A A A A A

Good Character: [Caring]


1 Timothée 5:4
Kasi soki mwasi oyo akufela mobali azali na bana to mpe bankoko, esengeli bayekola kolakisa botosi na makambo ya Nzambe liboso na libota na bango moko. Mpe bazongisela baboti na bango mpe bakoko na bango bolamu oyo basalelaki bango, pamba te yango esepelisaka Nzambe.

1 Timothée 3:15
mpo ete soki naye noki te, okoka koyeba soki ezaleli ya ndengenini esengeli kozala na yango kati na ndako ya Nzambe, oyo ezali Lingomba ya Nzambe ya bomoi likunzi, mpe fondasio ya makambo ya solo.

Jean 8:32
Bokoyeba solo mpe solo ekokangola bino.

Sa nglô yile 17:5
Kombo moko ezalaki ya kokomama na elongi na ye: “Sekele, Babilona vile monene, mama ya basi ya ndumba mpe ya makambo ya soni ya mokili.”

Jacques 1:27
Kosambela ya peto mpe oyo ezangi bosoto na miso ya Nzambe tatana biso yangʼoyo: kosalisa bana oyo bakufela baboti mpe basi oyobakufela mibali, kati na bapasi na bango, mpe komibatela peto na makambo ya mokili.

Jean 6:54
Oyo akolia nzoto na ngai mpe akomela makila na ngai, akozwa bomoi ya seko mpe nakosekwisa ye na mokolo ya suka.

Marc 6:3
Ye azali salapantie te? Azali Mwana ya Mariya te mpe ndeko ya Zaki, Zoze, Zude mpe Simon te? Mpe bandeko na ye ya basi bazalaka na biso awa te? Mpe ye azalaki libaku mpo na kondima na bango.

Jean 14:6
Yesu azongiselaki ye: —Ngai nazali nzela, solo, mpe bomoi. Moto moko te akoki koya epai ya Tata soki aleki na nzela na ngai te.

1 Timothée 5:8
Soki moto ayebi kosunga bato na ye te, mpe koleka kutu baoyo ya libota na ye moko, moto ya ndenge wana asiʼabwaka kondima mpe azali moto mabe koleka kutu moto oyo azangi kondima.

Galatiefue 1:19
Namonaki ntoma mosusu te, kaka Zaki ndeko ya Nkolo.

Jean 3:3-5
[3] Yesu azongisaki mpe alobaki na ye: —Nalobi na yo ya solo: moto moko te akoki komona Bokonzi ya Nzambe soki abotami mbotama ye sika te![4] Nikodeme atunaki ye: —Ndenge nini moto oyo asiʼakomi mobange akoki lisusu kobotama? Akoki kokota na libumu ya mama na ye mpo na mbala ya mibale mpe kobotama?[5] Bongo Yesu azongiselaki ye: —Nalobi na yo ya solo: soki moto abotami na mayi mpe na Molimo te, akoki te kokota na Bokonzi ya Nzambe.

Hébreu 12:14
Bosala makasi mpo na kozala na kimia na bato nyonso mpe kozala na bomoi ya bosantu; Pamba te soki bomoi ya bosantu ezali te, moto moto te akoki komona Nkolo.

Sa nglô yile 17:18
Bongo mwasi oyo omonaki, ezali vile monene oyo ezali na bokonzi likolo ya bakonzi minene ya mokili.

Matthieu 16:18
Bongo ngai nalobi na yo ete: yo ozali Piere, mpe na likolo ya libanga oyo nakotonga Lingomba na ngai. Mpe baporte ya lifelo ekoki kolonga yango te.

Sa nglô yile 17:9
Mpo na kososola makambo oyo, esengeli ozala na bwania mingi. Mitu wana sambo, ezali bangomba sambo epai mwasi afandi. Yango ezali mpe bakonzi minene sambo.

Philippesfue 4:6-7
[6] Bomitungisa na eloko ata moko te, kasi na makambo nyonso, bolakisa baposa na bino epai ya Nzambe, na nzela ya mabondeli, bisengeli, elongo na matondi.[7] Bongo kimia ya Nzambe, oyo eleki bososoli nyonso, ekobatela mitema na bino mpe makanisi na bino kati na Kristo Yesu.

Galatiefue 4:19
Bana na ngai ya bolingo, nazali lisusu koyoka pasi mingi mpo na bino lokola mwasi oyo alingi kobota, kino tango Klisto akosalama kati na bino.

1 Pierre 3:15
Kasi bokumisa Kristo kati na mitema na bino lokola Nkolo. Bozala ya kobongama tango nyonso mpo na kopesa eyano na moto nyonso oyo akotuna bino mpo na kolimbola elikya oyo bozali na yango. Kasi bosala yango na boboto mpe na botosi.

Sa nglô yile 17:1
Bongo anzelu moko na kati ya banzelu sambo oyo bazalaki na bakoposambo, ayaki mpe alobaki na ngai: —Yaka, nakolakisa yo etumbu ya mwasi ya ndumba monene, oyo avandi likolo ya bamayi mingi.

Matthieu 18:15-18
[15] Soki ndeko na yo asali yo mabe, kende mpe lakisa ye mabe na yempe bozala kaka bino mibale. Soki ayokeli yo, wana ozongisi ndeko na yo na nzela ya malamu.[16] Kasi soki ayokeli yo te, mema moto mosusu to bato mibale, mpo ete makambo nyonso oyo bokoloba endimama na nzela ya litatoli yabatemwe mibale to misato.[17] Soki aboyi koyoka bango, yebisa likambo yango na Lingomba; soki aboyi koyokela Lingomba, zwa ye lokola mopakano mpe lokola mofutisi mpako.[18] Nalobi na bino ya solo; makambo nyonso oyo bino bokokanga awa na nse, ekokangama mpe na Likolo; mpe nyonso oyo bino bokofungola awa na nse, ekofungwama mpe na Likolo.

ÉphÈsefue 1:22-23
[22] Nzambe atia biloko nyonso na nse ya makolo na ye, mpe apona ye azala Mokonzi likolo ya biloko nyonso mpo na Lingomba,[23] oyo ezali nzoto na ye, kotondisama ya ye oyo atondisaka biloko nyonso na bisika nyonso.

ÉphÈsefue 5:23
Pamba te, mobali azali mokonzi ya mwasi, ndenge Kristo azali mokonzi ya Lingomba: nzoto na ye, oyo ye azali Mobikisi na yango.

Sa nga bé yôli'n 4:32
Bandimi nyonso bazalaki motema moko mpe makanisi moko. Moko te kati na bango azalaki koloba ete biloko na ye ezali kaka ya ye moko, kasi biloko nyonso ezalaki mpo na bango nyonso.

1 Corinthefue 1:10
Bandeko, nazali kobondela bino na Kombo ya Nkolo na biso Yesu Klisto: bozala na boyokani bino na bino mpe bokabwani ezala te kati na bino; nzoka nde, bozala motema moko mpe makanisi moko.

Jean 12:48
Moto oyo akoboya ngai mpe akoyamba maloba na ngai te, azali na zuzi na ye. Liloba oyo nazali koloba, yango nde ekokatela ye etumbu na mokolo ya suka.

Jean 14:28
Boyokaki ete nalobaki na bino: Nakokende, mpe nakozongela bino. Soki bolingaki ngai, mbele bolingaki kosepela awa nazali kokende epai ya Tata; pamba te Tata na ngai aleki ngai na monene.

Hébreu 1:14
Bongo baanzelu bazali banani? Bazali milimo oyo bazali kosalela Nzambe, mpe baoyo Nzambe azali kotinda mpo kosalela baoyo bakozwa lobiko.

Matthieu 18:10
Bokeba ete botiola ata mwana moko te na kati ya bana oyo pamba te, nalobi na bino: baanzelu na bango na Likolo, bamonaka tango nyonso elongi ya Tata na ngai oyo azali na Likolo.

ÉphÈsefue 6:12
Pamba te etumba na biso ezali na makila mpe na mosuni te, kasi na milimo oyo ezali na bokonzi, milimo ya lokumu, banguya ya mokili oyo ya molili, mpe na milimo ya mabe oyo ezali na mokili ya milimo.

Jean 3:16
Pamba te, Nzambe alingaki mokili mingi penza, yango wana apesaki Mwana na ye se moko, mpo ete moto nyonso oyo akondima ye, akufa te, kasi azwa bomoi ya seko.

Jean 17:17
Komisa bango bato na yo na nzela ya solo na yo. Maloba na yo ezali solo.

Sa nglô yile 2:9
Nayebi minyoko na yo mpe kokelela na yo—nzokande ozali moto ya bomengo. Nayebi mpe ndenge bato oyo balobaka ete bazali Bayuda bafingaka yo, nzokande bazali Bayuda te kasi bazali ndako ya mayangani ya Satana,

Galatiefue 2:10
Basengaki biso kaka ete, tokanisaka kosunga babola. Mpe nasalaki nyonso mpo na kokokisa mokumba yango.

Romefue 3:23
bato nyonso basali masumu mpe bazangi nkembo ya Nzambe,

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®