A A A A A

Life: [Discernment]


1 Corinthefue 2:14
Moto oyo azangi Molimo na Nzambe akoki te koyamba makambo kowuta na Molimo ya Nzambe. Pamba te, ezali lokola liboma na miso na ye; akoki kososola yango te, pamba te basosolaka yango kaka na nzela ya Molimo.

1 Corinthefue 12:10
na mosusu, nguya ya kosala bikamwa; na mosusu, likabo ya kosakola; na mosusu, likabo ya kososola milimo; na mosusu, likabo ya koloba minoko ya ndenge na ndenge; na mosusu, likabo ya kolimbola minoko.

1 Corinthefue 14:29-33
[29] Mpo na oyo etali bato oyo basakolaka: tika ete bato mibale to misato basakola, mpe bamisusu bayekola malamu makambo oyo basakoli wana bazali koloba.[30] Soki moko kati na mayangani azwi emoniseli tango mosusu azali koloba, moto oyo azali koloba esengeli kokanga monoko.[31] Pamba te, bino nyonso bokoki na bino kosakola, kasi bosengeli kosala yango moko sima na mosusu, mpo ete bato nyonso bayekola mpe balendisama.[32] Mosakoli azali na bokonzi likolo ya molimo ya basakoli oyo ezali kokamba ye.[33] Pamba te, Nzambe azali Nzambe ya mobulu te, kasi Nzambe ya molongo. Ndenge esalemaka na Mangomba nyonso ya basantu,

1 Jean 2:27
Mpo na bino, Molimo Mosantu oyo Kristo apesaki bino, azali kati na bino, mpe bozali na posa te ete moto ateya bino, pamba te Molimo oyo Kristo apesaki bino ateyaka bino makambo nyonso. Mpe makambo oyo ateyaka bino ezali ya solo, akosaka te. Yango wana bozala kati na Kristo, ndenge Molimo ateya bino yango.

1 Jean 4:1
Balingami, bondima molimo nyonso te, kasi bomeka milimo mpo na koyeba soki yango ewuti na Nzambe; pamba te baprofeta mingi ya lokuta basiʼbabimi na mokili.

1 Thessaloniquefue 5:21
nzokande botala malamu-malamu makambo nyonso soki ezali ya solo to te, mpe bondima oyo ezali ya malamu.

1 Timothée 4:1
Nzokande, Molimo alobi polele ete na mikolo ya suka, bato mosusu bakobwaka kondima, bakolanda milimo ya lokuta mpe mateya ya milimo mabe.

Colossesfue 2:8
Bokeba mpo ete ata moto moko te akanga bino na motambo, na maloba ya makanisi ya bomoto mpe oyo ekosaka, oyo ewutaka na mateya ya bato mpe na milimo oyo ekambaka mokili kasi ewotaka na Klisto te.

Hébreu 4:12
Pamba te Liloba ya Nzambe ezali na bomoi mpe na nguya; ekotaka koleka kutu mopanga oyo ezali na mino na ngambo nyonso mibale, ekomaka kino na kokabola elimo na molimo, mikuwa na mafuta oyo ezalaka na kati ya mikuwa; mpe etalaka malamu-malamu makanisi mpe mikano ya mitema ya bato.

Hébreu 5:14
Kasi bilei ya makasi ezali mpo na bakolo. Bango na nzela ya kosalelayango, basiʼbasalela mayele na bango mpo na kososola makambo ya malamuna oyo ya mabe.

Jacques 1:5
Soki moto moko na kati na bino azangi bwania, abondela Nzambe, mpe Nzambe akopesa ye yango; Pamba te Nzambe apesaka na bato nyonso na motema malamu mpe na kopamela te.

Jean 7:24
Botika kokata makambo na ndenge oyo bino bozali komona na miso, kasi bokataka na ndenge ya sembo.

Matthieu 10:16
—Boyoka, natindi bino lokola bameme na kati ya bambwa ya zamba; bozala na bokebi lokola banyoka, mpe bozala kimia lokola bapijon.

Matthieu 24:24
Pamba te, ba-Kristo ya lokuta na baprofeta ya lokuta bakobima. Bakosala bilembo ya minene mpe makamwisi mpo na koluka nzela ya kokosa ata bato oyo Nzambe apona, soki yango ekokaki kosalama.

Romefue 12:2
Bolanda bizaleli ya tango oyo te, kasi bobongwana na nzela ya makanisi ya sika mpo ete bokoka kososola mokano ya Nzambe: oyo na miso na Ye ezali malamu, esepelisaka Ye mpe ezali ya kokoka.

Sa nga bé yôli'n 17:10-11
[10] Wana butu ekomaki, bandeko bakimisaki Polo mpe Silasi noki-noki na Bere. Tango bakomaki kuna, bakotaki na ndako ya mayangani ya Bayuda.[11] Nzoka nde, bato ya Bere bazalaki bato ya boboto koleka bato ya Tesalonika, pamba te bayambaki Liloba na motema mobimba, mpe mokolo na mokolo bazalaki koyekola na mozindo penza Makomi mpo na koyeba soki makambo oyo Polo azalaki koteya bango ezali ya solo.

Philippesfue 1:9-10
[9] Mpe libondeli na ngai yango oyo: ete bolingo na bino ekoba kokola kati na boyebi mpe bososoli nyonso,[10] mpo ete bokoka kososola makambo ya malamu. Bongo bokozala peto mpe na mabe moko te kino na mokolo ya Kristo;

1 Timothée 6:3-5
[3] Soki moto ateyi mateya mosusu, mpe alandi te maloba ya solo oyo Nkolo na biso Yesu Kristo, mpe mateya oyo ezali koloba mpo na botosi ya makambo ya Nzambe,[4] azali moto oyo atonda na lofundu, ayebi eloko moko te, azali na maladi ya kotuna-tuna mituna mpe ya kotiaka tembe mpo na maloba; yango ebotaka zuwa, koswana, maloba ya kofinga, kokanisela baningamakambo ya mabe,[5] mpe kotiana tembe ya pamba-pamba ya bato oyo babeba kati na makanisi na bango mpe bazangi makambo ya solo, baoyo bakanisaka etekotosa makambo ya Nzambe ezali nzela oyo epesaka litomba ya mosolo.

2 Corinthefue 11:13-15
[13] Pamba te, bato ya lolenge wana bazali bantoma ya lokuta, bazali bakosi bato mpe bamikomisaka lokola bantoma ya Klisto.[14] Yango ezali likambo ya kokamwa te, pamba te Satana ye moko mpe amikomisaka lokola anjelu ya pole.[15] Ezali likambo ya kokamwa te soki basali na ye mpe bazali komikomisa lokola basali ya sembo. Suka na bango ekozala kolanda misala na bango.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®