A A A A A

Good Character: [Love]


1 Corinthefue 16:14
Bosala makambo nyonso na bolingo.

1 Jean 4:8-18
[8] Moto oyo azangi bolingo, ayebi Nzambe te; pamba te Nzambe azali bolingo.[9] Tala ndenge Nzambe alakisaki biso bolingo na ye: Atindaki Mwana na ye moko kaka kati na mokili, mpo ete tozala na bomoi na nzela na ye.[10] Bolingo yango emonani na likambo oyo: ezali biso te bato tolingaki Nzambe, kasi ezali ye moto alingaki biso, mpe atindaki Mwana na ye mpo azala likabo mpo na masumu na biso.[11] Balingami, lokola Nzambe alingaki biso mingi penza, biso mpe tosengeli kolingana moko na moko.[12] Moto moko te asiʼamona Nzambe; kasi soki tolingani moko na moko, wana Nzambe azali kati na biso mpe bolingo na ye ezali ya kokoka kati na biso.[13] Tala ndenge tozali koyeba ete tozali kati na Nzambe mpe Nzambe azali kati na biso: mpo apesa biso Molimo na ye.[14] Tosiʼtomona mpe totatolaka ete Tata atinda Mwana na ye mpo azala Mobikisi ya mokili.[15] Soki moto andimi ete Yesu azali Mwana ya Nzambe, Nzambe azali kati na ye mpe ye azali kati na Nzambe.[16] Mpe, tosiʼtoyeba mpe tondima bolingo oyo Nzambe azali na yango mpo na biso. Nzambe azali bolingo: mpe moto oyo azali kati na bolingo, azali kati na Nzambe mpe Nzambe azali kati na ye.[17] Na ndenge oyo nde bolingo ezali komonana ete ezali ya kokoka kati na biso, mpo ete tozala na kobanga ta na mokolo ya kosambisama, pamba te bomoi na biso kati na mokili oyo ekokani na oyo ya Kristo.[18] Na bolingo, kobanga ezalaka te. Kasi bolingo oyo ezali ya kokokaelongolaka kobanga, pamba te kobanga ememaka mitungisi elongo na yango. Mpe moto oyo abangaka azali naino ya kokoka te kati na bolingo.

Jean 3:16
Pamba te, Nzambe alingaki mokili mingi penza, yango wana apesaki Mwana na ye se moko, mpo ete moto nyonso oyo akondima ye, akufa te, kasi azwa bomoi ya seko.

1 Pierre 4:8
Liboso ya makambo nyonso, bolingana mingi penza moko na moko, Pamba te bolingo ezipaka masumu ebele.

Colossesfue 3:14
Mpe likolo ya makambo wana nyonso bobakisa bolingo, mpo yango ezali singa oyo ezali kokangisa bato na ndenge oyo ekoki penza.

Jean 13:34-35
[34] Mobeko ya sika oyo napesi bino, yango oyo: Bolingana bino na bino. Ndenge ngai nalingaka bino, bino mpe bolingana bino na bino.[35] Soki bolingani bino na bino, na ndenge wana nde bato nyonso bakoyeba ete bozali bayekoli na ngai!

Jean 15:13
Moto moko te azali na bolingo monene koleka moto oyo akabi bomoi na ye mpo na baninga na ye.

1 Corinthefue 13:13
Nzoka nde, sikʼoyo, makambo oyo misato ewumelaka: kondima, elikya mpe bolingo. Nzoka nde, oyo eleki motuya kati na yango, ezali nde bolingo.

1 Jean 4:19
Tozali na bolingo, mpo Nzambe alingaki biso liboso.

1 Jean 4:7
Balingami, tolingana moko na moko, pamba te bolingo ewuti na Nzambe. Mpe moto nyonso oyo azali na bolingo azali mwana ya Nzambe mpe ayebi Nzambe.

English NASU Version 1989
Copyright © The Lockman Foundation 1999-2015. All rights reserved