A A A A A

Life: [Exercise]


Luc 22:25
Yesu alobaki na bango: —Bakonzi ya bapakano bapesaka bato na bango mitindo na makasi, mpe baoyo bayangelaka bango balingaka babenga bango “Bato malamu”.

Sa nglô yile 13:12
Esalelaki bokonzi nyonso ya nyama ya liboso na miso na ye. Esalaki ete mabele mpe bato oyo bavandaka na mabele bakumbamela nyama ya liboso oyo ezalaki na pota oyo elingaki koboma ye mpe pota yango esilaki.

Matthieu 20:25
Yesu abengaki bango nyonso lisanga mpe alobaki: —Boyebi ete bakonzi ya bikolo bayangelaka bato na bango na makasi, mpe bato minene balakisaka bokonzi na bango likolo na bango.

Marc 10:42
Bongo Yesu abengaki bango nyonso epai na ye mpe alobaki: —Boyebi ete ba oyo bamonanaka lokola bakonzi ya bapakano balakisaka bokonzi likolo na bango, mpe bato na bango ya minene batindaka bango na makasi.

Colossesfue 2:23
Mibeko ya ndenge wana, emonanaka lokola nde etondi na bwanya, pamba te esengaka ete bato basambela ndenge bango moko balingi, bazala na komikitisa ya lokuta, mpe bamipesaka pasi na nzoto. Kasi mibeko yango ezali penza na tina moko te mpo na kokangisa baposa ya nzoto.

Hébreu 5:14
Kasi bilei ya makasi ezali mpo na bakolo. Bango na nzela ya kosalelayango, basiʼbasalela mayele na bango mpo na kososola makambo ya malamuna oyo ya mabe.

1 Pierre 5:2
Bozala babateli ya bameme oyo Nzambe apesa bino mpo na kobatela. Bokengelaka bango ndenge Nzambe alingi mpo na bino, kasi na kotindika te. Bosala mosala na bino na lokoso ya mbongo te, kasi na posa moneneya kosalela bango.

Matthieu 8:9
Pamba te ngai moko mpe nazali na nse ya bokonzi ya bakonzi, mpe nazali na basoda oyo bazali na nse ya bokonzi na ngai. Soki nalobi na moko: “Kende”, akokende. Mpe na mosusu; “Yaka”, akoya. Mpe na mosali na ngai: “Sala boye”; akosala yango.

1 Timothée 4:8
Pamba te, masano ya nzoto ezali na tina mpo na mwa makambo moke, kasi kotosa makambo ya Nzambe ezali na tina mpo na makambo nyonso, mpo yango ezali na elaka mpo na bomoi ya lelo mpe mpo na bomoi oyo ekoya.

1 Corinthefue 6:19-20
[19] Boyebi te ete nzoto na bino ezali ndako ya Molimo Mosantu, oyo azali kati na bino, oyo bozwaki wuta na Nzambe? Mpe bozali ya bino moko te;[20] pamba te, basombaki bino na talo mingi penza. Yango wana, bopesa Nzambe nkembo na nzoto na bino.

Philippesfue 4:13
Nakoki kosala makambo nyonso na nzela ya ye oyo apesaka ngai makasi.

1 Corinthefue 10:31
Yango wana, ezala soki bokolia, to bokomela: na nyonso bokosala, bosala yango mpo na lokumu ya Nzambe.

2 Timothée 2:5
Ndenge moko mpe, soki moto azali kokima mbangu lokola mosali ya masano, akoki kozua ekoti ya lokumu te, soki akimi mbangu te ndengemibeko ezali kosenga.

1 Timothée 2:12
Napesi ndingisa te na basi mpo na koteya, to mpe kozala na bokonzi likolo ya mibali; kasi esengeli avanda nyee.

Romefue 12:1
Bandeko, mpo na bolamu oyo Nzambe atalisi biso, nazali kosenga na bino ete bokaba banzoto na bino epai na Nzambe lokola mbeka ya bomoi, ya bule mpe oyo esepelisaka Nzambe: yango ekozala losambo ya solo mpo na bino.

Sa nga bé yôli'n 24:16
Yango wana, ngai mpe nasalaka nyonso na tango nyonso ete nazala na likambo moko te na motema liboso ya Nzambe mpe liboso ya bato.

1 Timothée 4:7
Boya masolo ya pamba-pamba mpe biloba-loba ya mibange ya basi. Mipesa mpo na kotosa makambo ya Nzambe.

Hébreu 12:2-11
[2] Tika ete miso na biso etala kaka Yesu, ye oyo azali moto oyo abandaka mpe akokisaka kondima na biso, ye oyo, mpo na esengo oyo ezalaki liboso na ye, akangaki motema tango babomaki ye na ekulusu, ayokaki soni te, mpe sikʼoyo avandi na loboko ya mobali ya Kiti ya bokonzi ya Nzambe.[3] Bokanisa ye oyo akangaki motema liboso ya tembe ya ndenge wana epaiya bato ya masumu, mpo ete bolemba te mpe bokweyisa molende na bino te.[4] Na etumba na bino na masumu, moto moko te naino abundi etumba kino makila etanga.[5] Boni, bosiʼbobosana maloba ya kolendisa oyo Nzambe alobaki nabino lokola bana na ye? Mwana na ngai, kotiola etumbu ya Nkolo te, mpe kolemba te tango ye azali kopamela yo.[6] Pamba te Nkolo apesaka etumbu na baoyo ye alingaka, mpe abatelaka baoyo nyonso ye ayebi ete bazali bana na ye.[7] Bokanga mitema na bapasi na bino: Nzambe azali kosalela bino lokola bana. Pamba te, mwana nini oyo tata apesaka ye etumbu te?[8] Soki bapesaka bino etumbu te ndenge bana nyonso bazwaka, wana elakisi ete bozali bana ya makangu, kasi bana penza te.[9] Kutu biso nyonso tozalaki na batata ya mosuni; bazalaki kopesabiso bitumbu, mpe tozalaki kotosa bango mpo na yango. Bongo tokoleka kotosa te Tata na biso ya Likolo mpo tozala na bomoi?[10] Batata na biso bazalaki kopesa biso bitumbu mpo na mwa tango moke, ndenge bango moko bazalaki kolinga; kasi Nzambe apesaka biso etumbu mpo na bolamu na biso, mpo ete tokoka kosangana na bosantu na ye.[11] Moto moko te soki bapesi ye etumbu amonaka yango lokola likambo ya esengo, ezalaka likambo ya mawa. Kasi na sima, etumbu ebotaka mbuma ya bosembo mpe ya kimia, epai ya moto oyo azwaka yango.

1 Pierre 2:14
to na baguvelenele, baoyo ye atinda mpo na kopesa etumbu na bato oyo basalaka mabe, mpe mpo na kokumisa baoyo basalaka malamu.

1 Pierre 2:1
Yango wana, bobwaka makambo nyonso ya mabe mpe lokuta nyonso, kokosana, zuwa, mpe kotonga nyonso.

1 Corinthefue 6:19
Boyebi te ete nzoto na bino ezali ndako ya Molimo Mosantu, oyo azali kati na bino, oyo bozwaki wuta na Nzambe? Mpe bozali ya bino moko te;

3 Jean 1:2
Molingami, nazali kobondela ete makambo na yo nyonso etambolamalamu mpe ozala na nzoto makasi, ndenge mpe molimo na yo ezali kotambola malamu.

1 Corinthefue 9:24-27
[24] Boni, boyebi te ete kati na lisano ya kopota mbangu, bapoti mbangu nyonso bakimaka, kasi moko kaka nde azwaka mbano? Bino mpe bokima mbangu, na ndenge ete bozwa mpe mbano.[25] Bato nyonso oyo basalaka masano, bamipekisaka makasi na makambo ebele. Basalaka bongo mpo na kozwa motole oyo ebebaka, kasi biso tosalaka bongo mpo na kozwa motole oyo ebebaka te.[26] Yango wana, nakimaka mbangu na bozoba te, nabetaka makofi bibetata-beta te.[27] Kasi nakonzaka nzoto na ngai mpe nakomisaka yango lokola mowumbu, pamba te nabangaka ete sima ya koteya bato mosusu, ngai moko nazanga mbano.

1 Pierre 3:3-4
[3] Kitoko na bino esengeli te ewuta na biloko oyo emonanaka na miso: lokola, kokanga suki, kolata babizu ya wolo to bilamba ya kitoko.[4] Kasi ebongi malamu ete kitoko na bino ewuta na kati ya mitema: kitoko oyo esilaka te, oyo ya molimo ya boboto mpe ya kimia, oyo ezali na motuya mingi na miso ya Nzambe.

2 Timothée 4:7
Nabundi etumba ya malamu, nasilisi kopota mbangu, mpe nabateli kondima na ngai.

1 Corinthefue 9:26-27
[26] Yango wana, nakimaka mbangu na bozoba te, nabetaka makofi bibetata-beta te.[27] Kasi nakonzaka nzoto na ngai mpe nakomisaka yango lokola mowumbu, pamba te nabangaka ete sima ya koteya bato mosusu, ngai moko nazanga mbano.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®