A A A A A

Good Character: [Contentment]


Matthieu 6:25-33
[25] Yango wana nalobi na bino, bomitungisa te mpo na bomoi na bino: soki bokolia nini mpe soki bokomela nini. To mpo na nzoto na bino, soki bokolata nini. Boni, bomoi eleki biloko ya kolia te? Bongo nzoto, eleki bilamba te?[26] Botala bandeke ya likolo elonaka te, ebukaka te, mpe ebombaka bilei na bibomopanga te, kasi Tata na bino ya Likolo aleyisaka yango. Boni, boleki yango na tina te?[27] Nani kati na bino, mpo na mitungisi na ye, akoki kobakisa molayi ya bomoi na ye, ata mpo na ngonga moko.[28] Bongo mpo na nini bomitungisaka mpo na bilamba ya kolata? Botala bafololo ya bilanga ndenge ekolaka; yango esalaka te mpe etongaka bilamba te.[29] Nzokande nayebisi bino, ata mokonzi Salomon, kati na nkembo na ye mobimba, alataki te lokola moko na yango.[30] Bongo soki Nzambe azali kolatisa na ndenge wana matiti ya bilanga, oyo ezali na bomoi lelo mpe lobi ekobwakama na moto; akoki kolatisabino koleka yango te? A a! bato ya kondima moke![31] Yango wana, bomitungisa te mpe boloba te: “Tokolia nini?” to “Tokomela nini?” to “Tokolata nini?”[32] Biloko wana nyonso, ezali bapakano nde baluka-lukaka yango. Kasi mpo na bino, Tata na bino ya Likolo ayebi ete bozali na yango posa.[33] Boluka liboso Bokonzi ya Nzambe mpe bosembo na ye, bongo biloko wana nyonso bakobakisela bino yango.

2 Corinthefue 11:23-25
[23] Bazali basali ya Klisto? (Nazali koloba lokola moto ya liboma); ngai naleki bango. Pamba te, nasalaki mosala ya makasi penza, nakotaki na boloko mbala mingi, babetaki ngai mingi penza, nakutanaki na makama ya liwa mbala mingi.[24] Mbala mitano, bayuda babetaki ngai bafimbo tuku misato na libwa;[25] mbala misato, babetaki ngai banzete; mbala moko, babambaki ngai mabanga; mbala misato, nazindaki na mayi; nasalaki mokolo moko mpe butu moko kati na ebale monene.

Philippesfue 4:12-13
[12] Nayebi ndenge nini kozala kati na kokelela, mpe nayebi ndengenini kozala kati na biloko mingi. Nasiʼnayekola sekele ya kozala na esengo kati na makambo ya ndenge na ndenge mpe kati na makambo nyonso, ata nalie malamu to nazali na nzala, ata natondi na biloko to mpe nakeleli.[13] Nakoki kosala makambo nyonso na nzela ya ye oyo apesaka ngai makasi.

Hébreu 13:5
Bozala na lokoso ya mbongo te, mpe bosepelaka na oyo bozali na yango. Pamba te Nzambe alobaki: nakotika yo te, nakosundola yo te!

1 Timothée 6:6-7
[6] Nzokande, kotosa makambo ya Nzambe mpe kosepela na biloko oyoozali na yango, ezali penza litomba monene.[7] Pamba te, toyaki na eloko moko te na mokili, mpe tokoka komema ata eloko moko te.

Luc 12:15
Bongo alobaki na bango: —Bokeba mpe bomibatela na lokoso ya lolenge nyonso; pamba te ata moto atondi na bomengo, bomoi na ye ezali na kati ya biloko na ye te.

2 Corinthefue 12:10
Yango wana, na likambo oyo etali Klisto, ezala kati na bolembu, na kofingama, na kozanga, na minyoko, to mpe na bapasi oyo nakutanaka na yango, nasepelaka na ngai kaka; pamba te ezali na tango oyo nazalaka na bolembu nde natondaka na makasi.

1 Timothée 6:10-11
[10] Pamba te, “bolingo ya mbongo, yango nde ezali ebandeli ya mabenyonso.” Bato mosusu bawelelaki kozala na mbongo, babungisa kondimana bango mpe bamiyokisa bango moko bapasi mingi.[11] Kasi yo, moto ya Nzambe, kima makambo nyonso wana, mpe lukabosembo, kotosa makambo ya Nzambe, kondima, bolingo, kokanga motema mpe boboto.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®