English
A A A A A

Good Character: [Abstinence]

2 Corinthefue 12:21
Solo, nazali kobanga lisusu ete tango nakoya lisusu epai na bino, Nzambe ayokisa ngai soni liboso na bino, mpe nalela mpo na bato ebele oyo basalaki masumu liboso kasi babongwani te na misala na bango ya mbindo, kindumba mpe ekobo oyo basalaka.

2 Timothée 2:22
Kima baposa ya mabe ya bolenge. Mpe luka na posa monene, bosembo, kondima, bolingo mpe kimia, elongo na baoyo babengaka Nkolo na motema ya peto.

Sa nga bé yôli'n 15:20
Na esika ya kotungisa bango, tokomela bango kaka ete balia te nyama oyo babonzeli banzambe ya bikeko, basala ekobo te, balia te nyama oyo babomi na kozanga kobimisa makila mpe balia makila te.

Colossesfue 3:5
Yango wana boboma nyonso oyo ezali ya mokili na bomoi na bino: ekobo, bosoto, baposa ya mabe, bilulela, mpe lokoso ya mbongo, pamba te lokoso ya mbongo ezali kosambela bikeko.

ÉphÈsefue 5:3
Mpe na oyo etali pite, to bosoto nini, to mpe lokoso ya kozwa biloko, emonana kutu te kati na bino, pamba te yango ekoki te na basantu;

Galatiefue 5:19
Misala ya nzoto emonanaka na: ekobo, makambo ya bosoto, kindumba,

1 Corinthefue 6:18-19
[18] Yango wana, bokima ekobo. Masumu nyonso mosusu oyo moto akoki kosala ezali libanda ya nzoto na ye, kasi ye oyo asali ekobo, asali lisumu na nzoto na ye moko.[19] Boyebi te ete nzoto na bino ezali ndako ya Molimo Mosantu, oyo azali kati na bino, oyo bozwaki wuta na Nzambe? Mpe bozali ya bino moko te;

1 Corinthefue 7:2
Kasi, mpo na kokima makambo ya soni, eleki malamu ete mobali nyonso azala na mwasi na ye, mpe mwasi nyonso azala na mobali na ye.

1 Corinthefue 10:13
Komekama moko te ekomelaki bino, oyo ezangaka kokomela bato. Nzambe akokisaka bilaka na Ye: akotika te ete bomekama koleka makasi na bino. Kasi na tango ya komekama, akobongisa nzela ya kolonga yango, mpe akopesa makasi ya koyika mpiko.

1 Pierre 2:11
Balingami, boyeba ete bozali na kati ya mokili lokola bapaya mpe baleki nzela; yango wana nabondeli bino: boboya baposa mabe ya nzoto, Pamba te yango ebundaka na elimo na bino.

Hébreu 13:4
Tika ete moto nyonso atosa libala; mpe mbeto ya libala esengeli ezala peto, pamba te Nzambe akosambisa baoyo basalaka ekobo mpe baoyo basalaka pite.

Jude 1:7
Ndenge moko mpe mpo na bato ya Sodomo na Gomore mpe bato ya ba-vile pembeni; basalaki ndenge baanzelu basalaki, basalaki kindumba mpe misala ya mabe. Mpe bazali ndakisa epai ya baoyo bakomona pasi ya etumbu ya moto ya seko.

Matthieu 5:8
Esengo na bato ya mitema peto, pamba te bakomona Nzambe.

Romefue 12:1
Bandeko, mpo na bolamu oyo Nzambe atalisi biso, nazali kosenga na bino ete bokaba banzoto na bino epai na Nzambe lokola mbeka ya bomoi, ya bule mpe oyo esepelisaka Nzambe: yango ekozala losambo ya solo mpo na bino.

Romefue 13:13
Totambola na bizaleli ya moyi: na lokoso te, na kolangwa masanga te, na kindumba mpe na ekobo te, na koswana mpe na zuwa te.

1 Thessaloniquefue 4:3-4
[3] Mokano ya Nzambe ezali boye: bozala na bomoi ya bosantu; boboya pite;[4] mpe moto na moto na kati na bino ayeba kobatela nzoto na ye na ndenge ya bosantu mpe na ndenge ya botosi,

Galatiefue 5:19-21
[19] Misala ya nzoto emonanaka na: ekobo, makambo ya bosoto, kindumba,[20] kosambela bikeko, kindoki, koyinana, koswana, zuwa, kanda, kotiana tembe, kokabwana, kolongwa na mateya ya solo,[21] likunya, kolangwa masanga, lokoso, na makambo mosusu oyo ekokani na oyo wana. Nazali kokebisa bino ndenge nakebisaki bino liboso ete baoyo basalaka makambo ya ndenge wana, bakokota te na Bokonzi ya Nzambe.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®