A A A A A

Good Character: [Trust]


Jean 10:10
Moyibi ayaka kaka mpo na koyiba, koboma, mpe kobebisa. Kasi ngai nayaki mpo ete bazwa bomoi, mpe bazwa yango ya mingi penza.

Jean 14:1
Tika ete mitema na bino etungisama te. Bondimelaka Nzambe, bondimela mpe ngai.

Philippesfue 4:19
Mpe Nzambe na ngai akokokisa baposa na bino, na ndenge ya nkembo ya bomengo na ye, kati na Kristo Yesu.

Romefue 8:28
Toyebi lisusu malamu ete, makambo nyonso esalamaka mpo na bolamu ya bato oyo balingaka Nzambe, baoyo abenga kolanda mokano na Ye.

Romefue 15:13
Tika ete Nzambe oyo apesaka elikya, atondisa bino na esengo mpe na kimia, na nzela ya kondima, mpo ete botonda na elikya na nguya ya Molimo Mosantu.

1 Jean 5:14-15
[14] Mpe tozali na elikya oyo liboso ya Nzambe: ete soki tosengi eloko na mokano na ye, akoyoka biso.[15] Mpe soki toyebi ete ayokaka biso, toyebi mpe ete tokozwa biloko nyonso oyo tosengaka ye.

Matthieu 6:25-26
[25] Yango wana nalobi na bino, bomitungisa te mpo na bomoi na bino: soki bokolia nini mpe soki bokomela nini. To mpo na nzoto na bino, soki bokolata nini. Boni, bomoi eleki biloko ya kolia te? Bongo nzoto, eleki bilamba te?[26] Botala bandeke ya likolo elonaka te, ebukaka te, mpe ebombaka bilei na bibomopanga te, kasi Tata na bino ya Likolo aleyisaka yango. Boni, boleki yango na tina te?

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®