A A A A A

Good Character: [Discipline]


2 Timothée 1:7
Pamba te, Molimo oyo Nzambe apesaki biso ekomisaka biso bato ya kobanga te; kasi Molimo oyo etondisaka biso na nguya, na bolingo, mpe na koyeba komibatela.

ÉphÈsefue 6:4
Bino batata, boyokisa bana na bino kanda te, kasi bobokola bango kati na mateya mpe na makebisi ya Nkolo.

Sa nglô yile 3:19
Napamelaka mpe napesaka etumbu na bato oyo nalingaka. Yango wana tia molende mpe bongola motema na yo.

Tite 1:8
Kasi esengeli azala moto oyo ayambaka bapaya malamu, moto oyo alingaka makambo ya malamu, moto ya bwanya, moto na sembo, mosantu, mpe oyo ayebi komibatela malamu.

Hébreu 12:10-11
[10] Batata na biso bazalaki kopesa biso bitumbu mpo na mwa tango moke, ndenge bango moko bazalaki kolinga; kasi Nzambe apesaka biso etumbu mpo na bolamu na biso, mpo ete tokoka kosangana na bosantu na ye.[11] Moto moko te soki bapesi ye etumbu amonaka yango lokola likambo ya esengo, ezalaka likambo ya mawa. Kasi na sima, etumbu ebotaka mbuma ya bosembo mpe ya kimia, epai ya moto oyo azwaka yango.

1 Corinthefue 9:25-27
[25] Bato nyonso oyo basalaka masano, bamipekisaka makasi na makambo ebele. Basalaka bongo mpo na kozwa motole oyo ebebaka, kasi biso tosalaka bongo mpo na kozwa motole oyo ebebaka te.[26] Yango wana, nakimaka mbangu na bozoba te, nabetaka makofi bibetata-beta te.[27] Kasi nakonzaka nzoto na ngai mpe nakomisaka yango lokola mowumbu, pamba te nabangaka ete sima ya koteya bato mosusu, ngai moko nazanga mbano.

2 Corinthefue 7:9-11
[9] Kasi sikʼoyo nazali na esengo, ezali te mpo ete boyokaki mawa, kasi mpo ete boyokaki mawa oyo ememaki bino na kobongola bizaleli. Pamba te, mawa na bino ezalaki kati na mokano ya Nzambe, mpe na nzela wana, tosalaki bino mabe te.[10] Pamba te, koyoka mawa na mokano ya Nzambe esalaka ete moto abongola bizaleli, mpe kobongola bizaleli ememaka na lobiko, bongo tina ya komona pasi na motema ezali te. Kasi mawa oyo ewuti na mokili ememaka na kufa.[11] Botala makambo oyo mawa kati na mokano ya Nzambe ememaki kati na bino: tala ndenge nini bokomi na molende! tala ndenge nini bokomi kolimbisana! tala ndenge nini bokomi koboya mabe! tala ndenge nini bokomi na bobangi! tala ndenge nini bokomi na posa makasi komona ngai! tala ndenge nini bokomi na bolingo oyo eleka ndelo! tala ndenge nini bokomi na molende ya kopamela mabe! Na makambo nyonso, bolakisi ete bozalaki na bino mitema pembe na likambo wana.

Hébreu 12:5-9
[5] Boni, bosiʼbobosana maloba ya kolendisa oyo Nzambe alobaki nabino lokola bana na ye? Mwana na ngai, kotiola etumbu ya Nkolo te, mpe kolemba te tango ye azali kopamela yo.[6] Pamba te Nkolo apesaka etumbu na baoyo ye alingaka, mpe abatelaka baoyo nyonso ye ayebi ete bazali bana na ye.[7] Bokanga mitema na bapasi na bino: Nzambe azali kosalela bino lokola bana. Pamba te, mwana nini oyo tata apesaka ye etumbu te?[8] Soki bapesaka bino etumbu te ndenge bana nyonso bazwaka, wana elakisi ete bozali bana ya makangu, kasi bana penza te.[9] Kutu biso nyonso tozalaki na batata ya mosuni; bazalaki kopesabiso bitumbu, mpe tozalaki kotosa bango mpo na yango. Bongo tokoleka kotosa te Tata na biso ya Likolo mpo tozala na bomoi?

ÉphÈsefue 6:1-9
[1] Bino bana, botosa baboti na bino kati na Nkolo, pamba te yango ezali sembo.[2] “Mobeko ya liboso oyo ezali na elaka, yango oyo: Tosa tata mpe mama na yo,”[3] mpo ete makambo na yo etambola malamu mpe owumela tango molayi kati na mokili.[4] Bino batata, boyokisa bana na bino kanda te, kasi bobokola bango kati na mateya mpe na makebisi ya Nkolo.[5] Bino bawumbu, botosa bakonzi na bino ya mokili, na bobangi, botosi, mpe na bosolo nyonso, lokola nde bozali kosala yango na Kristo.[6] Bosala mosala na bino kaka te soki bazali kokengela bino, lokola nde bozali kolinga kosepelisa bato; kasi bosala yango lokola bawumbu ya Kristo, baoyo bazali kokokisa mokano ya Nzambe na motema na bango mobimba.[7] Bosala mosala na bino na esengo nyonso, lokola nde bozali kosalela Nkolo kasi bato te.[8] Pamba te boyebi malamu ete, Nkolo akofuta moto na moto mpo na makambo nyonso ya malamu oyo azali kosala, azala mowumbu to moto ya bonsomi.[9] Bongo bino bakonzi, bozala mpe ndenge moko na bawumbu na bino; botika kotungisa bango. Pamba te boyebi ete, Mokonzi na bango na oyo ya bino, azali na Likolo; mpe atalaka bilongi ya bato te.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®