A A A A A

Good Character: [Cleanliness]


1 Jean 1:7-9
[7] Kasi soki tozali kotambola kati na moi, ndenge ye moko azali kati na moi, wana tozali lisanga moko, mpe makila ya Yesu, Mwana na ye, ezali kopetola biso na masumu nyonso.[8] Soki tolobi ete tozangi masumu, wana tozali komikosa biso mokompe solo ezali kati na biso te.[9] Nzokande soki, toyamboli masumu na biso, Nzambe azali sembo mpe akokisaka maloba na ye, akolimbisa masumu na biso, mpe akopetola biso na mabe nyonso.

Sa nga bé yôli'n 9:1-31
[1] Nzoka nde, Saulo azalaki kaka kokanela mpe koluka koboma bayekoli ya Nkolo. Akendaki epai ya mokonzi ya banganga-Nzambe,[2] mpe asengaki ye mikanda mpo na kopesa na bandako ya mayangani ya Damasi, mpo ete soki akuti ndambo ya bato kuna, basi to mibali oyo bazali kolanda nzela ya Nkolo, akanga bango mpe amema bango na Yelusalemi.[3] Tango azalaki kokende mpe akomaki pene ya Damasi, na mbala moko, amonaki pole moko kowuta na likolo mpe kongengela ye.[4] Boye, akweyaki na mabele mpe ayokaki mongongo moko koloba na ye: —Saulo, Saulo, mpo na nini ozali konyokola ngai?[5] Saulo atunaki: —Nkolo, yo nani? Mongongo ezongisaki: —Ezali ngai Yesu oyo yo ozali konyokola.[6] Kasi sikʼoyo telema, kota na engumba, mpe kuna bakoyebisa yo makambo oyo osengeli kosala.[7] Bato oyo bazalaki kosala mobembo elongo na Saulo batelemaki mpe bazangaki maloba ya koloba. Bayokaki mongongo yango, kasi bamonaki moto moko te.[8] Saulo atelemaki wuta na mabele, kasi tango afungolaki miso, azalaki komona lisusu te. Boye, basimbaki ye na loboko mpe bamemaki ye na Damasi.[9] Asalaki mikolo misato: komona te, kolia te mpe komela te.[10] Moyekoli moko azalaki na Damasi, kombo na ye ezalaki Ananiasi. Nkolo abengaki ye na emoniseli: —Ananiasi! Ye azongisaki: —Nkolo, ngai oyo![11] Nkolo alobaki na ye: —Telema, kende na ndako ya Yuda, oyo ezali na balabala oyo babengaka: “Alima,” mpe tuna moto moko ya mboka Tarse, oyo azali kobondela. Kombo na ye Saulo.[12] Pamba te, amonaki na emoniseli moto moko kombo na ye Ananiasi ayaki mpe atielaki ye maboko mpo ete amona lisusu![13] Kasi Ananiasi azongisaki: —Nkolo, nayoka makambo mingi mpo na moto wana, mpe ndenge anyokolaki babulami na yo na Yelusalemi.[14] Mpe ayei awa na Damasi, na bokonzi oyo bakonzi ya banganga-Nzambe bapesi ye mpo na kokanga bato nyonso oyo babondelaka yo.[15] Kasi Nkolo alobaki na Ananiasi: —Kende, pamba te nasila kopona moto wana mpo ete azala esaleli na ngai mpo na komema Kombo na ngai na bikolo ya bapaya mpe epai ya bakonzi na bango, elongo na bato ya Isalaele.[16] Nakolakisa ye ndenge nini asengeli konyokwama mpo na Kombo na ngai![17] Bongo, Ananiasi akendaki. Akotaki na ndako mpe atielaki Saulo maboko. Alobaki na ye: “Ndeko na ngai Saulo, Nkolo Yesu oyo abimelaki yo na nzela tango ozalaki koya awa, atindi ngai mpo ete omona lisusu mpe otonda na Molimo Mosantu!”[18] Kaka na tango wana, biloko moko lokola baposo ya mbisi, ekweyaki wuta na miso ya Saulo. Boye, akomaki lisusu komona. Atelemaki mpe azwaki libatisi;[19] mpe sima ya kolia, nzoto na ye ezongaki lisusu makasi. Saulo avandaki mwa mikolo elongo na bayekoli oyo bazalaki na Damasi.[20] Kaka na tango wana, abandaki koteya na bandako ya mayangani ete Yesu azali Mwana ya Nzambe.[21] Bato nyonso oyo bazalaki koyoka ye, bazalaki kokamwa mingi penza mpe bazalaki kotuna: “Boni, ezali ye te moto azalaki konyokola bato oyo babelelaka Kombo ya Yesu na Yelusalemi? Ayei awa te mpo na kokanga mpe komema bango epai ya bakonzi ya banganga-Nzambe?”[22] Nzoka nde, kondima ya Saulo ezalaki se kokoba kolendisama mpe azalaki kondimisa Bayuda oyo bavandaka na Damasi ete Yesu azali solo Klisto.[23] Sima ya mikolo ebele, Bayuda bayokanaki mpo na koboma Saulo.[24] Kasi bato bayebisaki Saulo makambo oyo bazalaki kobongisa mpo na ye. Butu mpe moyi, bazalaki kokengela bikuke ya engumba mpo na koluka koboma ye.[25] Bongo, mokolo moko na butu, bayekoli na ye bakamataki ye, batiaki ye na kitunga mpe bakitisaki ye na libanda ya miri.[26] Tango Saulo akomaki na Yelusalemi, alukaki kosangana na bayekoli, kasi bango nyonso bazalaki kobanga ye, pamba te bazalaki penza kondima te ete akomi moyekoli.[27] Kasi Barnabasi akamataki ye mpe amemaki ye epai ya bantoma. Ayebisaki bango ndenge nini Saulo amonaki Nkolo na nzela ya Damasi, mpe makambo oyo Nkolo alobaki na ye. Ayebisaki bango mpe lisusu ndenge nini ateyaki, na kobanga te, na Damasi na kombo ya Yesu.[28] Bongo, Saulo avandaki elongo na bango. Azalaki kotambola na bonsomi nyonso kati na Yelusalemi mobimba mpe koteya na kobanga te, na Kombo ya Nkolo.[29] Saulo azalaki kosolola mpe kotia tembe na Bayuda oyo balobaka monoko ya greki, nzoka nde, bango bazalaki koluka nzela ya koboma ye.[30] Tango bandeko bayokaki likambo yango, bamemaki Saulo na Sezare, mpe longwa kuna, batindaki ye na Tarse.[31] Lingomba ezalaki na kimia mingi kati na Yudea mobimba, na Galile mpe na Samari. Ezalaki kokola na kondima, kotosa Nkolo mpe motango ya bandimi na yango ezalaki kobakisama na lisungi ya Molimo Mosantu.

Philippesfue 4:8
Bandeko, mpo na kosukisa, makambo nyonso oyo ezali ya solo, makambo nyonso oyo ezali ya kitoko, makambo nyonso oyo ezali ya sembo, makambo nyonso oyo ezali ya peto, makambo nyonso oyo batobalingaka, makambo nyonso oyo bato bakumisaka, soki likambo moko ezali malamu to oyo bato bakoki kokumisa, tika ete bokanisaka mpona makambo yango.

Sa nglô yile 1:5
mpe wuta na Yesu Kristo, temwe ya solo, Mwana ya liboso oyo asekwaki wutana bakufi, mpe Mokonzi ya bakonzi ya mokili. Na ye oyo alingaka biso mpe akangolaki biso na masumu na biso na nzela yamakila na ye,

2 Corinthefue 7:1
Balingami na ngai, lokola tozali na bilaka ya motindo oyo, tomipetola na makambo nyonso oyo ekomisaka nzoto mpe molimo mbindo; tika ete toluka penza kotambola na bosantu na nzela ya kotosa Nzambe.

2 Pierre 3:8
Kasi, balingami, bobosana te likambo oyo: Mpo na Nkolo, mokolo moko ezali lokola bambula nkoto, mpe bambula nkoto ezali lokola mokolo moko.

2 Corinthefue 5:17
Yango wana, soki moto azali kati na Klisto, akomi ekelamu ya sika: makambo ya kala eleki mpe tala makambo ya sika esili koya!

Matthieu 23:25-28
[25] Mawa na bino balakisi ya Mibeko mpe bafarizeo! Bato ya kokosana! Bosukolaka na malamu penza libanda ya bakopo mpe ya basani na bino, kasi na kati na yango, etondi na bosoto ya misala na bino ya moyibi mpe na posa ya mabe.[26] Bafarizeo bakufa miso! Bosukola liboso kati ya kopo mpe ya sani, bongo ekokoma peto kino na libanda.[27] Mawa na bino balakisi ya Mibeko mpe bafarizeo! Bato ya kokosana! Pamba te, bozali lokola malita oyo bapakola kulele ya pembe, na libanda ezali komonana kitoko, kasi na kati etondi na mikuwa ya bato bakufa mpe na biloko ya kopola ya ndenge na ndenge.[28] Bino mpe ndenge moko, na libanda bozali komonana bato malamu, kasi na kati botondi na makambo ya lokuta mpe ya mabe!

Luc 6:31
Makambo oyo bolingi ete bato basala mpo na bino, bosala yango mpe ndenge moko na bato mosusu.

1 Corinthefue 10:13
Komekama moko te ekomelaki bino, oyo ezangaka kokomela bato. Nzambe akokisaka bilaka na Ye: akotika te ete bomekama koleka makasi na bino. Kasi na tango ya komekama, akobongisa nzela ya kolonga yango, mpe akopesa makasi ya koyika mpiko.

Matthieu 23:26
Bafarizeo bakufa miso! Bosukola liboso kati ya kopo mpe ya sani, bongo ekokoma peto kino na libanda.

Matthieu 5:8
Esengo na bato ya mitema peto, pamba te bakomona Nzambe.

Romefue 5:8
Kasi tala ndenge nini Nzambe alakisi biso bolingo na ye: wana tozalaki nanu bato ya masumu, Klisto akufaki mpo na biso.

1 Timothée 4:12
Moto moko te atiola bolenge na yo; kasi zala ndakisa liboso ya bandimi: na maloba, na ezaleli, na bolingo, na kondima, mpe na bopeto.

2 Corinthefue 6:14-18
[14] Bosangana te elongo na bato oyo bandimaka Nzambe te. Pamba te, boyokani nini ezali kati na bosembo mpe mabe? Boni, pole ekoki solo kosangana na molili?[15] Klisto akoki solo koyokana na Satana? Eloko nini ekoki kosangisa mondimi na mopagano?[16] Boyokani nini ekoki kozala kati na Ndako ya Nzambe mpe banzambe ya bikeko? Pamba te, biso tozali Ndako ya Nzambe ya bomoi, kolanda oyo Ye moko Nzambe alobaki: “Nakovanda kati na bango mpe nakotambola elongo na bango. Nakozala Nzambe na bango, mpe bango bakozala bato na ngai.[17] Yango wana, bobima kati na bango, mpe bokabwana na bango,” elobi Nkolo. “Bosimba te oyo ezali mbindo, mpe ngai nakoyamba bino.”[18] “Nakozala Tata na bino, mpe bino bokozala bana na ngai ya mibali mpe ya basi,” elobi Yawe, Nkolo na nguya nyonso.

Sa nga bé yôli'n 9:1-20
[1] Nzoka nde, Saulo azalaki kaka kokanela mpe koluka koboma bayekoli ya Nkolo. Akendaki epai ya mokonzi ya banganga-Nzambe,[2] mpe asengaki ye mikanda mpo na kopesa na bandako ya mayangani ya Damasi, mpo ete soki akuti ndambo ya bato kuna, basi to mibali oyo bazali kolanda nzela ya Nkolo, akanga bango mpe amema bango na Yelusalemi.[3] Tango azalaki kokende mpe akomaki pene ya Damasi, na mbala moko, amonaki pole moko kowuta na likolo mpe kongengela ye.[4] Boye, akweyaki na mabele mpe ayokaki mongongo moko koloba na ye: —Saulo, Saulo, mpo na nini ozali konyokola ngai?[5] Saulo atunaki: —Nkolo, yo nani? Mongongo ezongisaki: —Ezali ngai Yesu oyo yo ozali konyokola.[6] Kasi sikʼoyo telema, kota na engumba, mpe kuna bakoyebisa yo makambo oyo osengeli kosala.[7] Bato oyo bazalaki kosala mobembo elongo na Saulo batelemaki mpe bazangaki maloba ya koloba. Bayokaki mongongo yango, kasi bamonaki moto moko te.[8] Saulo atelemaki wuta na mabele, kasi tango afungolaki miso, azalaki komona lisusu te. Boye, basimbaki ye na loboko mpe bamemaki ye na Damasi.[9] Asalaki mikolo misato: komona te, kolia te mpe komela te.[10] Moyekoli moko azalaki na Damasi, kombo na ye ezalaki Ananiasi. Nkolo abengaki ye na emoniseli: —Ananiasi! Ye azongisaki: —Nkolo, ngai oyo![11] Nkolo alobaki na ye: —Telema, kende na ndako ya Yuda, oyo ezali na balabala oyo babengaka: “Alima,” mpe tuna moto moko ya mboka Tarse, oyo azali kobondela. Kombo na ye Saulo.[12] Pamba te, amonaki na emoniseli moto moko kombo na ye Ananiasi ayaki mpe atielaki ye maboko mpo ete amona lisusu![13] Kasi Ananiasi azongisaki: —Nkolo, nayoka makambo mingi mpo na moto wana, mpe ndenge anyokolaki babulami na yo na Yelusalemi.[14] Mpe ayei awa na Damasi, na bokonzi oyo bakonzi ya banganga-Nzambe bapesi ye mpo na kokanga bato nyonso oyo babondelaka yo.[15] Kasi Nkolo alobaki na Ananiasi: —Kende, pamba te nasila kopona moto wana mpo ete azala esaleli na ngai mpo na komema Kombo na ngai na bikolo ya bapaya mpe epai ya bakonzi na bango, elongo na bato ya Isalaele.[16] Nakolakisa ye ndenge nini asengeli konyokwama mpo na Kombo na ngai![17] Bongo, Ananiasi akendaki. Akotaki na ndako mpe atielaki Saulo maboko. Alobaki na ye: “Ndeko na ngai Saulo, Nkolo Yesu oyo abimelaki yo na nzela tango ozalaki koya awa, atindi ngai mpo ete omona lisusu mpe otonda na Molimo Mosantu!”[18] Kaka na tango wana, biloko moko lokola baposo ya mbisi, ekweyaki wuta na miso ya Saulo. Boye, akomaki lisusu komona. Atelemaki mpe azwaki libatisi;[19] mpe sima ya kolia, nzoto na ye ezongaki lisusu makasi. Saulo avandaki mwa mikolo elongo na bayekoli oyo bazalaki na Damasi.[20] Kaka na tango wana, abandaki koteya na bandako ya mayangani ete Yesu azali Mwana ya Nzambe.

1 Corinthefue 15:29
Soki lisekwa ezali te, bato oyo bazwaka libatisi mpo na bakufi, bakosala nini? Soki bato nyonso oyo bakufa bakosekwa te, mpo na nini bato bazwaka libatisi mpo na bango?

Romefue 1:26-27
[26] Yango wana, Nzambe asundolaki bango kati na baposa ya soni. Ezala basi na bango, batikaki kosangisa nzoto na mibali, mpe bakomaki kosangisa nzoto basi na basi.[27] Mibali mpe ndenge moko; bango mpe batikaki kosangisa nzoto na basi, kasi batondisamaki na posa bango na bango, bazalaki kosala makambo ya soni mibali na mibali. Boye, bazwaki bango moko lifuti oyo ekokaki na libunga na bango.

1 Corinthefue 14:40
Kasi tika ete makambo nyonso esalema na ndenge oyo esengeli, na mobulu te.

Matthieu 7:18-23
[18] Nzete ya malamu ekoki kobota te bambuma ya mabe. Ndenge moko mpe, nzete ya mabe ekoki kobota te bambuma ya malamu.[19] Nzete nyonso oyo ebotaka bambuma ya malamu te, bapikolaka yango mpe babwakaka yango na moto.[20] Yango wana, bokoyeba bango na misala na bango.[21] —Ezali te bato nyonso oyo balobaka na ngai: “Nkolo! Nkolo!”, nde bakokota na Bokonzi ya Likolo; kasi kaka oyo asalaka mokano ya Tata na ngai oyo azali na Likolo.[22] Na mokolo wana, bato mingi bakoloba na ngai: “Nkolo! Nkolo!”, tosakolaki makambo na kombo na yo te? Tobenganaki milimo mabe mpe tosalaki makambo mingi ya kokamwa na kombo na yo te?[23] Bongo ngai nakozongisela bango: “Bolongwa! Nayebi bino te! Bino bozalaki kosala mabe!”

Jean 5:39-40
[39] Botangaka-tangaka Makomi na molende nyonso, mpo bokanisaka ete bokozwa bomoi ya seko kati na yango. Nzokande, yango etatolaka mpo na ngai![40] Mpe bolingi te koya epai na ngai mpo na kozwa bomoi.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®