A A A A A

Life: [Focus]


2 Corinthefue 3:18
Mpe biso nyonso, baoyo bilongi na biso ezipama te, tozali komonisa nkembo ya Nkolo, tozwa elilingi na Ye, oyo kongenga na yango ebakisamaka tango na tango. Nyonso wana ezali mosala ya Nkolo, oyo azali Molimo.

Philippesfue 4:8
Bandeko, mpo na kosukisa, makambo nyonso oyo ezali ya solo, makambo nyonso oyo ezali ya kitoko, makambo nyonso oyo ezali ya sembo, makambo nyonso oyo ezali ya peto, makambo nyonso oyo batobalingaka, makambo nyonso oyo bato bakumisaka, soki likambo moko ezali malamu to oyo bato bakoki kokumisa, tika ete bokanisaka mpona makambo yango.

Romefue 12:2
Bolanda bizaleli ya tango oyo te, kasi bobongwana na nzela ya makanisi ya sika mpo ete bokoka kososola mokano ya Nzambe: oyo na miso na Ye ezali malamu, esepelisaka Ye mpe ezali ya kokoka.

1 Pierre 1:13
Yango wana, bobongisa makanisi na bino mpo na mosala; bomikengela; botia elikya na bino mobimba kati na mapamboli oyobakopesa bino tango Kristo akomonana.

Romefue 12:10
—mpo na bondeko, bolingana makasi bino na bino; —mpo na lokumu, bozala bato ya liboso ya kopesa yango na bato mosusu;

Colossesfue 3:2
Botia makanisi na bino na biloko oyo ezali na Likolou, kati na oyo ezali na mokili te.

Hébreu 3:1
Yango wana, bandeko basantu, bino baoyo Nzambe abenga mpo na kozwa bomengo ya Likolo, botia makanisi na bino na Yesu, Mopostolo mpe Mokonzi ya banganga-Nzambe oyo tondimela.

Philippesfue 4:13
Nakoki kosala makambo nyonso na nzela ya ye oyo apesaka ngai makasi.

Hébreu 12:1-2
[1] Yango wana, lokola batemwe ebele penza bazingi biso, tobwaka mikumba nyonso mpe masumu oyo ezingi biso bipai na bipai, mpe tokima mbangu na molende nyonso na momekano ya mbangu oyo ezali liboso na biso.[2] Tika ete miso na biso etala kaka Yesu, ye oyo azali moto oyo abandaka mpe akokisaka kondima na biso, ye oyo, mpo na esengo oyo ezalaki liboso na ye, akangaki motema tango babomaki ye na ekulusu, ayokaki soni te, mpe sikʼoyo avandi na loboko ya mobali ya Kiti ya bokonzi ya Nzambe.

1 Pierre 5:8
Bomibatela mpe bozala ya kobongama. Monguna na bino, Zabolo, azali koleka-leka pembeni-pembeni na bino lokola ntambwe oyo azali kongulumampe azali koluka nani akolia.

Romefue 12:16
Boyokanaka malamu bino na bino. Bozala bato na lolendo te, kasi bozala bato na komikitisa mpe bomimonaka te lokola bato oyo baleki na bwanya.

2 Corinthefue 10:4-5
[4] Pamba te, bibundeli oyo tobundaka na yango ezali ya bonzoto te, kasi ezali bibundeli ya nguya kati na Nzambe, mpo na kobuka makanisi mabe.[5] Tokweyisaka makanisi ya lokuta mpe nguya nyonso oyo etelemelaka boyebi ya Nzambe; tolongaka makanisi nyonso ya bomoto mpe tosalaka ete yango etosa Klisto.

Philippesfue 3:12-14
[12] Te, elingi koloba te ete nasiʼnazwi mbano, to mpe nasi nakomi moto ya kokoka, kasi nazali kokima mbango mpo na kozwa yango, pamba te Kristo Yesu mpe asiʼazwa ngai.[13] Bandeko, mpo na ngai, nakanisi te ete nasiʼnazwi mbano yango. Kasi nasalaka likambo moko: nabosanaka makambo nyonso oyo ezali sima na ngai mpe nasalaka makasi mpo na makamo oyo ezali liboso.[14] Bongo nazali kokima mbango kino nakoma na suka, mpo nazwa mbano oyo Nzambe abengela ngai wuta Likolo, kati na Kristo Yesu.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®