A A A A A

Good Character: [Honor]


1 Pierre 2:17
Botosaka bato nyonso; bolingaka bandeko nyonso; “bobangaka Nzambe, mpe botosaka mokonzi monene!”

Romefue 12:10
—mpo na bondeko, bolingana makasi bino na bino; —mpo na lokumu, bozala bato ya liboso ya kopesa yango na bato mosusu;

1 Timothée 5:17
Bapaka oyo batambusaka malamu misala ya Lingomba bakoki mpo na kozwa lifuti mbala mibale; koleka mingi, baoyo basalaka mosala ya koteya mpe ya kolakisa.

Jean 5:23
mpo ete bato nyonso bakumisa Mwana ndenge bakumisaka ye moko Tata. Moto oyo akokumisa Mwana te, azali mpe kokumisa Tata te oyo atindaki ye.

Jean 4:44
Pamba te ye moko Yesu alobaki ete moprofeta azwaka lokumu te na ekolo na ye moko!

1 Timothée 1:17
Tika ete lokumu mpe nkembo ya seko na seko, ezala na Mokonzi ya seko, Ye oyo akufaka te, amonanaka te, mpe azali Nzambe kaka moko! Amen.

Romefue 13:1-7
[1] Tika ete moto nyonso atosa bakonzi ya leta, pamba te ezali na bokonzi moko te oyo ezangi kowuta na Nzambe, mpe oyo Nzambe azangi kotia.[2] Boye, moto oyo aboyi kotosa bakonzi ya leta, azali nde kotombokela mabongisi oyo Nzambe asila kotia, boye bato oyo basalaka bongo, bamibendelaka nde etumbu mpo na bango moko.[3] Bazuzi babangisaka te bato oyo batambolaka malamu, kasi babangisaka kaka bato oyo basalaka mabe. Boye, oboyi kobanga mokonzi? Sala malamu mpe akondima yo.[4] Pamba te, mokonzi azali mosali na Nzambe mpo na bolamu na yo. Kasi soki ozali kosala mabe, banga, pamba te asimbaka mopanga na pamba te. Azali mosali na Nzambe, mpo na kolakisa kanda na Nzambe likolo ya baoyo basalaka mabe.[5] Yango wana, ezali na tina mingi kotosa mokonzi, kaka te mpo na kobanga kozwa etumbu, kasi mingi mpo na kosala oyo mitema na biso ezali kosenga biso.[6] Yango wana mpe bofutaka bampako, pamba te bakonzi bazali basali ya Nzambe, oyo bapesa tango na bango nyonso mpo na kokamba.[7] Bopesa na moto na moto oyo ekoki na ye: mpaku, na oyo asengeli kozwa mpako; batike ya biloko, na oyo asengeli kozwa tike ya biloko; botosi, na oyo asengeli kotosama, mpe lokumu, na oyo asengeli kozwa lokumu.

Romefue 2:7
bomoi ya seko epai ya baoyo, na nzela ya molende na bango mpo na kosala malamu, balukaka nkembo, lokumu mpe makambo oyo ebebaka te.

Hébreu 13:4
Tika ete moto nyonso atosa libala; mpe mbeto ya libala esengeli ezala peto, pamba te Nzambe akosambisa baoyo basalaka ekobo mpe baoyo basalaka pite.

Jean 12:26
Soki moto azali kosalela ngai, alanda ngai; mpe epai ngai nakozala, mosali na ngai mpe akozala wana. Oyo akosalela ngai, Tata akokumisa ye!

ÉphÈsefue 6:1-3
[1] Bino bana, botosa baboti na bino kati na Nkolo, pamba te yango ezali sembo.[2] “Mobeko ya liboso oyo ezali na elaka, yango oyo: Tosa tata mpe mama na yo,”[3] mpo ete makambo na yo etambola malamu mpe owumela tango molayi kati na mokili.

ÉphÈsefue 6:2
“Mobeko ya liboso oyo ezali na elaka, yango oyo: Tosa tata mpe mama na yo,”

Jean 5:22-23
[22] Mpe Tata asambisaka moto te kasi apesa bokonzi yango ya kosambisa bato na maboko ya Mwana[23] mpo ete bato nyonso bakumisa Mwana ndenge bakumisaka ye moko Tata. Moto oyo akokumisa Mwana te, azali mpe kokumisa Tata te oyo atindaki ye.

Matthieu 15:4
Pamba te Nzambe alobaki: “Tosa tata mpe mama na yo”, mpo oyoakolakela tata to mama na ye mabe, esengeli baboma ye.

1 Thessaloniquefue 4:4
mpe moto na moto na kati na bino ayeba kobatela nzoto na ye na ndenge ya bosantu mpe na ndenge ya botosi,

2 Pierre 1:17
Pamba te, tozalaki wana tango azwaki lokumu mpe nkembo oyo ewutaki na Nzambe Tata, tango mongongo eyaki epai na ye wuta na Nkembo monene ya Nzambe, mpe elobaki: Oyo azali Mwana na ngai ya bolingo; nasepelaka na ye mingi penza.

Sa nglô yile 5:12-13
[12] Bazalaki koloba na mongongo makasi: Mwana meme oyo babomaki, azali ya kokoka mpo na kozwa nguya, bomengo, bwania, makasi, lokumu, nkembo mpe masanzoli![13] Bongo nayokaki bikelamo nyonso oyo ezali na likolo, na mokili, na nse ya mabele, na kati ya ebale monene, mpe biloko nyonso oyo ezalikati na yango; ezalaki koloba: Masanzoli mpe lokumu, nkembo mpe nguya ezala na Moto oyo afandi na Kiti ya Bokonzi, mpe na Mwana meme, mpo na libela na libela!

Sa nglô yile 7:12
Bazalaki koloba: Amen! Masanzoli, nkembo, bwania, matondi, lokumu, nguya mpe makasi, ezala na Nzambe na biso, mikolo nyonso seko! Amen!

1 Corinthefue 6:20
pamba te, basombaki bino na talo mingi penza. Yango wana, bopesa Nzambe nkembo na nzoto na bino.

ÉphÈsefue 6:2-3
[2] “Mobeko ya liboso oyo ezali na elaka, yango oyo: Tosa tata mpe mama na yo,”[3] mpo ete makambo na yo etambola malamu mpe owumela tango molayi kati na mokili.

Sa nglô yile 4:9-11
[9] Tango nyonso bikelamo ya bomoi bazalaki kopesa nnkembo, lokumu, mpe matondi na Moto oyo avandaki na Kiti ya bokonzi, oyo azali na bomoi seko na seko,[10] bampaka ntuku mibale na minei bazalaki kotia bilongi na nse liboso ya Moto oyo avandaki na Kiti ya bokonzi, mpe bazalaki kokumisa Moto oyo azali na bomoi libela na libela. Bongo bazalaki kobwaka bikoti na bango ya lokumu libosoya Kiti ya Bokonzi, mpe bazalaki koloba:[11] Nkolo na biso mpe Nzambe na biso, okoki mpo na kozwa nkembo, lokumu mpe nguya. Pamba te yo moto osala biloko nyonso. Yango esalamaki mpe ezali na bomoi, na mokano na yo.

Marc 7:1-13
[1] Bafarizeo na ndambo ya balakisi ya Mibeko, oyo bawutaki na Yeruzalem, bayaki kosangana epai Yesu azalaki.[2] Bamonaki ete bayekoli mosusu ya Yesu bazalaki kolia limpa na mabokoya mbindo; elingi koloba: maboko oyo basukola te.[3] Pamba te, bafarizeo na bayuda nyonso bazalaki kolia te sokibasukoli maboko malamu penza te; na bongo nde, bazalaki kotosa bonkoko ya bakoko.[4] Mpe soki bawuti na zando, baliaka te soki naino basukoli te. Bazalaki lisusu na mibeko mingi ya bonkoko oyo bazalaki kotosa, lokola: kosukola bakopo, biluku, na banzungu ya mabende.[5] Yango wana bafarizeo na balakisi ya Mibeko batunaki Yesu: —Mpo na nini bayekoli na yo batosaka te mibeko ya bakoko, kasi baliaka na maboko ya mbindo?[6] Yesu azongiselaki bango: —Bino baiporite! Ezali asakolaki malamu mpo na bino; lokola ekomama: Bato oyo bakumisaka ngai na bambebo, kasi mitema na bango ezali mosika na ngai![7] Bakumbamelaka ngai kaka pamba; mateya na bango ezali kaka mibeko oyo esamaki na bato.[8] Pamba te, bobwakaka Mibeko ya Nzambe, mpe botosaka bonkoko ya bato.[9] Bongo alobaki na bango: —Botiaka Mibeko ya Nzambe na pembeni mpo na kotosa bonkoko na bino.[10] Pamba te, Moyize alobaki: —Tosa tata mpe mama na yo, mpe oyo akolakela tata to mama na ye mabe, esengeli baboma ye.[11] Kasi bino bolobaka, soki moto alobi na tata to mama na ye: “Lisalisi oyo olingaki kozwa epai na ngai ezali ‘Korban’ ”, (elingikoloba likabo esengeli kaka mpo na Nzambe),[12] bongo bopesaka moto yango nzela mpo asala eloko moko te na tata na ye to mpe mama na ye.[13] Tala ndenge bobomaka Liloba ya Nzambe na nzela ya bonkoko na bino, oyo boteyanaka bino na bino. Bosalaka mpe makambo mingi ya ndenge wana!

Matthieu 15:1-9
[1] Bongo bafarizeo mpe balakisi ya Mibeko bawutaki na Yeruzalem, bayaki epai ya Yesu mpe batunaki ye:[2] —Mpo na nini bayekoli na yo batosaka te bonkoko na biso? Pamba te basokolaka maboko na bango te liboso ya kolia.[3] Yesu azongiselaki bango: —Bongo bino, mpo na nini botosaka te Mibeko ya Nzambe te? Kasi botosaka kakabonkoko na bino?[4] Pamba te Nzambe alobaki: “Tosa tata mpe mama na yo”, mpo oyoakolakela tata to mama na ye mabe, esengeli baboma ye.[5] Kasi bino bolobaka ete: soki moto alobi na tata na ye to na mama na ye: “Biloko oyo nalingaki kopesa yo, nakopesa yango likabo na Nzambe”;[6] mpe moto oyo asali bongo azali na mabe te epai ya tata na ye to mpe mama na ye, mpo na biloko oyo alingaki kopesa ye. Ya solo, na ndengewana, bozali penza koboma Liloba ya Nzambe mpo na bonkoko na bino.[7] Bato ya kokosana! Ezayi asakolaki malamu mpo na bino:[8] Bato oyo bazali kokumisa ngai kaka na bibebo, kasi mitema na bango ezali mosika na ngai.[9] Bazali kosambela ngai kaka pamba, pamba te mateya na bango ezali kaka mibeko oyo esalami na bato.

Luc 14:7-8
[7] Tango Yesu amonaki ndenge bato oyo babengamaki bazalaki kopona bisika ya lokumu na mesa, alobaki na bango lisapo oyo:[8] —Soki moto abengisi yo na feti ya libala, kopona kovanda te na esika ya lokumu, nakobanga ete moto oyo abengisaki yo abengisa mpe moto mosusu oyo aleki yo na lokumu;

2 Corinthefue 6:8
kati na nkembo mpe kati na kotiolama, kati na lokumu mpe kati na soni; bazwaka biso lokola bato ya lokuta, nzoka nde, tolobaka solo;

Sa nglô yile 5:13
Bongo nayokaki bikelamo nyonso oyo ezali na likolo, na mokili, na nse ya mabele, na kati ya ebale monene, mpe biloko nyonso oyo ezalikati na yango; ezalaki koloba: Masanzoli mpe lokumu, nkembo mpe nguya ezala na Moto oyo afandi na Kiti ya Bokonzi, mpe na Mwana meme, mpo na libela na libela!

Sa nglô yile 4:11
Nkolo na biso mpe Nzambe na biso, okoki mpo na kozwa nkembo, lokumu mpe nguya. Pamba te yo moto osala biloko nyonso. Yango esalamaki mpe ezali na bomoi, na mokano na yo.

1 Timothée 6:16
Avandaka na kati ya moi oyo moto moko te azali na makoki mpo na kotala, epai moto ata moko te asiʼamona, to mpe akoki komona. Tika ete lukumu mpe makasi ya seko na seko ezala na ye! Amen.

Hébreu 5:4
Mpe, moto moko te akoki komipesa ye moko lokumu wana; kasi esengeli Nzambe abenga ye, ndenge esalamaki na Aron.

Matthieu 15:8
Bato oyo bazali kokumisa ngai kaka na bibebo, kasi mitema na bango ezali mosika na ngai.

Matthieu 19:19
tosa tata mpe mama na yo, mpe linga moninga na yo lokolo omilingaka yo moko!

Luc 18:20
Oyebi Mibeko: “Kosala ekobo te, koboma te, koyiba te, koloba litatoli ya lokuta te, tosa tata mpe mama na yo!”

Matthieu 13:57
Bongo ye azalaki libaku mpo na kondima na bango. Kasi yesu alobaki na bango: —Moprofeta azangaka lokumu kaka na mboka na ye mpe na ndako na ye.

Marc 6:4
Bongo Yesu alobaki na bango: —Moprofeta azalaka na lokumu te na ekolo na ye, na kati ya libota na ye, mpe na ndako na ye!

Jean 12:23-26
[23] Yesu azongiselaki bango: —Ngonga esiʼekoki oyo Mwana na moto alingi kokota na nkembo na ye.[24] Nalobi na bino ya solo: soki mbuma ya ble oyo ekweyi na mabele ekufi te, mbuma yango ekotikala kaka yango moko. Kasi soki ekufi, yango ekobota bambuma ebele penza.[25] Moto oyo akolinga bomoi na ye, akobungisa yango; kasi oyo akoboya bomoi na ye na mokili oyo, azali kobatela yango mpo na bomoi ya seko.[26] Soki moto azali kosalela ngai, alanda ngai; mpe epai ngai nakozala, mosali na ngai mpe akozala wana. Oyo akosalela ngai, Tata akokumisa ye!

Hébreu 2:9
Kasi tala likambo tozali komona mpo na Yesu: Nzambe atiaki ye na nse ya baanzelu mpo na mwa tango moke, mpo ete na nzela ya ngolu ya Nzambe akoka kokufa mpo na bato nyonso. Kasi sikʼoyo, atondi na nkembo mpe lokumu, mpo na liwa oyo anyokwamaki na yango.

1 Timothée 5:3
Tosaka basi oyo bakufela mibali, baoyo batikala bango moko.

1 Timothée 6:1
Baoyo nyonso bazali komema mokumba ya bowumbu esengeli bamonabakonzi na bango ete bazali ya kokoka mpo na kozwa lokumu nyonso, mpo ete moto moko te afinga kombo ya Nzambe mpe mateya oyo toteyaka.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®