A A A A A

Good Character: [Commitment]


1 Jean 4:20
Soki moto alobi: “Nalingaka Nzambe”, mpe azali koyina ndeko na ye, azali moto ya lokuta. Pamba te moto oyo alingaka ndeko na ye teoyo ye amonaka, bongo ndenge nini akoki kolinga Nzambe oyo ye amonaka te?

2 Timothée ๑:๑๒
Yango wana nazali komona bapasi ya ndenge oyo. Kasi nazali koyoka soni te, pamba te nayebi moto oyo ngai nandimela, mpe nazali na elikya ete azali na makoki mpo na kobatela kino na mokolo wana, nyonso oyo apesa ngai.

2 Timothée 2:15
Sala nyonso oyo okoki kosala, mpo omilakisa liboso ya Nzambe lokolamoto oyo basiʼbameka ye, lokola mosali oyo akoyoka soni te mpo na mosalana ye, mpe oyo azali koteya Liloba ya solo na bosembo nyonso.

2 Timothée 4:7
Nabundi etumba ya malamu, nasilisi kopota mbangu, mpe nabateli kondima na ngai.

Sa nga bé yôli'n 2:42
Bazalaki komipesa mingi penza na malakisi ya bantoma, na kozala lisanga, na kobuka lipa mpe na kasambela.

Colossesfue ๑:๒๙
Tala tina nasalaka na makasi nyonso mpe nabundaka na nzela ya makasi na ye oyo esalaka kati na ngai na nguya nyonso.

Galatiefue 1:4
ye oyo amipesaki mpo na masumu na biso, mpo ete na mokano ya Nzambe mpe Tata na biso, akangola biso na mokili ya mabe ya tango oyo.

Galatiefue ๖:๙
Bongo tokmba te mpo na kosala makambo ya malamu, pamba te, na tango malamu, tokobuka mbuma soki tokmbi te.

Jean 8:12
Yesu alobaki lisusu na bato: —Ngai nazali moi ya mokili. Oyo akolanda ngai akotambola na molili te, kasi akozwa moi na bomoi.

Jean 9:62
Basusu bazalaki koloba: —Maloba wana ezali ya moto oyo azali na molimo mabe te! Boni, molimo mabe ekoki penza kofungola miso ya bato bakufa miso?

Matthieu 4:19
Yesu alobaki na bango: —Bolanda ngai, mpe nakokomisa bino baluki ya bato!

Philippesfue 3:13
Bandeko, mpo na ngai, nakanisi te ete nasiʼnazwi mbano yango. Kasi nasalaka likambo moko: nabosanaka makambo nyonso oyo ezali sima na ngai mpe nasalaka makasi mpo na makamo oyo ezali liboso.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®