A A A A A

Good Character: [Faith]


Matthieu 21:22
Nyonso oyo bokosenga na libondeli, bokozwa yango soki bondimi.

Romefue 10:17
Boye, kondima ewutaka na maloba oyo toyokaka, mpe maloba oyo toyokaka ewutaka na Liloba ya Klisto.

Hébreu 11:1-6
[1] Kondima ezali kotia elikya na biloko oyo totielaka motema, mpe kondima ete osiʼozwi biloko oyo naino omoni te.[2] Ezali mpo na yango nde Nzambe andimaki bato ya tango ya kala.[3] Mpo na kondima yango wana tososolaka ete mokili esalamaki na Liloba ya Nzambe; bongo biloko oyo ezali komonana na miso esalamaki na biloko oyo ezali komonana na miso te.[4] Mpo na kondima, Abel apesaki Nzambe mbeka ya malamu mingi kolekaoyo ya Kayina. Mpo na kondima, Nzambe andimaki ye ete azali moto na sembo, pamba te Nzambe andimaki makabo na ye. Mpo na kondima, Abel azali nainokoloba, atako asiʼakufa.[5] Mpo na kondima, bamemaki Enoki na likolo mpo ete amona liwa te; bamonaki ye lisusu te, mpo Nzambe amemaki ye. Pamba te, liboso ete bamema ye, batatolaki mpo na ye ete: azalaki kosepelisa Nzambe.[6] Nzokande, moto moko te akoki kosepelisa Nzambe soki azangikondima. Pamba te, moto oyo azali kopusana pene-pene na Nzambe, esengeli andima ete Nzambe azali mpe apesaka lifuti na baoyo balukaka ye.

Marc 11:22-24
[22] Bongo Yesu azongisaki: —Bozala na kondima na Nzambe.[23] Nalobi na bino ya solo, soki moto alobi na ngomba oyo: “Longwa wana mpe mibwaka na kati ya ebale”, mpe atie tembe na motema na ye te, kasi andimi ete makambo oyo alobi ekosalama, yango ekosalama mpo na ye.[24] Yango wana nalobi: eloko nyonso oyo bokosenga na libondeli, bondima ete bosili kozwa yango, mpe yango ekosalama mpo na bino.

Jacques 2:19
Ondimaka ete Nzambe azali moko. Ezali malamu! Ata milimo mabe mpe bandimaka ete Nzambe azali moko, mpe balengaka.

ÉphÈsefue 2:8-9
[8] Pamba te, bobiki mpo na ngolu, na nzela ya kondima. Mpe yango ewuti na bino te, kasi ezali likabo ya Nzambe;[9] yango ezali te mbuma ya misala oyo bosalaki, mpo ete moto moko te amikumisa.

Luc 1:37
Pamba te, Nzambe akoki kolemba kosala eloko ata moko te.

2 Corinthefue 5:7
Pamba te, totambolaka na kondima, kasi na miso te.

ÉphÈsefue 2:8
Pamba te, bobiki mpo na ngolu, na nzela ya kondima. Mpe yango ewuti na bino te, kasi ezali likabo ya Nzambe;

1 Corinthefue 2:5
mpo ete kondima na bino evandisama na bwanya ya bomoto te, kasi na nguya ya Nzambe.

Jacques 1:5-8
[5] Soki moto moko na kati na bino azangi bwania, abondela Nzambe, mpe Nzambe akopesa ye yango; Pamba te Nzambe apesaka na bato nyonso na motema malamu mpe na kopamela te.[6] Kasi tango azali kobondela, esengeli andima, atia tembe te. Pamba te moto oyo atiaka tembe azali lokola mbonge ya ebale, oyo mopepe ezali koningisa mpe kobwaka epai na epai.[7] Moto ya ndenge wana, akanisa te ete akozwa eloko epai ya Nkolo,[8] azali moto ya makanisi mibale mpe moto oyo abongwanaka-bongwanaka na nyonso oyo asalaka.

Philippesfue 4:13
Nakoki kosala makambo nyonso na nzela ya ye oyo apesaka ngai makasi.

Jacques 1:5-8
[5] Soki moto moko na kati na bino azangi bwania, abondela Nzambe, mpe Nzambe akopesa ye yango; Pamba te Nzambe apesaka na bato nyonso na motema malamu mpe na kopamela te.[6] Kasi tango azali kobondela, esengeli andima, atia tembe te. Pamba te moto oyo atiaka tembe azali lokola mbonge ya ebale, oyo mopepe ezali koningisa mpe kobwaka epai na epai.[7] Moto ya ndenge wana, akanisa te ete akozwa eloko epai ya Nkolo,[8] azali moto ya makanisi mibale mpe moto oyo abongwanaka-bongwanaka na nyonso oyo asalaka.

Philippesfue 4:13
Nakoki kosala makambo nyonso na nzela ya ye oyo apesaka ngai makasi.

Jacques 2:24
Bomoni sikʼoyo ete, moto akomaka sembo liboso ya Nzambe na Nzela ya misala, kasi na nzela ya kondima kaka te.

Luc 17:5
Bapostolo balobaki na Nkolo: —Bakisela biso kondima!

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®