A A A A A

Good Character: [Hospitality]


Hébreu 3:2
Azalaki sembo epai ya Nzambe ye oyo aponaki ye, ndenge Moyizempe azalaki sembo kati na ndako mobimba ya Nzambe.

1 Timothée 5:10
mpe azala mwasi oyo ayebana mpo na misala na ye ya malamu: soki abokolaki bana malamu, soki ayambaki bapaya na ndako na ye, soki asukolaki makolo ya basantu, soki asalisaki baoyo bazalaki na minyoko, mpe soki asalaki lolenge nyonso ya misala ya malamu.

Tite 1:8
Kasi esengeli azala moto oyo ayambaka bapaya malamu, moto oyo alingaka makambo ya malamu, moto ya bwanya, moto na sembo, mosantu, mpe oyo ayebi komibatela malamu.

1 Pierre 4:8-9
[8] Liboso ya makambo nyonso, bolingana mingi penza moko na moko, Pamba te bolingo ezipaka masumu ebele.[9] Boyambanaka moko na moko, na koyima-yima te.

Sa nga bé yôli'n 16:33-34
[33] Kaka na ngonga wana ya butu, mokengeli akamataki bango mpe asokolaki bapota na bango. Bongo, na mbala moko, ye elongo na libota na ye bazwaki libatisi.[34] Mpe na sima, mokengeli amemaki Polo mpe Silasi na ndako na ye, mpe apesaki bango biloko ya kolia. Atondisamaki na esengo makasi, pamba te ye elongo na libota na ye mobimba bandimelaki Nzambe.

Luc 14:7-14
[7] Tango Yesu amonaki ndenge bato oyo babengamaki bazalaki kopona bisika ya lokumu na mesa, alobaki na bango lisapo oyo:[8] —Soki moto abengisi yo na feti ya libala, kopona kovanda te na esika ya lokumu, nakobanga ete moto oyo abengisaki yo abengisa mpe moto mosusu oyo aleki yo na lokumu;[9] bongo ye oyo abengisaki bino, yo na ye, akoya mpe akoloba na yo: “Pesa esika na yo na moto oyo!” Bongo na soni nyonso, okokende kozwa esika oyo ezali na lokumu moke.[10] Kasi, soki babengisi yo na feti, kende kovanda na esika ya suka. Mpo ete tango moto oyo abengisaki yo akoya, akoloba na yo: “Moninga na ngai, yaka kovanda awa na esika ya kitoko”. Yango ekopesa yo lokumu na miso ya bato nyonso oyo babengami na feti.[11] Pamba te, moto oyo amimatisaki bakokitisa ye, mpe moto oyo amikitisaka bakomatisa ye.[12] Bongo Yesu alobaki na moto oyo abengisaki ye: —Soki obengi moto aya kolia epai na yo na midi to na pokwa, kobenga baninga na yo te, to mpe bandeko na yo te, to mpe baboti na yo te, to mpe bato ya mbongo oyo bazalaka na yo pene-pene te. Soki te, bango mpe bakobengisa yo mokolo mosusu, mpe bakozongisela yo bolamu nyonso oyo osalaki mpo na bango.[13] Nzokande soki osali feti, bengisa: babola, bato bakufa miso, bato bakufa makolo to maboko, mpe bato oyo batambolaka tengu-tengu.[14] Soki osali bongo, okotonda na esengo monene pamba te bango bazali na makoki te ya kozongisela yo bolamu oyo osalelaki bango. Bongo Nzambe akofuta yo na mokolo oyo bato na sembo bakosekwa!

Matthieu 25:34-46
[34] Bongo mokonzi akoloba na bato oyo bakozala na loboko na ye ya mobali: “Boya, bino bato Tata na ngai apambola, bozwa Bokonzi oyo babongisela bino, banda mokili esalama.[35] Pamba te, nanyokwamaki na nzala, mpe bopesaki ngai biloko ya kolia; nazalaki na posa ya mayi, mpe bopesaki ngai mayi ya komela; nazalaki mopaya, mpe boyambaki ngai;[36] nazangaki bilamba ya kolata, mpe bopesaki ngai; nazalaki malade, mpe boyaki kotala ngai; nakotaki na boloko, mpe boyaki kotala ngai!”[37] Bongo bato na sembo bakozongisela ye: “Nkolo, tango nini tomonaki yo ozalaki na nzala, mpe topesaki yo biloko ya kolia? To ozalaki na posa ya mayi, mpe topesaki yo mayi ya komela?[38] Tango nini tomonaki yo ozalaki mopaya mpe toyambaki yo, to ozangaki bilamba, mpe tolatisaki yo?[39] Tango nini tomonaki yo ozalaki na maladi to na boloko, mpe toyakikotala yo?”[40] Kasi Mokonzi akozongisela bango: “Nalobi na bino ya solo, mbala nyonso bosalaki yango ata na motomoko na kati ya bandeko na ngai oyo ya mike, boyeba ete bosalaki yango na ngai.”[41] Bongo akoloba na bato oyo bakozala na loboko na ye ya mwasi: “Bolongwa na miso na ngai, bino bato bolakelama mabe. Bokende na moto oyo ekufaka te, oyo ebongisama mpo na zabolo mpe mpo na baanzelu na ye.[42] Pamba te, nazalaki na nzala, kasi bopesaki ngai biloko ya kolia te; nazalaki na posa ya mayi, kasi bopesaki ngai mayi ya komela te;[43] nazalaki mopaya, kasi boyambaki ngai te; nazangaki bilamba, kasi bolatisaki ngai te; nazalaki maladi mpe nakotaki boloko, kasi boyaki kotala ngai te!”[44] Bongo, bango bakozongisela ye: “Nkolo, tango nini tomonaki yo ozalaki konyokwama na nzala, to na posa ya mayi, to ozalaki mopaya, to ozangaki bilamba, to ozalaki maladi mpe okotaki boloko, bongo tosalisaki yo te?”[45] Bongo ye akozongisela bango: “Nalobi na bino ya solo, mbala nyonso bosalaki yango te ata na moto moko na kati ya bato oyo ya mike, boyeba ete bosalaki yango te epai na ngai.”[46] Bongo bakozwa etumbu ya seko, kasi bato sembo bakozwa bomoi ya seko.

Romefue 12:13-20
[13] —mpo na baposa ya babulami, bosalisaka bango mpe boyambaka bapaya malamu na bandako na bino.[14] Bopambola bato oyo bazali konyokola bino, bopambola kasi bolakela mabe te![15] Bosepela elongo na bato oyo bazali kosepela, mpe bolela elongo na bango bazali kolela.[16] Boyokanaka malamu bino na bino. Bozala bato na lolendo te, kasi bozala bato na komikitisa mpe bomimonaka te lokola bato oyo baleki na bwanya.[17] Bozongisa mabe na mabe te, boluka tango nyonso kosala makambo malamu na bato nyonso.[18] Soki ekoki kosalama, wana bozali na makoki, bozala na kimia na bato nyonso.[19] Baninga na ngai, boluka kozongisa mabe na mabe bino moko te, kasi botika nzela na kanda na Nzambe ete esala, pamba te ekomama: “Ezali Ngai nde nazongisaka mabe na mabe; Ngai nde nafutaka moto na moto oyo ekoki na ye,” elobi Nkolo Yawe.[20] Nzoka nde: “soki monguna na yo azali na nzala, pesa ye bilei, soki azali na posa ya mayi, pesa ye mayi ya komela. Pamba te, soki osali bongo, ezali lokola ozali kotia makala ya moto na moto na ye.”

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®