A A A A A

Good Character: [Kindness]


1 Corinthefue 13:4-7
[4] Bolingo ekangaka motema, bolingo esalisaka bato, bolingo elulaka te, bolingo emikumisaka te, bolingo emitondisaka na lolendo te.[5] Bolingo esalaka te likambo oyo ebongi te, bolingo elukaka bolamu na yango moko te, bolingo esilikaka te, bolingo ekanisaka mabe te.[6] Bolingo esepelaka te na makambo ya bosembo te, kasi esepelaka na bosolo.[7] Bolingo elimbisaka makambo nyonso, bolingo endimaka makambo nyonso, bolingo etiaka elikya na makambo nyonso, bolingo eyikaka mpiko na makambo nyonso.

ÉphÈsefue 4:29
Botika te ete ata liloba moko ya mabe ebima na minoko na bino, kasi kaka oyo ezali malamu, oyo ekoki kokolisa kondima, na ndenge ya posa na bango, mpo ete yango epesa bolamu na bato oyo bazali koyoka yango.

Colossesfue 3:12
Yango wana, lokola Nzambe apona bino, bino basantu mpe balingami na ye, bolata mawa, bolamu, komikitisa, boboto, mpe kokanga motema.

ÉphÈsefue 2:7
Asalaki bongo mpo na kolakisa na batango nyonso oyo ekoya, monene ya bomengo ya ngolu na ye, oyo alakisaki biso na bolamu na ye, kati na Kristo Yesu.

Matthieu 5:24
tika makabo na yo wana, liboso ya mesa, mpe kende naino koyokanana ndeko na yo; bongo yaka kopesa makambo na yo.

Romefue 2:4
To, ozali kotiola bolamu na Nzambe oyo eleka ndelo, motema monene na Ye mpe boboto na Ye? Oyebi te ete bolamu ya Nzambe ememaka yo na nzela ya kobongola motema?

Galatiefue 5:22
Kasi mbuma ya Molimo ezali: bolingo, esengo, kimia, kokanga motema, kosalisana, kosala bolamu, bosolo,

1 Pierre 4:8
Liboso ya makambo nyonso, bolingana mingi penza moko na moko, Pamba te bolingo ezipaka masumu ebele.

2 Pierre 1:5-7
[5] Mpo na tina wana, bosala makasi mpo na kobakisa likolo ya kondima na bino, bolamu; mpe likolo ya bolamu, boyebi;[6] likolo ya boyebi, komibatela malamu; mpe likolo ya komibatela malamu, kokanga motema; mpe likolo ya kokanga motema, kotosa makambo ya Nzambe;[7] mpe likolo ya kotosa makambo ya Nzambe, bondeko ya solo; mpe likolo ya bondeko ya solo, bolingo.

ÉphÈsefue 4:32
Bozala bato ya malamu moko epai ya mosusu, bozala bato ya motema mawa, mpe bolimbisana moko na moko, ndenge Nzambe mpe alimbisa bino kati na Kristo.

Galatiefue 6:10
Yango wana, lokola tozali nanu na tango, tosala makambo ya malamu na bato nyonso, kasi koleka epai ya bato oyo bazali bato ya libota ya bandimi.

Luc 6:35
Kasi bino, bolinga banguna na bino, bosalela bango bolamu, bodefisa mpe bomituna te soki bakofuta bino nyongo yango; bongo lifuti na bino ekozala monene penza, mpe bokozala bana ya Ye oyo Aleki likolo; pamba te Ye azali malamu epai ya bato oyo bazongisaka matondi te, mpe epai ya bato mabe.

1 Pierre 3:9
Bozongisa mabe na mabe te, to kofinga na kofinga, nzokande bopambolaka, Pamba te Nzambe abenga bino mpo na yango, mpo ete bozwa lipamboli.

Sa nga bé yôli'n 28:2
Boye, bato oyo bavandaka na esanga yango basungaki biso mingi. Lokola mvula ezalaki konoka mpe malili ezalaki makasi, bapelisaki moto mpe babengaki biso nyonso ete tokende koyetola.

2 Corinthefue 6:6
na nzela ya bopeto, na nzela ya boyebi, na nzela ya kokanga motema, na nzela ya bolamu, na nzela ya Molimo Mosantu, na nzela ya bolingo ya solo,

Tite 3:4
Kasi tango bolamu mpe bolingo ya Nzambe Mobikisi na biso emonanaki,

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®