A A A A A

Good Character: [Grateful]


Colossesfue 4:2
Bozala na molende kati na mabondeli, bokengelaka kati na yango mpe bozongisaka matondi.

2 Corinthefue 2:14-15
[14] Matondi na Nzambe oyo alongisaka biso tango nyonso kati na Klisto, mpe apanzaka na nzela na biso boyebi ya Klisto lokola solo kitoko ya malasi na bisika nyonso.[15] Pamba te, biso tozali malasi ya solo kitoko ya Klisto mpo na Nzambe epai ya baoyo basila kobika, mpe epai ya baoyo babunga.

1 Thessaloniquefue 5:18
Bozongisaka matondi na makambo nyonso, pamba te mokano ya Nzambe ezali bongo kati na Kristo Yesu, mpo nabino.

Colossesfue 3:15-17
[15] Tika ete kimia ya Klisto ezwa bokonzi na kati ya mitema na bino. Pamba te, ezali na kimia wana nde Nzambe abenga bino mpo bozala nzoto moko, mpe boyebaka kozongisa matondi.[16] Tika ete Liloba ya Klisto, kati na bomengo na yango nyonso, evanda kati na mitema na bino. Boteyana mpe bopesana toli moko na moko na bwanya nyonso. Boyemba banzembo, masanzoli, mpe banzembo oyo Molimo apesaka; boyembela Nzambe, na bozongisi matondi kati na mitema na bino.[17] Mpe nyonso oyo bosalaka to bolobaka, bosala yango na kombo ya Nkolo Yesu, mpe, bozongisaka matondi epai ya Nzambe Tata na nzela na Yesu Klisto.

1 Corinthefue 15:57
Kasi matondi na Nzambe! Ye oyo apesi biso elonga na nzela ya Nkolo na biso Yesu Klisto.

Romefue 1:21
Pamba te, ata bayebaki Nzambe, bapesaki Ye te lokumu oyo ekoki na Nzambe, mpe bazongiselaki Ye matondi te. Kasi makanisi na bango ekomaki ya bozoba, mpe mitema na bango oyo ezangaki mayele etondaki na molili.

Philippesfue 4:6
Bomitungisa na eloko ata moko te, kasi na makambo nyonso, bolakisa baposa na bino epai ya Nzambe, na nzela ya mabondeli, bisengeli, elongo na matondi.

2 Corinthefue 9:15
Matondi na Nzambe mpo na likabo na Ye oyo mayele ya bato ekolonga kolimbola te.

1 Thessaloniquefue 5:16-18
[16] Bosepelaka tango nyonso.[17] Bobondelaka na kotika te.[18] Bozongisaka matondi na makambo nyonso, pamba te mokano ya Nzambe ezali bongo kati na Kristo Yesu, mpo nabino.

Philippesfue 4:6-7
[6] Bomitungisa na eloko ata moko te, kasi na makambo nyonso, bolakisa baposa na bino epai ya Nzambe, na nzela ya mabondeli, bisengeli, elongo na matondi.[7] Bongo kimia ya Nzambe, oyo eleki bososoli nyonso, ekobatela mitema na bino mpe makanisi na bino kati na Kristo Yesu.

Colossesfue 1:12
mpe bozongisaka matondi na esengo nyonso, na Tata, ye oyo apesa bino makoki mpo ete bosangana na bomengo ya basantu kati na Bokonzi ya pole. Pamba te:

Jacques 1:17
bolamu nyonso mpe likabo nyonso ya kitoko ewutaka na Likolo, wuta na Tata ya moi, kati na ye oyo mbongwana ezali te to mpe elilingi ya mbongwana.

ÉphÈsefue 5:4
ata mpe makambo ya soni, to maloba ya bozoba, to mpe maseki, pamba te yango ezali malamu te mpo na bino; kasi malamu bobimisaka maloba ya kozongisa matondi.

ÉphÈsefue 5:20
Bozongisaka matondi na Nzambe Tata, na tango nyonso mpe na makambo nyonso, na kombo ya Nkolo na biso Yesu Kristo.

Jean 3:16
Pamba te, Nzambe alingaki mokili mingi penza, yango wana apesaki Mwana na ye se moko, mpo ete moto nyonso oyo akondima ye, akufa te, kasi azwa bomoi ya seko.

Colossesfue 3:2
Botia makanisi na bino na biloko oyo ezali na Likolou, kati na oyo ezali na mokili te.

Colossesfue 3:16
Tika ete Liloba ya Klisto, kati na bomengo na yango nyonso, evanda kati na mitema na bino. Boteyana mpe bopesana toli moko na moko na bwanya nyonso. Boyemba banzembo, masanzoli, mpe banzembo oyo Molimo apesaka; boyembela Nzambe, na bozongisi matondi kati na mitema na bino.

Sa nglô yile 11:17
Bazalaki koloba: Nkolo Nzambe na nguya nyonso, oyo ozalaki mpe ozali, totondi yo, mpo osaleli nguya na yo ya monene, mpe obandi bokonzi na yo.

Colossesfue 3:15-17
[15] Tika ete kimia ya Klisto ezwa bokonzi na kati ya mitema na bino. Pamba te, ezali na kimia wana nde Nzambe abenga bino mpo bozala nzoto moko, mpe boyebaka kozongisa matondi.[16] Tika ete Liloba ya Klisto, kati na bomengo na yango nyonso, evanda kati na mitema na bino. Boteyana mpe bopesana toli moko na moko na bwanya nyonso. Boyemba banzembo, masanzoli, mpe banzembo oyo Molimo apesaka; boyembela Nzambe, na bozongisi matondi kati na mitema na bino.[17] Mpe nyonso oyo bosalaka to bolobaka, bosala yango na kombo ya Nkolo Yesu, mpe, bozongisaka matondi epai ya Nzambe Tata na nzela na Yesu Klisto.

Hébreu 12:28
Yango wana, lokola tokozwa bokonzi oyo ekoningana te, tozongisamatondi mpe tosalela Nzambe na ndenge oyo esepelisaka ye, na botosimpe na kobanga.

1 Thessaloniquefue 1:2
Tozongisaka matondo tango nyonso epai na Nzambe mpo na bino nyonso, tango totangaka kombo na bino na mabondeli na biso.

1 Timothée 2:1-2
[1] Liboso ya makambo nyonso, nazali kosenga ete bobondelaka, bosengaka, bobondelaka mpo na bato mosusu, mpe bozongisaka matondi mpo na bato nyonso,[2] mpo na bakonzi minene, mpe mpo na baoyo nyonso bazali na bokonzi, mpo ete tokoka kozala na bomoi ya boboto mpe ya kimia, kati na botosi makambo ya Nzambe mpe na bosantu.

Jean 11:41
Bongo balongolaki libanga. Yesu atombolaki miso na likolo mpe alobaki: —Tata, natondi yo mpo oyoki ngai.

2 Corinthefue 9:11
Bongo, bokokoma bazwi na nyonso, mpo ete tango nyonso bokoka kokabela bato mosusu. Boye na nzela na biso, bato ebele bakozongisa matondi epai ya Nzambe.

2 Corinthefue 2:14
Matondi na Nzambe oyo alongisaka biso tango nyonso kati na Klisto, mpe apanzaka na nzela na biso boyebi ya Klisto lokola solo kitoko ya malasi na bisika nyonso.

Philippesfue 4:19
Mpe Nzambe na ngai akokokisa baposa na bino, na ndenge ya nkembo ya bomengo na ye, kati na Kristo Yesu.

Romefue 11:36
Pamba te, biloko nyonso ewutaka epai na Ye, na nzela na Ye mpe mpo na Ye. Tika ete nkembo ezonga epai na Ye libela na libela! Amen.

Sa nga bé yôli'n 16:40
Sima ya kobima na boloko, Polo mpe Silasi bakendaki na ndako ya Lidi, epai wapi bakutanaki na bandeko mpe balendisaki bango. Bongo, bakendaki.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®