A A A A A

Life: [Ethics]


Sa nga bé yôli'n 2:38
Piere azongiselaki bango: —Bobongola mitema mpe moko na moko kati na bino azwa libatisi na Kombo ya Yesu Klisto mpo ete masumu na bino elimbisama. Bongo, bokozwa likabo ya Molimo Mosantu.

Colossesfue 3:17-23
[17] Mpe nyonso oyo bosalaka to bolobaka, bosala yango na kombo ya Nkolo Yesu, mpe, bozongisaka matondi epai ya Nzambe Tata na nzela na Yesu Klisto.[18] Bino basi, botosaka mibali na bino, na ndenge oyo ekoki kati na Nkolo.[19] Bino mibali, bolinga basi na bino mpe bolakisa bango ezaleli ya makasi-makasi te.[20] Bino bana, botosa baboti na bino na makambo nyonso, pamba te yango esepelisaka Nkolo.[21] Bino batata, boyokisa bana na bino kanda te, mpo ete mpiko na bango esila te.[22] Bino bawumbu, botosa bakonzi na bino na makambo nyonso; mpe bosala yango kaka te tango bazali kokengela bino mpo na koluka kosepelisa bango, kasi bosala yango na bosolo nyonso mpe na bobangi Nkolo.[23] Nyonso oyo bosalaka, bosala yango na motema mobimba, lokola nde bozali kosala mpo na Nkolo, kasi mpo na bato te.

Jean 16:13
Tango Molimo ya bosolo akoya, ye akotambolisa bino kati na solo nyonso, pamba te akoloba na kombo na ye moko te, kasi akoloba makambo nyonso oyo ayokaki, mpe akoyebisa bino makambo oyo ekoya.

Luc 6:31
Makambo oyo bolingi ete bato basala mpo na bino, bosala yango mpe ndenge moko na bato mosusu.

Luc 16:10
Pamba te, moto oyo azali sembo na likambo moke, akozala mpe sembo na likambo ya monene; mpe moto oyo azali sembo te na likambo ya moke, akozala mpe sembo te na likambo monene.

Romefue 1:26
Yango wana, Nzambe asundolaki bango kati na baposa ya soni. Ezala basi na bango, batikaki kosangisa nzoto na mibali, mpe bakomaki kosangisa nzoto basi na basi.

Romefue 2:1
Yango wana, yo moto oyo osambisaka bato mosusu, ata soki ozali nani, yo mpe osalaka lokola bango. Pamba te, tango osambisaka bato mosusu, omisambisaka nde yo moko; mpo ete yo oyo osambisaka, osalaka mpe mabe.

Matthieu 7:12-21
[12] —Makambo nyonso oyo bolingaka ete bato mosusu basalela bino, bosala yango mpe ndenge moko mpo na baninga. Pamba te, oyo nde mateya ya Mibeko mpe ya baprofeta.[13] —Bokota na porte ya moke! Pamba te porte ezali monene, mpe nzela oyo ememaka na libebi ezali monene. Mpe bato mingi penza bazali kokota na yango.[14] Kasi Porte ezali moke, mpe nzela oyo ememaka na bomoi ezali moke. Mpe bato moke kaka nde bazali komona yango.[15] —Bokeba na baprofeta ya lokuta. Bayelaka bino na loposo ya bameme, kasi na solo bazali penza bambwa ya zamba.[16] Bokoyeba bango na misala na bango. Boni, bokoki kobuka mbuma ya vinona nzete ya sende? To mpe mbuma ya figi na nzete ya nzube?[17] Ndenge moko mpe, nzete nyonso ya malamu ebotaka bambuma ya malamu; kasi nzete ya mabe ebotaka bambuma ya mabe.[18] Nzete ya malamu ekoki kobota te bambuma ya mabe. Ndenge moko mpe, nzete ya mabe ekoki kobota te bambuma ya malamu.[19] Nzete nyonso oyo ebotaka bambuma ya malamu te, bapikolaka yango mpe babwakaka yango na moto.[20] Yango wana, bokoyeba bango na misala na bango.[21] —Ezali te bato nyonso oyo balobaka na ngai: “Nkolo! Nkolo!”, nde bakokota na Bokonzi ya Likolo; kasi kaka oyo asalaka mokano ya Tata na ngai oyo azali na Likolo.

Jean 13:34-35
[34] Mobeko ya sika oyo napesi bino, yango oyo: Bolingana bino na bino. Ndenge ngai nalingaka bino, bino mpe bolingana bino na bino.[35] Soki bolingani bino na bino, na ndenge wana nde bato nyonso bakoyeba ete bozali bayekoli na ngai!

2 Timothée 3:16-17
[16] Pamba te, Makomi nyonso ekomama na nguya ya Nzambe, mpe ezalina tina mingi mpo na koteya bato, mpo na kopamela bato, mpo na kobongisa bato, mpe mpo na kolakisa bato ete batambola na bomoi ya malamu,[17] mpo ete moto ya Nzambe azala ya kokoka mpe ya kokoka malamu-malamumpo na kosala misala nyonso ya malamu.

Galatiefue 5:19-21
[19] Misala ya nzoto emonanaka na: ekobo, makambo ya bosoto, kindumba,[20] kosambela bikeko, kindoki, koyinana, koswana, zuwa, kanda, kotiana tembe, kokabwana, kolongwa na mateya ya solo,[21] likunya, kolangwa masanga, lokoso, na makambo mosusu oyo ekokani na oyo wana. Nazali kokebisa bino ndenge nakebisaki bino liboso ete baoyo basalaka makambo ya ndenge wana, bakokota te na Bokonzi ya Nzambe.

1 Corinthefue 6:9-11
[9] Boyebi te ete, bato oyo basalaka mabe bakokota te na Bokonzi ya Nzambe? Bomikosa te: ezala bato oyo basalaka kindumba, basambeli ya bikeko, basali ekobo, baoyo balula makambo ya soni, baoyo basanganaka na baninga na bango mibali,[10] miyibi, bato ya lokoso ya mbongo, balangwi masanga, baoyo bafingaka baninga, baoyo babotolaka biloko ya bato, bakokota te na Bokonzi ya Nzambe. Mpe bato mosusu kati na bino, bozalaka ndenge wana.[11] Kasi basokolaki bino, bakomisaki bino basantu, mpe bakomisaki bino bato na sembo kati na kombo ya Nkolo Yesu Klisto, mpe na nzela ya Molimo ya Nzambe na biso.

Romefue 13:8-10
[8] Bozala na niongo ya moto te, kaka niongo ya kolingana bino na bino, pamba te, moto oyo alingaka bato, akokisi makambo nyonso oyo Mobeko esengaka.[9] Pamba te, mobeko lokola: kosala ekobo te, koboma te, koyiba te, kolula te mpe nyonso oyo etikali, elobami na mokuse kati na liloba oyo: “Linga moninga na yo lokola yo moko.”[10] Moto oyo azali na bolingo, asalaka moninga na ye mabe te. Yango wana, kolinga moninga ezali kokokisa Mobeko.

Jacques 1:12-15
[12] Esengo na moto oyo azali kokanga motema na tango azali kokutanana komekama; Pamba te tango akolonga komekama, akozwa ekoti ya lokumu ya bomoi, oyo Nzambe alakaki na bato oyo balingaka ye.[13] Moto moko te, tango azali kokutana na komekama, aloba: “Nzambemoto azali komeka ngai.” Pamba te, mabe ekoki komeka Nzambe te, mpe Nzambe amekaka moto moko te.[14] Kasi moto nyonso amekamaka, tango baposa na ye ya mabe ebendi ye mpe ekangi ye.[15] Bongo baposa wana ya mabe soki etondi kati na moto, ebotaka lisumu. Mpo soki lisumu ekoli, ebotaka liwa.

Marc 12:28-31
[28] Molakisi moko ya Mibeko ayokaki bango tango bazalaki kotiana tembe. Mpe awa amonaki ete Yesu azongiselaki bango biyano malamu; apusanaki mpe atunaki ye: —Na kati ya mibeko nyonso, mobeko nini eleki na tina?[29] Yesu azongisaki: —Mobeko eleki na tina yangʼoyo: Boyoka bato ya Isayele; Nkolo Nzambe na biso azali kaka Nkolo moko.[30] Linga Nkolo Nzambe na yo na motema na yo mobimba, na elimo na yo mobimba, na makanisi na yo nyonso mpe na makasi na yo nyonso![31] Ya mibale yangʼoyo: Linga moninga na yo lokola yo moko. Mobeko mosusu oyo eleki oyo wana mibale ezali te.

Luc 10:10-28
[10] Kasi na vile nyonso oyo bokokota mpe bakoboya koyamba bino, bokende na bala-bala na yango mpe boloba:[11] “Ata pusiele ya vile na bino, oyo ekangamaki na makolo na biso, topupoli yango mpo na bino. Kasi boyeba malamu ete Bokonzi ya Nzambe ekomi pene.”[12] —Nalobi na bino, na Mokolo wana, etumbu ya vile wana ekoleka oyo ya Sodomo.[13] Mawa na yo Korazini! Mawa na yo Betsayida! Pamba te, soki makamwisi oyo esalamaki epai na bino esalamaka na Tire mpe Sidoni, mbele kala penza balingaki kobongola mitema, mpe kolakisa yango, na kolata saki mpe na komipakola putulu.[14] Kasi na mokolo ya kosambisama, etumbu na bino ekolela oyo ya Tire mpe Sidoni.[15] Bongo yo Kapenawumi, okanisi ete bakotombola yo kino na likolo? Te, bakobwaka yo tii na mboka ya bakufi.[16] Moto oyo akoyokela bino, ayokeli ngai; moto oyo akoboya bino, aboyi ngai; mpe moto oyo aboyi ngai, aboyi Oyo atindaki ngai.[17] Bayekoli ntuku sambo na mibale bazongaki na esengo, mpe balobaki: —Nkolo, ata milimo mabe batosaki biso na kombo na yo![18] Bongo Yesu azongiselaki bango: —Namonaki Satana kokweya wuta na likolo lokola kongenga ya kake![19] Boyoka: napesaki bino bokonzi ya konyata banyoka, bankoto mpe bokonzi likolo ya nguya nyonso ya monguna; mpe eloko ata moko te ekokoka kosala bino mabe.[20] Nzokande, bosepela te mpo milimo etosaki bino, kasi bosepela mpo bakombo na bino ekomama na Likolo.[21] Kaka na tango wana, Yesu atondaki na esengo na nzela ya Molimo Mosantu, mpe alobaki: —E e Tata, Nkolo ya likolo mpe ya nse, nakumisi yo pamba te obombi makambo oyo na bato ya bwania mpe na bato ya mayele, mpe olakisi yango na bana mike. E e Tata, pamba te olingaki bongo.[22] Tata na ngai apesaki ngai makambo nyonso. Moto moko te ayebi soki Mwana azali nani, longola kaka Tata. Mpe moto moko te ayebi soki Tata azali nani, longola kaka Mwana, mpe moto oyo Mwana alingi kolakisa ye Tata.[23] Sima abalukaki epai ya bayekoli na ye mpe alobaki kaka na bango moko: —Esengo mingi na bato oyo bazali komona makambo oyo bino bozali komona![24] Pamba te nalobi na bino: baprofeta mingi mpe bakonzi mingi balukaki komona makambo oyo bino bozali komona, kasi bamonaki yango te; balingaki koyoka makambo oyo bino bozali koyoka, kasi bayokaki yango te.[25] Molakisi moko ya Mibeko atelemaki mpo na komeka Yesu; bongo atunaki: —Moteyi, esengeli nasala nini mpo nazwa bomoi ya seko?[26] Yesu atunaki ye: —Bokoma nini na Mibeko na biso? Makambo nini otangaka kuna?[27] Molakisi ya Mibeko azongisaki: —Linga Nkolo Nzambe na yo, na motema na yo mobimba, na elimo na yo mobimba, na makasi na yo nyonso, mpe na makanisi na yo nyonso; mpe linga moninga na yo lokola yo moko.[28] Yesu alobaki na ye: —Opesi eyano malamu; sala bongo mpe okozala na bomoi.

ÉphÈsefue 6:5-9
[5] Bino bawumbu, botosa bakonzi na bino ya mokili, na bobangi, botosi, mpe na bosolo nyonso, lokola nde bozali kosala yango na Kristo.[6] Bosala mosala na bino kaka te soki bazali kokengela bino, lokola nde bozali kolinga kosepelisa bato; kasi bosala yango lokola bawumbu ya Kristo, baoyo bazali kokokisa mokano ya Nzambe na motema na bango mobimba.[7] Bosala mosala na bino na esengo nyonso, lokola nde bozali kosalela Nkolo kasi bato te.[8] Pamba te boyebi malamu ete, Nkolo akofuta moto na moto mpo na makambo nyonso ya malamu oyo azali kosala, azala mowumbu to moto ya bonsomi.[9] Bongo bino bakonzi, bozala mpe ndenge moko na bawumbu na bino; botika kotungisa bango. Pamba te boyebi ete, Mokonzi na bango na oyo ya bino, azali na Likolo; mpe atalaka bilongi ya bato te.

1 Corinthefue 13:1-13
[1] Soki nalobi minoko ya bato to ya ba-anjelu, kasi nazangi bolingo, nazali kaka lokola ngonga oyo ezali kotia makelele to lokola manzanza oyo ezali kotia makelele.[2] Soki nazali na likabo ya kosakola, ya bososoli ya mabombami nyonso mpe ya boyebi ya makambo nyonso; mpe soki nazali na kondima oyo ekoki kolongola bangomba, kasi nazangi bolingo, nazali pamba.[3] Soki napesi biloko na ngai nyonso epai ya babola, mpe nakabi nzoto na ngai mpo ete batumba yango, kasi nazangi bolingo, nakozwa ata litomba moko te.[4] Bolingo ekangaka motema, bolingo esalisaka bato, bolingo elulaka te, bolingo emikumisaka te, bolingo emitondisaka na lolendo te.[5] Bolingo esalaka te likambo oyo ebongi te, bolingo elukaka bolamu na yango moko te, bolingo esilikaka te, bolingo ekanisaka mabe te.[6] Bolingo esepelaka te na makambo ya bosembo te, kasi esepelaka na bosolo.[7] Bolingo elimbisaka makambo nyonso, bolingo endimaka makambo nyonso, bolingo etiaka elikya na makambo nyonso, bolingo eyikaka mpiko na makambo nyonso.[8] Bolingo esilaka te. Bisakoli? Ekosila. Minoko ya ndenge na ndenge? Ekosuka. Boyebi? Ekosila.[9] Pamba te, toyebi kaka ndambu, mpe tosakolaka kaka ndambu.[10] Kasi tango oyo ya kokoka ekoya, oyo ya ndambu ekosila.[11] Tango nazalaki mwana moke, nazalaki koloba lokola mwana moke, nazalaki kokanisa lokola mwana moke, nazalaki na mayele lokola ya mwana moke. Kasi tango nakomi mokolo, natiki makambo ya bomwana.[12] Sikʼoyo tozali komona lokola na talatala, tozali komona penza ndenge esengeli te. Kasi mokolo moko, tokomona penza ndenge esengeli. Sikʼoyo nayebi kaka ndambu, kasi mokolo moko, nakoyeba penza nyonso, ndenge Nzambe ayebeli ngai.[13] Nzoka nde, sikʼoyo, makambo oyo misato ewumelaka: kondima, elikya mpe bolingo. Nzoka nde, oyo eleki motuya kati na yango, ezali nde bolingo.

Romefue 6:1-23
[1] Boye, toloba nini? Tosalaka na biso masumu mpo ete ngolu efuluka koleka?[2] Soki moke te! Pamba te, tosila kokufa mpo na masumu. Boye, ndenge nini tokoki lisusu kokoba kosala masumu?[3] Boni, boyebi te ete biso nyonso oyo tosila kobatisama kati na Yesu Klisto, tozwaki nde libatisi kati na kufa na ye?[4] Bakundaki biso elongo na ye na nzela ya libatisi kati na kufa na ye, mpo ete lokola Klisto asekwaki kati na bakufi na nzela ya nkembo ya Tata, biso mpe totambola na bomoi ya sika.[5] Pamba te, soki tosanganaki na ye elongo kati na kufa na ye, solo, tokosangana mpe na ye elongo kati na lisekwa na ye.[6] Pamba te, toyebi malamu ete bomoto ya kala ebakamaki na ekulusu elongo na Klisto mpo ete nzoto na biso ya masumu ekufa, mpe tozala lisusu bawumbu ya masumu te.[7] Pamba te, moto oyo asili kokufa, alongwe na se ya bowumbu ya masumu.[8] Nzoka nde, lokola tosila kokufa elongo na Klisto, tozali kondima ete tokozala mpe na bomoi elongo na Ye.[9] Pamba te, toyebi malamu ete Klisto oyo asekwaki kati na bakufi, akokufa lisusu te: kufa ezali lisusu na bokonzi likolo na Ye te.[10] Akufaki mpo na masumu, mbala moko mpo na libela; soki azali na bomoi, azali na bomoi mpo na Nzambe.[11] Boye, bino mpe bomimona lokola bato bakufa mpo na masumu, kasi lokola bato ya bomoi mpo na Nzambe kati na Klisto Yesu.[12] Yango wana, botika te ete masumu ezala na bokonzi likolo ya banzoto na bino oyo esila kokufa mpo ete botosa lisusu baposa mabe na yango.[13] Bokaba biteni ya banzoto na bino te na masumu lokola bisaleli ya makambo ya mabe. Kasi bomikaba bino moko epai ya Nzambe lokola bato oyo basekwa kati na bakufi mpe bazali na bomoi; mpe bokabela Ye biteni ya banzoto na bino lokola bisaleli ya makambo ya malamu.[14] Pamba te, masumu ekozala lisusu na bokonzi likolo na bino te mpo ete bozali lisusu na se ya bokonzi ya Mobeko te, kasi, na se ya ngolu.[15] Boye toloba nini? Tokoba kosala masumu mpo ete tozali na se ya bokonzi ya Mobeko te kasi na se ya ngolu? Soki moke te![16] Boni, boyebi te ete soki bomikabi epai ya moto lokola bawumbu mpo na kotosa ye, bokomi nde bawumbu ya moto oyo bozali kotosa? To, bozali bawumbu ya masumu oyo ememaka na kufa, to, bawumbu ya botosi oyo ememaka na bosembo.[17] Tika ete topesa Nzambe matondo: bozalaki liboso bawumbu ya masumu, kasi sikʼoyo, bokomi kotosa na motema mobimba, mateya oyo bateyaki bino.[18] Bosila kokangolama na bowumbu ya masumu mpe bokoma bawumbu ya bosembo.[19] Nazali koloba lokola moto mpo na botawu na bino. Pamba te, ndenge bokabaki biteni ya banzoto na bino na se ya bowumbu ya misala ya mbindo mpe ya mabe mpo na kosala mabe, ndenge wana mpe bokaba yango sikʼoyo mpo ete ekoma na se ya bowumbu ya bosembo, mpo na kosala misala ya bosantu.[20] Tango bozalaki nanu bawumbu ya masumu, bozalaki na bonsomi liboso ya bosembo.[21] Bongo, litomba nini bozwaki tango bozalaki kosala makambo oyo ezali koyokisa bino soni lelo? Makambo yango ememaka na kufa![22] Kasi awa bolongwe na se ya bowumbu ya masumu mpe bokomi na se ya bawumbu ya Nzambe, litomba oyo bozwi ememaka na bomoi ya bosantu, mpe suka na yango ezali bomoi ya seko.[23] Pamba te, lifuti ya lisumu ezali kufa, kasi likabo ya ofele ya Nzambe ezali bomoi ya seko kati na Klisto Yesu, Nkolo na biso.

Matthieu 19:1-30
[1] Tango Yesu asilisaki koloba, atikaki Galileya mpe akendaki na mokili ya Yudea, na ngambo mosusu ya Yordani.[2] Bato ebele penza balandaki ye mpe abikisaki bango wana.[3] Bafarizeo bayaki epai ya Yesu mpo na komeka ye, mpe batunaki ye: —Boni, nzela epesami na mobali mpo alongola mwasi na ye na libala mpo na likambo moko boye?[4] Yesu azongisaki: —Botangi naino te ete, na ebandeli Mokeli asalaki bango mobali mpe mwasi,[5] mpe alobaki: yango wana mobali akotika tata na mama na ye, mpe akosangana na mwasi na ye, bongo bango mibale bakokoma moto se moko.[6] Yango wana, bazali lisusu bato mibale te, kasi moto moko. Bongo, oyo Nzambe asangisi, moto akabola yango te![7] Bafarizeo balobaki na ye: —Bongo mpo na nini Moyize atindaki ete mobali akoma mokandaya koboma libala na mwasi na ye, mpe abengana ye na libala?[8] Yesu azongiselaki bango: —Moyize apesaki bino nzela ya koboma mabala na basi na bino, mpo mitema na bino ezalaki mabanga. Kasi na ebandeli ezalaki bongo te.[9] Nalobi na bino ete, oyo akokabwana na mwasi na ye, longola kaka mpo na likambo ye kindumba, mpe abali mwasi mosusu, asali ekobo.[10] Bayekoli balobaki na ye: —Soki mobali asengeli kozala bongo liboso ya mwasi na ye, malamu kutu kobala te.[11] Yesu azongisaki: —Bato nyonso te bakoki kondima mateya oyo, kasi kaka baoyo bazwi likabo yango.[12] Pamba te, basusu babalaka te mpo bakufa mokongo banda babotama, basusu mpo bato balongola bango mapumbu, mpe basusu mpo na kosalela Bokonzi ya Likolo. Oyo akoki kondima makambo oyo, tika andimayango.[13] Bongo bamemelaki Yesu bana mike mpo atiela bango maboko mpe abondela mpo na bango. Kasi bayekoli bagangelaki bango.[14] Bongo Yesu alobaki: —Botika bana mike baya epai na ngai, bopekisa bango te; pambate Bokonzi ya Likolo ezali mpo na bato oyo bakokani na bango.[15] Atielaki bango maboko, bongo alongwaki wana.[16] Moto moko ayaki pene-pene ya Yesu, mpe atunaki: —Moteyi, likambo nini ya malamu esengeli nasala mpo nazwa Bomoi ya seko?[17] Yesu azongiselaki ye: —Mpo na nini otuni ngai mpo na likambo oyo ezali malamu? Moto moko kaka azali malamu. Soki olingi kokota na Bomoi, tosa Mibeko![18] Moto yango atunaki: —Mibeko nini yango? Yesu azongisaki: — Koboma te, kosala kindumba te, koyiba te, koloba litatoli ya lokuta te,[19] tosa tata mpe mama na yo, mpe linga moninga na yo lokolo omilingaka yo moko![20] Elenge mobali alobaki: —Natosaka mibeko wana nyonso. Bongo nazangi lisusu nini?[21] Yesu alobaki na ye: —Soki olingi kozala moto ya kokoka, kende, teka biloko na yo, mpe pesa na babola, bongo okozwa bomengo na Likolo. Sima yaka, mpe landa ngai![22] Tango elenge mobali ayokaki bongo, akendaki na mawa, pambate azalaki na bozwi mingi penza.[23] Bongo Yesu alobaki na bayekoli na ye: —Nalobi na bino ya solo: ezali pasi mpo moto ya mbongo akotana Bokonzi ya Likolo.[24] Nalobi na bino lisusu ete: ezali pasi te mpo Shamo aleka na lidusu ya tonga, kasi ezali pasi mingi mpo moto ya mbongo akota na Bokonzi ya Nzambe.[25] Tango bayekoli bayokaki bongo, bakamwaki mingi mpe batunaki: —Bongo nani akoki kobika?[26] Yesu atalaki bango mpe alobaki: —Epai ya bato, yango ekoki kosalama te; kasi mpo na Nzambe, nyonso ekoki kosalama![27] Piere atunaki ye: —Tala, totiki nyonso mpo na kolanda yo, bongo ekozala bomi mpo na biso?[28] Yesu azongiselaki bango: —Nalobi na bino ya solo: tango makambo nyonso ekokoma ya sikampe Mwana ya moto akovanda na Kiti na ye ya kembo, bino baoyo bolandaki ngai bokovanda mpe na bakiti zomi na mibale mpo na kosambisamabota zomi na mibale ya Isayele.[29] Mpe moto oyo atika bandako na ye, bandeko na ye ya mibali, bandeko na ye ya basi, tata na ye, mama na ye, bana na ye, to bilanga na ye mpo na ngai, akozwa yango mbala nkama koleka, mpe akozwa lisusu bomoi ya seko.[30] Kasi bato mingi oyo bazali bato ya liboso, bakokoma bato ya suka; mpe bato mingi oyo bazali bato ya suka bakokoma bato ya liboso!

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®