A A A A A

Good Character: [Humble / Humility]


Colossesfue 3:12
Yango wana, lokola Nzambe apona bino, bino basantu mpe balingami na ye, bolata mawa, bolamu, komikitisa, boboto, mpe kokanga motema.

ÉphÈsefue ೪:೨
bozala bato ya komikitisa tango nyonso, bato ya boboto, mpe ya motema molayi. Bosunganaka bino na bino kati na bolingo.

Jacques 4:6-10
[6] Kasi Nzambe azali kopesa biso bolamu oyo eleki monene. —Tala makambo Makomi ezali koloba: Nzambe atelemelaka bato ya lofundu, kasi apesaka ngolu na ye na bato oyo bamikitisa.[7] Botosaka Nzambe mpe botelemela Zabolo, bongo ye akokima mosika na bino.[8] Boya pene-pene na Nzambe, mpe ye akoya pene-pene na bino. Bino bato ya masumu, bosukola maboko na bino. Bino bato ya mitema mibale, bopetola mitema na bino![9] Botala mpasi na bino, bosala matanga mpe bolela. Tika ete koseka na bino ebongwana kolela, mpe esengo na bino ekoma mawa.[10] Bomikitisa liboso ya Nkolo, mpe ye akotombola bino.

1 Pierre 5:5
Ndenge moko mpe bino bilenge, botosaka baoyo bazali bakolo. Bolata komikitisa moko na moko, Pamba te: Nzambe atelemelaka bato ya lofundu, kasi apesaka ngolu na ye na bato oyo bamikitisa.

Luc 14:11
Pamba te, moto oyo amimatisaki bakokitisa ye, mpe moto oyo amikitisaka bakomatisa ye.

Romefue 12:3
Na nzela ya ngolu oyo epesameli ngai, nazali koloba na moko na moko na bino: makanisi na bino eleka ndelo te ya oyo bozali, kasi bozala na makanisi oyo ekokana, na likabo ya kondima oyo Nzambe apesa na moko na moko na bino.

Romefue 12:16
Boyokanaka malamu bino na bino. Bozala bato na lolendo te, kasi bozala bato na komikitisa mpe bomimonaka te lokola bato oyo baleki na bwanya.

2 Corinthefue 12:9-10
[9] Kasi Ye azongiselaki ngai: “Ngolu na ngai ekoki mpo na yo, pamba te nguya na ngai ekokisamaka kati na bolembu.” Yango wana, nakomikumisa na esengo nyonso mpo na bolembu na ngai, mpo ete nguya ya Klisto ezala kati na ngai.[10] Yango wana, na likambo oyo etali Klisto, ezala kati na bolembu, na kofingama, na kozanga, na minyoko, to mpe na bapasi oyo nakutanaka na yango, nasepelaka na ngai kaka; pamba te ezali na tango oyo nazalaka na bolembu nde natondaka na makasi.

Philippesfue 2:3-4
[3] Bosala eloko moko te na molimo ya kowelana, to mpe mpo na koluka lokumu ya pamba-pamba; kasi na komikitisa nyonso bomona baninga na bino lokola nde baleki bino;[4] Moto moko te kati na bino aluka kaka bolamu na ye moko, kasi aluka mpe bolamu ya bandeko mosusu.

Matthieu 23:10-12
[10] Bolinga te ete babenga bino: “Bakonzi”. Pamba te, bozali na Mokonzi kaka moko: Kristo.[11] Moto oyo aleki monene kati na bino akozala mosali na bino.[12] Pamba te moto oyo akomimatisa bakokitisa ye, mpe oyo akomikitisa bakomatisa ye.

Jacques 4:14-16
[14] Boyebi makambo oyo ekoya lobi? Pamba te, bomoi na bino ezali nini? Yango ezali kaka londende oyo emonanaka mwa tango moke, mpe na nsima elimwaka.[15] Tala ndenge bosengeli kolobaka: “Soki Nkolo alingi, tokozala nabomoi, mpe tokosala likambo oyo to oyo wana.”[16] Kasi sikʼoyo, bozali komikumisa kati na lofundu na bino. Boyeba ete, lofundu nyonso ya lolenge wana, ezali mabe.

Philippesfue 2:5-8
[5] Tika ete makanisi na bino ezala ndenge moko lokola oyo Kristo Yesu azalaki na yango:[6] Ye oyo azalaki na lolenge ya Nzambe, kasi amonaki yango te lokola eloko ya kowelela,[7] kasi amikomisaki moto pamba, akomaki lokola mowumbu. Amikomisaki lokola moto, mpe amimonisaki na lolenge ya bato.[8] Amikitisaki penza, mpe atosaki kino na liwa, ata na liwa ya ekulusu.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®