A A A A A

Good Character: [Confidence]


1 Jean 4:17
Na ndenge oyo nde bolingo ezali komonana ete ezali ya kokoka kati na biso, mpo ete tozala na kobanga ta na mokolo ya kosambisama, pamba te bomoi na biso kati na mokili oyo ekokani na oyo ya Kristo.

1 Jean 5:14
Mpe tozali na elikya oyo liboso ya Nzambe: ete soki tosengi eloko na mokano na ye, akoyoka biso.

ÉphÈsefue 3:12
Kati na ye, mpe na nzela ya kondima kati na ye, tokoki kopusana pene-pene ya Nzambe, na bonsomi nyonso mpe na elikya nyonso.

Hébreu 4:16
Bongo topusana na elikya nyonso pene-pene na Kiti ya bokonzi ya ngolu, mpo ete bayokela biso mawa mpe tomona ngolu oyo ekosalisa biso na tango malamu.

Philippesfue 1:6
Ya solo, nazali na elikya ete, moto oyo abandaki mosala ya malamukati na bino, akosilisa yango kino na mokolo ya Yesu Kristo.

Philippesfue 4:13
Nakoki kosala makambo nyonso na nzela ya ye oyo apesaka ngai makasi.

Philippesfue 3:3-5
[3] Pamba te, biso nde tozali bato oyo bakatisa nzoto na kokatisama ya solo, biso baoyo tosambelaka na nzela ya Molimo ya Nzambe, biso baoyotomipesaka lokumu kati na Kristo Yesu, mpe totiaka elikya na nzoto te,[4] atako ngai mpe nazali na makambo oyo nakoki kotia na yango elikya na nzoto. Soki moto moko akanisi ete akoki kotia elikya na nzoto, esengeli ayeba ete, ngai nazali na yango mingi koleka:[5] Pamba te, bakataki ngai nzoto na mokolo ya mwambe, nazali moto penza ya ekolo ya Isayele, na libota ya Benzamin, mpe nazali Mo-ebreooyo abotama na baboti oyo bazali Ba-ebreo. Mpo na oyo etali Mibeko, nazalaki Mofarizeo;

2 Corinthefue 3:1-4
[1] Boni, tokomi lisusu komikumisa biso moko? To tozali lisusu na posa, lokola bato mosusu, ya mikanda ya matatoli mpo na kopesa bino to kowuta epai na bino?[2] Bino bozali mokanda na biso, mokanda oyo ekomama kati na mitema na biso: bato nyonso bayebi yango mpe batangaka yango.[3] Solo, bozali mokanda ya Klisto na nzela ya lotomo oyo apesaki biso. Mokanda yango ekomamaki na mayi ya ekomeli te, kasi na nzela ya Molimo ya Nzambe ya bomoi; likolo ya bitando ya mabanga te, kasi, kati na mitema ya bato.[4] Oyo nde elikya tozali na yango na Nzambe na nzela ya Klisto.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®