A A A A A

Life: [Fasting]


1 Corinthefue 7:5
Bopimelana nzoto te; kasi soki bolingi komipesa na mabondeli, bokoki koyokana bino mibale ete bosangisa nzoto te mpo na tango moke. Bongo na sima, bozongela kosangana, noki te, Satana akozwa nzela ya komeka bino mpo na kozanga makoki ya komikanga.

Sa nga bé yôli'n 13:2
Ezalaki mokolo moko, wana bazalaki kokumamela Nkolo mpe kokila bilei, Molimo Mosantu alobaki: “Botia Barnabasi mpe Saulo pembeni mpo na ngai, na tina na mosala oyo nabengelaki bango.”

Sa nga bé yôli'n 14:23
Polo na Barnabasi baponaki bakambi mpo na Lingomba moko na moko. Babondelaki na kokila bilei, mpe bakabaki bango na maboko ya Nkolo oyo bandimelaki.

Luc 2:37
bongo akomaki mwasi akufela mobali kino na bambula ntuku mwambe na minei. Azalaki kolongwa na Ndako ya Nzambe te mpe azalaki kosalela Nzambe butu na moyi, na koboya kolia mpo na mabondeli.

Luc 18:12
Naboyaka kolia mpo na kobondela mbala mibale na poso, mpe napesaka eteni ya zomi ya biloko nyonso oyo nazwaka.”

Sa nga bé yôli'n 13:3-4
[3] Boye, sima na kokila bilei, batielaki bango maboko mpe batikaki bango kokende.[4] Bongo, Barnabasi mpe Saulo bakendaki na Selesi na etinda ya Molimo Mosantu, mpe longwa kuna, bazwaki masuwa mpo na kokende na esanga ya Shipre.

Luc 4:2-4
[2] Kuna Zabolo amekaki ye mikolo ntuku minei. Azalaki kolia eloko moko te na kati ya mikolo wana; bongo tango mikolo yango ekokaki, ayokaki nzala.[3] Zabolo alobaki na ye: —Soki ozali Mwana ya Nzambe, loba na libanga oyo ekoma limpa![4] Kasi Yesu azongisaki: —Ekomama: Moto akozala na bomoi kaka mpo na limpa te!

Matthieu 6:16-18
[16] Tango bozali koboya kolia mpo na mabondeli, bokoma mawa-mawa tendenge bato ya lokuta basalaka. Pamba te, bakomisaka bilongi mawa-mawa mpo na kolakisa bato ete bazali koboya kolia. Nalobi na bino ya solo, basiʼbazwi lifuti na bango.[17] Kasi tango yo ozali koboya kolia mpo na mabondeli, sukola elongi na yo mpe pakola malasi na motu,[18] mpo moto ata moko te ayeba ete oboyi kolia mpo na mabondeli; longola kaka Tata na bino oyo avandaka na sekele. Bongo Tata na yo, oyoamonaka makambo oyo esalamaka na sekele, akopesa yo lifuti.

Luc 18:1-12
[1] Bongo Yesu alobaki lisapo moko epai ya bayekoli na ye mpo na kolakisa bango ete esengeli babondelaka tango nyonso mpe balembaka te.[2] Alobaki: —Na vile moko, zuzi moko azalaki kuna. Azalaki kobanga Nzambe te mpe azalaki kotosa bato te.[3] Mwasi moko akufela mobali azalaki mpe na vile yango; ye azalaki koya mbala na mbala epai na ye mpo na koloba: “Longisa ngai liboso ya monguna na ngai.”[4] Banda kala zuzi azalaki koboya. Kasi suka na yango alobaki na nse ya motema: “Ata nabangaka Nzambe te mpe natosaka bato te,[5] kasi lokola mwasi mokufeli mobali oyo azali kotungisa ngai, nakolongisa ye; soki te akolembisa ngai mpo na koyaka na ye tango nyonso.”[6] Bongo Nkolo alobaki; —Boyoka malamu maloba oyo zuzi ya mabe alobaki.[7] Boni, bokanisi ete Nzambe mpe akolongisa te bato oyo ye apona, baoyo bazangaka epai na ye butu na moi? Akowumela mpo na kosalisa bango?[8] Nalobi na bino, akolongisa bango noki. Kasi, tango Mwana ya moto akoya, akokuta kondima na mokili?[9] Yesu alobaki lisusu lisapo oyo mpo na bato oyo bazalaki kotia mitema na bango moko ete bazali bato sembo mpe bazalaki kotiala bato mosusu.[10] —Bato mibale bakendeki na Ndako ya Nzambe mpo na kobondela: moko azalaki mofarizeo mpe mosusu mofutisi mpako.[11] Mofarizeo atelemaki mpe abondelaki boye na nse ya motema: “E e Nzambe, natondi yo mpo nazali lokola bato mosusu te, oyo bazali miyibi, basalaka mabe, bazali bandumba, to lokola mofutisi mpako oyo.[12] Naboyaka kolia mpo na kobondela mbala mibale na poso, mpe napesaka eteni ya zomi ya biloko nyonso oyo nazwaka.”

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®