A A A A A

Good Character: [Sanctification]


2 Thessaloniquefue 2:13
Kasi biso, tosengeli kozongisa matondi na Nzambe tango nyonso mpo na bino baoyo Nkolo alingaka. Pamba te Nzambe asiʼapona bino banda na ebandeli mpo ete bozwa lobiko na nzela ya mosala ya Molimo oyo akomisaki bino basantu, mpe na nzela ya kondima makambo ya solo.

2 Timothée 2:21
Soki moto amibateli peto na makambo oyo nawuti koloba, akozala nzungu oyo bakobanda kosalela na bafeti, oyo ekomi ya bosantu, oyo Mokonzi akobanda kosalela, mpe oyo ekozala ya kobongisama mpo na kosala misala nyonso ya malamu.

Sa nga bé yôli'n 26:18
mpo ete ofungola bango miso na tina ete balongwa na molili mpe baya na pole, mpo ete balongwa na se ya bokonzi ya satana mpe baya epai na Nzambe na tina ete bazwa bolimbisi ya masumu mpe bomengo elongo na basantu soki bandimeli ngai.

Colossesfue 2:11
Ezali kati na ye nde bakataki bino nzoto, mpe kokatama yango esalamaki na maboko ya bato te kasi esalamaki na nzela ya Klisto mpe yango nde elongoli bino na bowumbu ya nzoto ya masumu.

Colossesfue 3:1-5
[1] Bongo, lokola bosiʼbosekwa elongo na Klisto, botia mitema na bino na biloko oyo ezali na likolo, epai Klisto avandi na loboko ya mobali ya Nzambe.[2] Botia makanisi na bino na biloko oyo ezali na Likolou, kati na oyo ezali na mokili te.[3] Pamba te bosibokufa, mpe bomoi na bino ezali ya kobombama elongo na Klisto kati na Nzambe.[4] Tango Klisto, ye oyo azali bomoi na bino, akomonana, bongo bino mpe bokomonana elongo na ye kati na nkembo.[5] Yango wana boboma nyonso oyo ezali ya mokili na bomoi na bino: ekobo, bosoto, baposa ya mabe, bilulela, mpe lokoso ya mbongo, pamba te lokoso ya mbongo ezali kosambela bikeko.

ÉphÈsefue 1:13
Bino mpe baoyo bozalaki kati na Kristo, tango boyokaki Liloba ya solo, Sango Malamu oyo ebikisaki bino; kati na ye, tango bondimaki, Nzambe atiaki bino elembo: Molimo Mosantu oyo alakaki,

Galatiefue 2:20
Basibabaka ngai na ekulusu elongo na Klisto; mpe nazali na bomoi te, kasi Klisto nde moto azali na bomoi kati na ngai. Bomoi oyo nazali na yango sikʼoyo kati na nzoto, nazali na yango na nzela ya kondima kati na Mwana ya Nzambe, ye alingaki ngai mpe amikabaki mpo na ngai.

Hébreu 2:11
Pamba te, moto oyo akomisaka peto, na baoyo bakomisi bango bosantu, bazali bango nyonso bato ya libota moko. Yango wana, Yesu azali na soni te mpo na kobenga bango bandeko na ye; ndenge

Hébreu 9:14
esengeli toyeba ete makila ya Kristo, ye oyo, na nzela ya Molimoya seko, amikabaki ye moko epai ya Nzambe lokola likabo oyo ezangi bosoto, ekopetola mitema na biso na misala oyo ememaka na liwa, mpo ete tokoka kosalela Nzambe ya bomoi!

Hébreu 10:10-14
[10] Mpe azali mpo na mokano wana, nde bakomisi biso basantu na nzela ya mbeka oyo Yesu Kristo apesaki nzoto na ye moko mbala moko mpo na libela.[11] Nganga-Nzambe nyonso atelemaka mokolo na mokolo mpo na kosala mosalana ye, mpe kopesa mbala na mbala bambeka ya ndenge moko oyo ekoki ata moke te kolongola masumu.[12] Kasi Kristo, tango apesaki mbeka moko kaka mpo na masumu, avandaki na lokobo ya mobali ya Nzambe.[13] Banda tango wana, azali kozela ete Nzambe akomisa banguna na yeesika oyo makolo na ye eniataka.[14] Pamba te na nzela ya likabo kaka moko, akomisaki mpo na libela, baoyo ye apetolaki na masumu, bato ya kokoka.

Hébreu 12:10-14
[10] Batata na biso bazalaki kopesa biso bitumbu mpo na mwa tango moke, ndenge bango moko bazalaki kolinga; kasi Nzambe apesaka biso etumbu mpo na bolamu na biso, mpo ete tokoka kosangana na bosantu na ye.[11] Moto moko te soki bapesi ye etumbu amonaka yango lokola likambo ya esengo, ezalaka likambo ya mawa. Kasi na sima, etumbu ebotaka mbuma ya bosembo mpe ya kimia, epai ya moto oyo azwaka yango.[12] Yango wana, botombola maboko na bino oyo ebandi kozwa bolembu mpe bokembisamabolongo na bino oyo ebandi kolemba.[13] Bosalela makolo na bino banzela oyo etengama te, mpo ete lokola oyo ezali kotambola tengu-tengu, ebeba libela te, kasi ebika.[14] Bosala makasi mpo na kozala na kimia na bato nyonso mpe kozala na bomoi ya bosantu; Pamba te soki bomoi ya bosantu ezali te, moto moto te akoki komona Nkolo.

Hébreu 13:12
Yango wana Yesu mpe akufaki na libanda ya mboka, mpo ete akomisa bato bosantu na nzela ya makila na ye moko.

1 Corinthefue 1:2
epai ya Lingomba ya Nzambe oyo ezali na Korinto, baoyo Nzambe abulisa kati na Klisto Yesu mpe abenga mpo ete bazala basantu, elongo na bato nyonso oyo, na bisika nyonso, babelelaka Kombo ya Nkolo na biso Yesu Klisto, oyo azali Nkolo na bango mpe Nkolo na biso:

1 Corinthefue 6:11
Kasi basokolaki bino, bakomisaki bino basantu, mpe bakomisaki bino bato na sembo kati na kombo ya Nkolo Yesu Klisto, mpe na nzela ya Molimo ya Nzambe na biso.

1 Jean 1:9
Nzokande soki, toyamboli masumu na biso, Nzambe azali sembo mpe akokisaka maloba na ye, akolimbisa masumu na biso, mpe akopetola biso na mabe nyonso.

1 Jean 3:9
Moto moko te oyo azali mwana na Nzambe akobaka kosala masumu, pamba te Liloba ya Nzambe ezali kati na ye; akoki kokoba kosala masumu te, pamba te azali mwana ya Nzambe.

1 Pierre 1:2
Nzambe Tata apona bino na lolenge ya mabongisi na ye oyo abongisaliboso penza, mpe akomisa bino basantu na nzela ya Molimo na ye, mpo botosa Yesu Kristo mpe bokoma peto na makila na ye. Tika ete botonda na ngolu mpe na kimia.

1 Thessaloniquefue 4:3
Mokano ya Nzambe ezali boye: bozala na bomoi ya bosantu; boboya pite;

1 Thessaloniquefue 5:23
Tika ete Nzambe ya kimia apetola bino na lolenge nyonso. Tikaete molimo na bino, motema na bino, mpe nzoto na bino mobimba ebatelama malamu, ete ezala na mabe te na mokolo Nkolo na biso Yesu Kristo akoya.

2 Corinthefue 5:17
Yango wana, soki moto azali kati na Klisto, akomi ekelamu ya sika: makambo ya kala eleki mpe tala makambo ya sika esili koya!

1 Thessaloniquefue 4:3
Mokano ya Nzambe ezali boye: bozala na bomoi ya bosantu; boboya pite;

1 Thessaloniquefue 5:23
Tika ete Nzambe ya kimia apetola bino na lolenge nyonso. Tikaete molimo na bino, motema na bino, mpe nzoto na bino mobimba ebatelama malamu, ete ezala na mabe te na mokolo Nkolo na biso Yesu Kristo akoya.

2 Corinthefue 5:17
Yango wana, soki moto azali kati na Klisto, akomi ekelamu ya sika: makambo ya kala eleki mpe tala makambo ya sika esili koya!

2 Corinthefue 12:21
Solo, nazali kobanga lisusu ete tango nakoya lisusu epai na bino, Nzambe ayokisa ngai soni liboso na bino, mpe nalela mpo na bato ebele oyo basalaki masumu liboso kasi babongwani te na misala na bango ya mbindo, kindumba mpe ekobo oyo basalaka.

Jean 17:17-19
[17] Komisa bango bato na yo na nzela ya solo na yo. Maloba na yo ezali solo.[18] Natindi bango na mokili, ndenge yo mpe otindaki ngai na mokili.[19] Namipesi ngai moko mpo na bango, mpo ete bango mpe bakoma solo bato na yo.

Philippesfue 1:6
Ya solo, nazali na elikya ete, moto oyo abandaki mosala ya malamukati na bino, akosilisa yango kino na mokolo ya Yesu Kristo.

Philippesfue 2:13
pamba te, ezali Nzambe moto asalaka kati na bino posa mpe makoki yakosala likambo na ndenge ya mabongisami na ye.

Romefue 6:6
Pamba te, toyebi malamu ete bomoto ya kala ebakamaki na ekulusu elongo na Klisto mpo ete nzoto na biso ya masumu ekufa, mpe tozala lisusu bawumbu ya masumu te.

Romefue 15:16
ya kozala mosali ya Yesu Klisto epai ya bato ya bikolo ya bapaya. Nabulisami mpo na koteya Sango Malamu ya Nzambe mpo ete bato ya bikolo ya bapaya bakoma likabo oyo ebulisami na Molimo Mosantu, likabo oyo esepelisaka Nzambe.

2 Pierre 1:2-4
[2] Tika ete ngolu mpe kimia ezala na bino ya mingi penza, na nzela ya koyeba Nzambe mpe Yesu Nkolo na biso.[3] Nguya ya bonzambe ya Nzambe esiʼepesa biso biloko nyonso oyo tozali na yango posa mpo na bomoi mpe mpo na kotosa makambo ya Nzambe, na nzela ya koyeba ye oyo abenga biso na nkembo na ye mpe bolamu na ye.[4] Na nzela wana nde, apesa biso bilaka ya minene penza mpe ya motuyamingi, mpo ete na nzela na yango bokoka kosangana kati na bomoto ya Nzambe mpe bokima libebi oyo ezali na mokili, oyo ezali kowuta na baposa ya mabe.

1 Thessaloniquefue 4:3-5
[3] Mokano ya Nzambe ezali boye: bozala na bomoi ya bosantu; boboya pite;[4] mpe moto na moto na kati na bino ayeba kobatela nzoto na ye na ndenge ya bosantu mpe na ndenge ya botosi,[5] kasi alanda baposa ya mabe te, ndenge bapakano basalaka, bango bato bayebi Nzambe te.

Jean 15:1-4
[1] —Ngai nazali nzete ya solo ya vino, mpe Tata na ngai azali moloni.[2] Ye akataka etape nyonso oyo ezali kati na ngai, oyo ebotaka mbuma te; mpe abongisaka etape nyonso oyo ebotaka mbuma mpo ete ebota bambuma ebele.[3] Bosiʼbokoma peto mpo na Liloba oyo nalobaki na bino.[4] Bokangama na ngai mpe ngai kati na bino. Etape moko te ekoki kobota mbuma na ndenge na yango moko; esengeli ezala ya kokangama na nzete. Bino mpe ndenge moko: soki bokangani na ngai te, bokoki kobota mbuma te.

Romefue 6:1-23
[1] Boye, toloba nini? Tosalaka na biso masumu mpo ete ngolu efuluka koleka?[2] Soki moke te! Pamba te, tosila kokufa mpo na masumu. Boye, ndenge nini tokoki lisusu kokoba kosala masumu?[3] Boni, boyebi te ete biso nyonso oyo tosila kobatisama kati na Yesu Klisto, tozwaki nde libatisi kati na kufa na ye?[4] Bakundaki biso elongo na ye na nzela ya libatisi kati na kufa na ye, mpo ete lokola Klisto asekwaki kati na bakufi na nzela ya nkembo ya Tata, biso mpe totambola na bomoi ya sika.[5] Pamba te, soki tosanganaki na ye elongo kati na kufa na ye, solo, tokosangana mpe na ye elongo kati na lisekwa na ye.[6] Pamba te, toyebi malamu ete bomoto ya kala ebakamaki na ekulusu elongo na Klisto mpo ete nzoto na biso ya masumu ekufa, mpe tozala lisusu bawumbu ya masumu te.[7] Pamba te, moto oyo asili kokufa, alongwe na se ya bowumbu ya masumu.[8] Nzoka nde, lokola tosila kokufa elongo na Klisto, tozali kondima ete tokozala mpe na bomoi elongo na Ye.[9] Pamba te, toyebi malamu ete Klisto oyo asekwaki kati na bakufi, akokufa lisusu te: kufa ezali lisusu na bokonzi likolo na Ye te.[10] Akufaki mpo na masumu, mbala moko mpo na libela; soki azali na bomoi, azali na bomoi mpo na Nzambe.[11] Boye, bino mpe bomimona lokola bato bakufa mpo na masumu, kasi lokola bato ya bomoi mpo na Nzambe kati na Klisto Yesu.[12] Yango wana, botika te ete masumu ezala na bokonzi likolo ya banzoto na bino oyo esila kokufa mpo ete botosa lisusu baposa mabe na yango.[13] Bokaba biteni ya banzoto na bino te na masumu lokola bisaleli ya makambo ya mabe. Kasi bomikaba bino moko epai ya Nzambe lokola bato oyo basekwa kati na bakufi mpe bazali na bomoi; mpe bokabela Ye biteni ya banzoto na bino lokola bisaleli ya makambo ya malamu.[14] Pamba te, masumu ekozala lisusu na bokonzi likolo na bino te mpo ete bozali lisusu na se ya bokonzi ya Mobeko te, kasi, na se ya ngolu.[15] Boye toloba nini? Tokoba kosala masumu mpo ete tozali na se ya bokonzi ya Mobeko te kasi na se ya ngolu? Soki moke te![16] Boni, boyebi te ete soki bomikabi epai ya moto lokola bawumbu mpo na kotosa ye, bokomi nde bawumbu ya moto oyo bozali kotosa? To, bozali bawumbu ya masumu oyo ememaka na kufa, to, bawumbu ya botosi oyo ememaka na bosembo.[17] Tika ete topesa Nzambe matondo: bozalaki liboso bawumbu ya masumu, kasi sikʼoyo, bokomi kotosa na motema mobimba, mateya oyo bateyaki bino.[18] Bosila kokangolama na bowumbu ya masumu mpe bokoma bawumbu ya bosembo.[19] Nazali koloba lokola moto mpo na botawu na bino. Pamba te, ndenge bokabaki biteni ya banzoto na bino na se ya bowumbu ya misala ya mbindo mpe ya mabe mpo na kosala mabe, ndenge wana mpe bokaba yango sikʼoyo mpo ete ekoma na se ya bowumbu ya bosembo, mpo na kosala misala ya bosantu.[20] Tango bozalaki nanu bawumbu ya masumu, bozalaki na bonsomi liboso ya bosembo.[21] Bongo, litomba nini bozwaki tango bozalaki kosala makambo oyo ezali koyokisa bino soni lelo? Makambo yango ememaka na kufa![22] Kasi awa bolongwe na se ya bowumbu ya masumu mpe bokomi na se ya bawumbu ya Nzambe, litomba oyo bozwi ememaka na bomoi ya bosantu, mpe suka na yango ezali bomoi ya seko.[23] Pamba te, lifuti ya lisumu ezali kufa, kasi likabo ya ofele ya Nzambe ezali bomoi ya seko kati na Klisto Yesu, Nkolo na biso.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®