa te: baninga mabe babebisaka bizaleli ya malamu![34] Bozongela makanisi ya malamu na ndenge oyo ekoki, mpe botika kosala masumu. Pamba te, bato mosusu bayebi Nzambe te, nalobi yango mpo koyokisa bino soni.

1 Corinthefue 15:33
Bomikosa te: baninga mabe babebisaka bizaleli ya malamu!

Luc 11:13
Bongo soki bino, baoyo bozali bato mabe boyebi kopesa biloko ya malamu na bana na bino, bongo Tata oyo azali na Likolo akoleka kopesa Molimo-Mosantu te na baoyo basengaka ye?

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®