English
A A A A A

Good Character: [Boldness]

Sa nga bé yôli'n 4:29-31
[29] Sikʼoyo Nkolo, tala ndenge bazali kotungisa biso, mpe pesa basali na yo makasi ya koteya Liloba na yo na molende nyonso.[30] Boye, sembola loboko na yo mpo na kobikisa bato ya maladi, kosala bilembo ya kokamwa mpe misala minene na Kombo na Yesu, Mosali na yo Mosantu.[31] Boye, tango basilisaki kobondela, esika oyo basanganaki eninganaki. Mpe bango nyonso batondisamaki na Molimo Mosantu mpe bakomaki koteya Liloba ya Nzambe na molende nyonso.

2 Corinthefue 3:12
Awa tozali na elikya ya lolenge oyo, tozali na kobanga te.

Sa nga bé yôli'n 14:3
Polo mpe Barnabasi bawumelaki wana mikolo ebele, bazalaki koteya na molende mpo na Nkolo oyo azalaki kolakisa bosolo ya mateya ya ngolu na ye, na kopesaka bango nguya ya kosala bilembo ya kokamwa mpe misala minene.

Sa nga bé yôli'n 13:46
Bongo, Polo mpe Barnabasi balobaki na bango na molende nyonso: — Tosengeli liboso koteya Liloba ya Nzambe. Kasi lokola boboyi yango mpe bomoni ete bokoki te mpo na kozwa bomoi ya seko, tokeyi epai ya bato oyo bazali Bayuda te.

Sa nga bé yôli'n 19:8
Bongo, Polo azalaki kokende na ndako ya mayangani, epai wapi, na basanza misato mobimba, azalaki koloba na molende epai na bato, koteya bango makambo oyo etali Bokonzi ya Nzambe, mpe kondimisa bango yango.

Philémon 1:8
Yango wana, atako nazali na bonsomi kati na Kristo mpo na kotinda yo kosala likambo oyo osengeli kosala,

Sa nga bé yôli'n 18:26
Abandaki koloba na molende nyonso kati na ndako ya mayangani. Kasi tango Prisile mpe Akila bayokaki ye, babengisaki ye na ndako na bango, mpe balimbolelaki ye malamu penza nzela ya Nzambe.

Marc 15:43
Zozefi ya Arimateo, moto ya lokumu ya likita monene ya Bayuda, ye oyo, ye moko mpe azalaki kozela Bokonzi ya Nzambe, akendaki na molende nyonso epai ya Pilato mpe asengaki nzoto ya Yesu.

Sa nga bé yôli'n 28:31
Azalaki kosakola sango ya Bokonzi ya Nzambe mpe koteya na tina na Nkolo Yesu Klisto, na molende nyonso mpe na bipekiseli te.

Sa nga bé yôli'n 4:29-30
[29] Sikʼoyo Nkolo, tala ndenge bazali kotungisa biso, mpe pesa basali na yo makasi ya koteya Liloba na yo na molende nyonso.[30] Boye, sembola loboko na yo mpo na kobikisa bato ya maladi, kosala bilembo ya kokamwa mpe misala minene na Kombo na Yesu, Mosali na yo Mosantu.

ÉphÈsefue 3:12
Kati na ye, mpe na nzela ya kondima kati na ye, tokoki kopusana pene-pene ya Nzambe, na bonsomi nyonso mpe na elikya nyonso.

Jean 4:17
Mwasi azongisaki: —Nazali na mobali te! Yesu alobaki na ye: —Olobi ya solo ete ozali na mobali te.

Hébreu 10:19
Yango wana bandeko, lokola tozali na elikya mpo na kokota na Esika eleki bosantu, na nzela ya makila ya Yesu,

Hébreu 4:16
Bongo topusana na elikya nyonso pene-pene na Kiti ya bokonzi ya ngolu, mpo ete bayokela biso mawa mpe tomona ngolu oyo ekosalisa biso na tango malamu.

Hébreu 13:6
Bongo tokoki koloba na elikya nyonso: Nkolo azali mosungi na ngai, nakobanga eloko moko te. Bongo batu bakoki kosala ngai nini?

ÉphÈsefue 6:19-20
[19] Bobondela mpe mpo na ngai, mpo ete tango nakoloba, Nzambe apesa ngai maloba oyo nasengeli koloba, mpo ete nateya na molende nyonso sekre ya Sango Malamu,[20] oyo ngai nazali ambasadere na yango, ambasadere oyo azali ya kokangama na minyololo. Bobondela mpo ete nateya yango na molende nyonso, ndenge nasengeli koteya yango.

Sa nga bé yôli'n 4:13
Wana bamonaki ndenge nini Piere mpe Yoane bazalaki koloba na mpiko, mpe basosolaki ete bazalaki bato batanga te mpe bato pamba, bakamwaki mingi penza. Boye, basosolaki ete bango mpe bazalaki elongo na Yesu.

1 Timothée 3:13
Pamba te, badiakono oyo basalaka mosala na bango malamu, bazwaka lokumu mpe elikya monene kati na kondima na bango oyo ezali kati na Kristo Yesu.

1 Thessaloniquefue 2:2
Sima ya kowuta konyokwama mpe kofingama na Filipi, ndenge boyebiyango, kasi na lisalisi ya Nzambe na biso, tozwaki molende ya koteya bino Sango Malamu na ye, na kati ya bitumba mingi.

Philippesfue 1:20
Pamba te nazali kozela na motema mobimba mpe nazali na elikya ete nakoyoka soni na likambo ata moko te, kasi ezala sikʼoyo to mpe mikolo nyonso, nakotonda na molende, mpo ete Kristo akozwa lokumu na nzoto na ngai, ezala nazali na bomoi to mpe nakufi.

2 Timothée 1:7
Pamba te, Molimo oyo Nzambe apesaki biso ekomisaka biso bato ya kobanga te; kasi Molimo oyo etondisaka biso na nguya, na bolingo, mpe na koyeba komibatela.

1 Corinthefue 16:13
Bosenzela, botelema ngwi na kondima, bozala bato ya mpiko mpe ya makasi.

Romefue 1:16
Nazali na soni te mpo na sango malamu, pamba te ezali nguya ya Nzambe mpo na lobiko ya bato nyonso oyo bandimaka: liboso mpo na Bayuda, mpe sima, mpo na bato ya bikolo ya bapaya.

1 Corinthefue 15:58
Yango wana, bandeko balingami, botelema ngwi mpe eloko moko te eningisa bino. Bomipesa tango nyonso na mosala ya Nkolo, mpo boyebi malamu ete mosala na bino mpo na Nkolo ekozala pamba te.

ÉphÈsefue 6:10
Mpo na kosukisa: bozwa makasi na bino kati na Nkolo mpe kati na nguya ya makasi na ye.

Jean 14:27
Natikeli bino kimia; napesi bino kimia na ngai; napesi bino yango te ndenge mokili epesaka. Botika mitema na bino emitungisa te mpe bobanga te.

Marc 5:36
Kasi Yesu ayokaki maloba yango; mpe alobaki na mokonzi ya ndako ya mayangani: —Kobanga te; Ndima kaka!

Philippesfue 1:28
Bobanga banguna na bino te; yango ezali elembo mpo na bango ete bakobebisama, kasi bino bokobika, pamba te ezali Nzambe moto apesaka bino elonga.

Jean 7:26
Tala, azali koloba na bonsomi nyonso, mpe bazali koloba na ye eloko moko te. Boni, bakonzi na biso basiʼbandimi ete ye azali penza Kristo?

Sa nga bé yôli'n 5:29
Kasi Piere mpe bantoma misusu bazongisaki: —Esengeli kotosa Nzambe kasi bato te!

Sa nga bé yôli'n 9:29
Saulo azalaki kosolola mpe kotia tembe na Bayuda oyo balobaka monoko ya greki, nzoka nde, bango bazalaki koluka nzela ya koboma ye.

Philippesfue 1:1
Ngai Polo mpe Timote, bawumbu ya Yesu Kristo, totindi mokanda oyo epai ya basantu nyonso kati na Kristo, baoyo bazali na Filipi, mpe na bakambi mpe na badiakele na bango.

1 Timothée 3:1
Liloba oyo ezali ya solo: “Soki moto alingi kokoma mokengeli, aponi mosala moko ya malamu.”

1 Corinthefue 3:12
Nzoka nde, soki moto asaleli wolo, to palata, to mabanga ya talo, to mabaya, to makasa to mpe matiti mpo na kotonga likolo ya fondasio yango,

Hébreu 10:1
Mibeko ezali kaka elilingi ya makambo ya malamu oyo ezali koya, kasi ezali bosolo na yango penza te. Yango wana, Mibeko ekoki ata moke te na nzela ya mbeka ya ndenge moko, oyo bapesaka tango nyonso, mbula na mbula, kokomisa baoyo bayaka pene-pene ya Nzambe bato ya kokoka.

1 Pierre 5:10
Kasi tango bokosilisa komona pasi mpo na mwa tango moke, Nzambe ya ngolu nyonso, oyo abenga bino na nkembo na ye ya seko kati na Kristo, ye moko akokomisa bino bato ya kokoka, akolendisa bino, akopesa bino makasi, mpe akotelemisa bino ngwi.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®