A A A A A

Good Character: [Modesty]


1 Corinthefue 12:23
Biteni ya nzoto oyo tomonaka lokola ezali na lokumu mingi te, yango nde topesaka lokumu mingi; mpe oyo tomonaka lokola ezali kitoko te, yango nde tobongisaka malamu,

1 Timothée 2:8-10
[8] Nalingi ete na bisika nyonso, mibali batombola maboko ya bosantutango bazali kobondela, bazala na kanda te mpe na koswana te.[9] Ndenge moko mpe, basi balata na ndenge oyo ekoki, na ndenge oyo bato bakoki komona mabe te, mpe na ndenge ya lofundu te. Bakangisa sukite, balata biloko ya wolo te, to mpe mayaka, to mpe bilamba ya talo koleka,[10] kasi balata misala ya malamu, oyo ekoki epai na basi oyo balobaka ete basambelaka Nzambe.

1 Pierre 3:3-4
[3] Kitoko na bino esengeli te ewuta na biloko oyo emonanaka na miso: lokola, kokanga suki, kolata babizu ya wolo to bilamba ya kitoko.[4] Kasi ebongi malamu ete kitoko na bino ewuta na kati ya mitema: kitoko oyo esilaka te, oyo ya molimo ya boboto mpe ya kimia, oyo ezali na motuya mingi na miso ya Nzambe.

Romefue 12:2
Bolanda bizaleli ya tango oyo te, kasi bobongwana na nzela ya makanisi ya sika mpo ete bokoka kososola mokano ya Nzambe: oyo na miso na Ye ezali malamu, esepelisaka Ye mpe ezali ya kokoka.

Matthieu 5:28
Kasi ngai nalobi na bino, soki moto atali mwasi na miso oyo etonda na baposa ya mabe asiʼasali ekobo na ye na motema.

1 Pierre 3:3
Kitoko na bino esengeli te ewuta na biloko oyo emonanaka na miso: lokola, kokanga suki, kolata babizu ya wolo to bilamba ya kitoko.

1 Corinthefue 6:19-20
[19] Boyebi te ete nzoto na bino ezali ndako ya Molimo Mosantu, oyo azali kati na bino, oyo bozwaki wuta na Nzambe? Mpe bozali ya bino moko te;[20] pamba te, basombaki bino na talo mingi penza. Yango wana, bopesa Nzambe nkembo na nzoto na bino.

1 Corinthefue 10:31
Yango wana, ezala soki bokolia, to bokomela: na nyonso bokosala, bosala yango mpo na lokumu ya Nzambe.

1 Timothée 3:2
Mokengeli asengeli kozala na likambo ata moko te ya mabe, asengeli kozala mobali ya mwasi moko kaka, moto ya lokoso te, moto oyo ayebi komibatela malamu, moto oyo bato basengeli kotosa, moto oyo ayambaka bapaya malamu, moto oyo ayebi koteya,

Luc 17:1
Yesu alobaki na bayekoli na ye: —Makambo oyo ekweyisaka bato na masumu ekoki kozanga te, kasi mawa mingi na moto oyo akozala nzela oyo makambo yango ekoyela.

ÉphÈsefue 2:10
Pamba te, biso tozali bikelamo ya Nzambe, tokelama kati na Kristo Yesu mpo na kosala misala ya malamu, misala oyo Nzambe abongisa liboso penza, mpo biso tosala yango.

Romefue 14:13
Yango wana, totika kosambisana biso na biso. Nzoka nde, bosalela mayele na bino te mpo na kobetisa ndeko moko libaku to kokweisa ye.

1 Pierre 3:3-5
[3] Kitoko na bino esengeli te ewuta na biloko oyo emonanaka na miso: lokola, kokanga suki, kolata babizu ya wolo to bilamba ya kitoko.[4] Kasi ebongi malamu ete kitoko na bino ewuta na kati ya mitema: kitoko oyo esilaka te, oyo ya molimo ya boboto mpe ya kimia, oyo ezali na motuya mingi na miso ya Nzambe.[5] Pamba te, kala, basi ya bosantu oyo bazalaki kotiela Nzambe motema, bazalaki komikomisa kitoko na ndenge wana; bazalaki kotosa mibali na bango,

1 Pierre 1:14
Lokola bozali bana ya botosi, bolanda lisusu baposa ya mabe te oyo bozalaki na yango tango bozalaki kati na kozanga koyeba.

1 Pierre 3:1-4
[1] Ndenge moko mpe mpo na bino basi, botosaka mibali na bino, mpo soki mibali misusu na kati na bango bandimaka Liloba te, bandima yango na nzela ya ezaleli ya basi na bango, ata soki bateyi bango Liloba te,[2] Pamba te bakomona ete bazali na bomoi ya bopeto mpe ya botosi.[3] Kitoko na bino esengeli te ewuta na biloko oyo emonanaka na miso: lokola, kokanga suki, kolata babizu ya wolo to bilamba ya kitoko.[4] Kasi ebongi malamu ete kitoko na bino ewuta na kati ya mitema: kitoko oyo esilaka te, oyo ya molimo ya boboto mpe ya kimia, oyo ezali na motuya mingi na miso ya Nzambe.

1 Jean 2:16
Pamba te, biloko nyonso oyo ezali na mokili: baposa mabe ya mosuni, baposa mabe ya miso, na lofundu oyo tomipesaka mpo na biloko, nyonso wana ewutaka na Tata te, kasi ewutaka na mokili.

Romefue 12:1
Bandeko, mpo na bolamu oyo Nzambe atalisi biso, nazali kosenga na bino ete bokaba banzoto na bino epai na Nzambe lokola mbeka ya bomoi, ya bule mpe oyo esepelisaka Nzambe: yango ekozala losambo ya solo mpo na bino.

1 Timothée 4:8
Pamba te, masano ya nzoto ezali na tina mpo na mwa makambo moke, kasi kotosa makambo ya Nzambe ezali na tina mpo na makambo nyonso, mpo yango ezali na elaka mpo na bomoi ya lelo mpe mpo na bomoi oyo ekoya.

Philippesfue 2:5
Tika ete makanisi na bino ezala ndenge moko lokola oyo Kristo Yesu azalaki na yango:

1 Pierre 3:4
Kasi ebongi malamu ete kitoko na bino ewuta na kati ya mitema: kitoko oyo esilaka te, oyo ya molimo ya boboto mpe ya kimia, oyo ezali na motuya mingi na miso ya Nzambe.

1 Timothée 2:10
kasi balata misala ya malamu, oyo ekoki epai na basi oyo balobaka ete basambelaka Nzambe.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®