A A A A A

Life: [Finding Love]


Jean 3:16
Pamba te, Nzambe alingaki mokili mingi penza, yango wana apesaki Mwana na ye se moko, mpo ete moto nyonso oyo akondima ye, akufa te, kasi azwa bomoi ya seko.

1 Jean 4:8
Moto oyo azangi bolingo, ayebi Nzambe te; pamba te Nzambe azali bolingo.

Jean 15:3
Bosiʼbokoma peto mpo na Liloba oyo nalobaki na bino.

1 Corinthefue 13:13
Nzoka nde, sikʼoyo, makambo oyo misato ewumelaka: kondima, elikya mpe bolingo. Nzoka nde, oyo eleki motuya kati na yango, ezali nde bolingo.

1 Pierre 4:8
Liboso ya makambo nyonso, bolingana mingi penza moko na moko, Pamba te bolingo ezipaka masumu ebele.

1 Jean 4:7
Balingami, tolingana moko na moko, pamba te bolingo ewuti na Nzambe. Mpe moto nyonso oyo azali na bolingo azali mwana ya Nzambe mpe ayebi Nzambe.

1 Corinthefue 13:4-8
[4] Bolingo ekangaka motema, bolingo esalisaka bato, bolingo elulaka te, bolingo emikumisaka te, bolingo emitondisaka na lolendo te.[5] Bolingo esalaka te likambo oyo ebongi te, bolingo elukaka bolamu na yango moko te, bolingo esilikaka te, bolingo ekanisaka mabe te.[6] Bolingo esepelaka te na makambo ya bosembo te, kasi esepelaka na bosolo.[7] Bolingo elimbisaka makambo nyonso, bolingo endimaka makambo nyonso, bolingo etiaka elikya na makambo nyonso, bolingo eyikaka mpiko na makambo nyonso.[8] Bolingo esilaka te. Bisakoli? Ekosila. Minoko ya ndenge na ndenge? Ekosuka. Boyebi? Ekosila.

ÉphÈsefue 5:25
Mibali bolinga basi na bino ndenge mpe Kristo alingaki Lingomba mpe amikabaki ye moko mpo na yango,

1 Jean 4:19
Tozali na bolingo, mpo Nzambe alingaki biso liboso.

Romefue 5:8
Kasi tala ndenge nini Nzambe alakisi biso bolingo na ye: wana tozalaki nanu bato ya masumu, Klisto akufaki mpo na biso.

Jean 14:15
—Soki bolingaka ngai, bobatela mitindo na ngai.

1 Jean 4:10
Bolingo yango emonani na likambo oyo: ezali biso te bato tolingaki Nzambe, kasi ezali ye moto alingaki biso, mpe atindaki Mwana na ye mpo azala likabo mpo na masumu na biso.

Colossesfue 3:14
Mpe likolo ya makambo wana nyonso bobakisa bolingo, mpo yango ezali singa oyo ezali kokangisa bato na ndenge oyo ekoki penza.

1 Corinthefue 16:14
Bosala makambo nyonso na bolingo.

2 Timothée 2:22
Kima baposa ya mabe ya bolenge. Mpe luka na posa monene, bosembo, kondima, bolingo mpe kimia, elongo na baoyo babengaka Nkolo na motema ya peto.

1 Jean 4:16
Mpe, tosiʼtoyeba mpe tondima bolingo oyo Nzambe azali na yango mpo na biso. Nzambe azali bolingo: mpe moto oyo azali kati na bolingo, azali kati na Nzambe mpe Nzambe azali kati na ye.

Jean 17:24
Tata, nalingi ete bato oyo opesaki ngai bazala na ngai elongo na esika oyo ngai nakozala, mpo bamona nkembo na ngai, nkembo oyo opesaki ngai, pamba te olingaki ngai liboso ete mokili esalama.

Jean 13:35
Soki bolingani bino na bino, na ndenge wana nde bato nyonso bakoyeba ete bozali bayekoli na ngai!

Matthieu 5:43-48
[43] Bayokaki balobaki ete: “linga moninga na yo mpe yina monguna na yo”.[44] Kasi ngai nalobi na bino: bolinga banguna na bino mpe bosambela mpo na baoyo banyokolaka bino![45] Na ndenge wana nde, bokozala bana ya Tata na bino oyo azali na likolo. Pamba te, ye angengisaka moi na ye likolo ya bato ya malamu mpe likolo ya batu mabe; anokisaka mbula na ye likolo ya bato na sembo mpe likolo ya bato oyo bazali sembo te.[46] Soki bolingaka kaka bato oyo balingaka bino, lifuti nini bokozwa? Boni, bafutisi mpaku basalaka mpe bongo te?[47] Soki bopesaka mbote kaka na bandeko na bino, likambo nini ya kokamwa bosalaka? Boni, bapakano basalaka mpe bongo te?[48] Yango wana, bozala bato ya kokoka ndenge Tata na bino ya Likolo azali ya kokoka.

1 Corinthefue 13:1-3
[1] Soki nalobi minoko ya bato to ya ba-anjelu, kasi nazangi bolingo, nazali kaka lokola ngonga oyo ezali kotia makelele to lokola manzanza oyo ezali kotia makelele.[2] Soki nazali na likabo ya kosakola, ya bososoli ya mabombami nyonso mpe ya boyebi ya makambo nyonso; mpe soki nazali na kondima oyo ekoki kolongola bangomba, kasi nazangi bolingo, nazali pamba.[3] Soki napesi biloko na ngai nyonso epai ya babola, mpe nakabi nzoto na ngai mpo ete batumba yango, kasi nazangi bolingo, nakozwa ata litomba moko te.

Romefue 13:8
Bozala na niongo ya moto te, kaka niongo ya kolingana bino na bino, pamba te, moto oyo alingaka bato, akokisi makambo nyonso oyo Mobeko esengaka.

1 Jean 4:7-8
[7] Balingami, tolingana moko na moko, pamba te bolingo ewuti na Nzambe. Mpe moto nyonso oyo azali na bolingo azali mwana ya Nzambe mpe ayebi Nzambe.[8] Moto oyo azangi bolingo, ayebi Nzambe te; pamba te Nzambe azali bolingo.

1 Jean 3:1
Bolingo oyo Tata apesa biso ezali monene mingi penza mpo ete tobengama bana ya Nzambe! Mpe tozali bongo! Yango wana mokili eyebi biso te, mpo eyebaki mpe Nzambe te.

Luc 6:35
Kasi bino, bolinga banguna na bino, bosalela bango bolamu, bodefisa mpe bomituna te soki bakofuta bino nyongo yango; bongo lifuti na bino ekozala monene penza, mpe bokozala bana ya Ye oyo Aleki likolo; pamba te Ye azali malamu epai ya bato oyo bazongisaka matondi te, mpe epai ya bato mabe.

Romefue 12:10
—mpo na bondeko, bolingana makasi bino na bino; —mpo na lokumu, bozala bato ya liboso ya kopesa yango na bato mosusu;

Matthieu 6:24
—Moto moko te akoki kosalela bakonzi mibale. Pamba te, akoyina moko mpe akolinga mosusu, to akokangama na moko mpe akoboya oyo mosusu: bokoki kosalela Nzambe na mbongo te.

Romefue 13:8-10
[8] Bozala na niongo ya moto te, kaka niongo ya kolingana bino na bino, pamba te, moto oyo alingaka bato, akokisi makambo nyonso oyo Mobeko esengaka.[9] Pamba te, mobeko lokola: kosala ekobo te, koboma te, koyiba te, kolula te mpe nyonso oyo etikali, elobami na mokuse kati na liloba oyo: “Linga moninga na yo lokola yo moko.”[10] Moto oyo azali na bolingo, asalaka moninga na ye mabe te. Yango wana, kolinga moninga ezali kokokisa Mobeko.

1 Corinthefue 13:2
Soki nazali na likabo ya kosakola, ya bososoli ya mabombami nyonso mpe ya boyebi ya makambo nyonso; mpe soki nazali na kondima oyo ekoki kolongola bangomba, kasi nazangi bolingo, nazali pamba.

2 Timothée 3:16
Pamba te, Makomi nyonso ekomama na nguya ya Nzambe, mpe ezalina tina mingi mpo na koteya bato, mpo na kopamela bato, mpo na kobongisa bato, mpe mpo na kolakisa bato ete batambola na bomoi ya malamu,

Matthieu 6:33
Boluka liboso Bokonzi ya Nzambe mpe bosembo na ye, bongo biloko wana nyonso bakobakisela bino yango.

2 Corinthefue 6:14
Bosangana te elongo na bato oyo bandimaka Nzambe te. Pamba te, boyokani nini ezali kati na bosembo mpe mabe? Boni, pole ekoki solo kosangana na molili?

Matthieu 19:5
mpe alobaki: yango wana mobali akotika tata na mama na ye, mpe akosangana na mwasi na ye, bongo bango mibale bakokoma moto se moko.

Romefue 4:22
Yango wana, mpo na kondima na ye, Nzambe abengaki ye moto ya sembo.

Sa nglô yile 22:19
Soki moto alongoli eloko na maloba ya kosakolama ya buku oyo, Nzambe mpe akolongola ndambo na ye ya mbuma ya nzete ya bomoi mpe ya vile ya bosantu, oyo ekomama na buku oyo.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®