English
A A A A A

Good Character: [Acceptance]

1 Corinthefue 5:11-13
[11] Kasi sikʼoyo nakomeli bino, mpo ete bozala lisanga moko te na moto oyo amibengaka “ndeko”, kasi asalaka ekobo, to azali moto ya lokoso ya mbongo, to mosambeli bikeko, to mofingi bato, to molangwi masanga, to moto oyo abotolaka biloko ya bato. Moto ya ndenge wana, bolia na ye kutu esika moko te.[12] Boni kosambisa bato oyo bazali ya Lingomba te, yango etali ngai? Boni bosambisaka te bato ya Lingomba?[13] Baoyo bazali ya Lingomba te, Nzambe akosambisa bango. Kasi bino, bobengana moto mabe kati na bino.

1 Jean 1:9
Nzokande soki, toyamboli masumu na biso, Nzambe azali sembo mpe akokisaka maloba na ye, akolimbisa masumu na biso, mpe akopetola biso na mabe nyonso.

1 Pierre 3:8-9
[8] Mpo na kosukisa, bino nyonso bozala likanisi moko, boyokanaka mawa moko na moko, bolinganaka lokola bandeko, bozala bato malamu, mpe bozala bato ya komikitisa.[9] Bozongisa mabe na mabe te, to kofinga na kofinga, nzokande bopambolaka, Pamba te Nzambe abenga bino mpo na yango, mpo ete bozwa lipamboli.

Jean 3:16
Pamba te, Nzambe alingaki mokili mingi penza, yango wana apesaki Mwana na ye se moko, mpo ete moto nyonso oyo akondima ye, akufa te, kasi azwa bomoi ya seko.

Romefue 2:11
Pamba te, Nzambe atalaka bilongi ya bato te.

Romefue 5:8
Kasi tala ndenge nini Nzambe alakisi biso bolingo na ye: wana tozalaki nanu bato ya masumu, Klisto akufaki mpo na biso.

Romefue 8:31
Boye, toloba lisusu nini? Soki Nzambe azali mpo na biso, nani akotelemela biso?

Romefue 14:1-2
[1] Boyamba malamu moto oyo alenda te na kondima, bosambisa te lolenge na ye ya kokanisa.[2] Kondima ya moko epesi ye nzela ya kolia bilei nyonso, nzoka nde, mosusu, lokola alenda te na kondima, aliaka kaka bandunda.

Hébreu 10:24-25
[24] Tokengelana moko na moko na kosalisana biso na biso mpo na kolakisa bolingo mpe kosala misala ya malamu.[25] Tokima mayangani na biso te ndenge bato mosusu bameseni kosala, kasi tolendisana moko na moko, awa bomoni ete Mokolo ya Nkolo ezali kopusana.

Jean 6:35-37
[35] Yesu azongiselaki bango: —Ngai nazali lipa oyo epesaka bomoi. Moto oyo akoya epai na ngai akoyoka lisusu nzala te; mpe oyo akondima ngai, akoyoka lisusu posa ya mayi te.[36] Kasi ndenge nayebisaki bino: bosiʼbomona ngai, kasi bozali kondima te.[37] Bato nyonso oyo Tata apesi ngai, bakoya epai na ngai; mpe nakobengana soki moke te moto oyo akoya epai na ngai.

Colossesfue 3:12-14
[12] Yango wana, lokola Nzambe apona bino, bino basantu mpe balingami na ye, bolata mawa, bolamu, komikitisa, boboto, mpe kokanga motema.[13] Soki moto azwi moninga na likambo, bokanganaka mitema mpe bolimbisanaka moko na moko. Bolimbisa ndenge Nkolo mpe alimbisaki bino.[14] Mpe likolo ya makambo wana nyonso bobakisa bolingo, mpo yango ezali singa oyo ezali kokangisa bato na ndenge oyo ekoki penza.

Matthieu 5:38-42
[38] —Boyokaki balobaki ete: “Soki moto atoboli liso ya moninga, ye mpe bakotobola oyo ya ye. Soki moto abuki lino ya moninga, ye mpe bakobuka oyo ya ye”.[39] Kasi ngai nalobi na bino: botia tembe te na moto oyo alingi kosala bino mabe; kutu soki moto abeti yo mbata na litama ya mobali, pesa ye mpe oyo mosusu.[40] Soki moto alingi kofunda yo mpe kozwa simisi na yo, pesa ye mpe kazaka na yo.[41] Soki moto atindi yo na makasi otambola kilometele moko, yotambola na ye bakilometele mibale.[42] Pesa na moto asengi yo, mpe koboya te kodefisa moto oyo alingi kodefa epai na yo.

Matthieu 25:34-40
[34] Bongo mokonzi akoloba na bato oyo bakozala na loboko na ye ya mobali: “Boya, bino bato Tata na ngai apambola, bozwa Bokonzi oyo babongisela bino, banda mokili esalama.[35] Pamba te, nanyokwamaki na nzala, mpe bopesaki ngai biloko ya kolia; nazalaki na posa ya mayi, mpe bopesaki ngai mayi ya komela; nazalaki mopaya, mpe boyambaki ngai;[36] nazangaki bilamba ya kolata, mpe bopesaki ngai; nazalaki malade, mpe boyaki kotala ngai; nakotaki na boloko, mpe boyaki kotala ngai!”[37] Bongo bato na sembo bakozongisela ye: “Nkolo, tango nini tomonaki yo ozalaki na nzala, mpe topesaki yo biloko ya kolia? To ozalaki na posa ya mayi, mpe topesaki yo mayi ya komela?[38] Tango nini tomonaki yo ozalaki mopaya mpe toyambaki yo, to ozangaki bilamba, mpe tolatisaki yo?[39] Tango nini tomonaki yo ozalaki na maladi to na boloko, mpe toyakikotala yo?”[40] Kasi Mokonzi akozongisela bango: “Nalobi na bino ya solo, mbala nyonso bosalaki yango ata na motomoko na kati ya bandeko na ngai oyo ya mike, boyeba ete bosalaki yango na ngai.”

Romefue 15:1-7
[1] Biso oyo tolenda na kondima, tosengeli kondima bolembu ya bato oyo balenda te na kondima mpe koboya komisepelisa kaka biso moko.[2] Tika ete moto na moto kati na biso aluka kosepelisa moninga na ye, mpo na bolamu mpe kolendisama na ye.[3] Pamba te, ezala Klisto, alukaki te komisepelisa ye moko ndenge ekomama: “Kofinga oyo bafingaki yo ekweyaki epai na ngai.”[4] Nzoka nde, makambo nyonso oyo ekomama kala, ekomamaki mpo na koteya biso, mpo ete na nzela ya kokanga motema mpe malendisi oyo Makomi epesaka, tokoka kozala na elikya.[5] Tika ete Nzambe, Ye oyo asungaka bato ete bakoka kokanga motema mpe abondisaka bato, apesa bino makoki ya kozala na bomoko bino na bino, kolanda mokano ya Klisto Yesu[6] mpo ete bokoka kokumisa Nzambe, Tata na Nkolo na biso Yesu Klisto, na likanisi moko mpe na monoko moko.[7] Boyambanaka bino na bino ndenge Klisto ayambaki bino mpo na nkembo na Nzambe.

Romefue 14:10-19
[10] Boye yo, mpo na nini ozali kosambisa ndeko na yo? Mpo na nini ozali kotiola ndeko na yo? Biso nyonso tokotelema na esambiselo ya Nzambe mpo na kosamba.[11] Pamba te, ekomama: “Na Kombo na Ngai,” elobi Nkolo, “mabolongo nyonso ekofukama liboso na ngai mpe minoko nyonso ekotatola Nzambe.”[12] Yango wana, moto na moto akosamba liboso ya Nzambe mpo na makambo na ye moko.[13] Yango wana, totika kosambisana biso na biso. Nzoka nde, bosalela mayele na bino te mpo na kobetisa ndeko moko libaku to kokweisa ye.[14] Lokola moto oyo azali kati na Nkolo Yesu, nayebi mpe nandimi ete eloko ya mbindo ezalaka te. Kasi, soki moto amoni yango lokola eloko ya mbindo, ekokoma mpe mbindo mpo na ye.[15] Soki, likolo ya bilei ozali koyokisa ndeko na yo motema pasi, ozali kotambola na bolingo te. Likolo ya bilei, kobungisa te ndeko na yo, oyo Klisto akufelaki.[16] Tika ete makambo oyo yo ozali komona malamu, ekoma te epai ya bato mosusu, nzela ya kotiola.[17] Pamba te, Bokonzi ya Nzambe ezali te likambo ya kolia to komela, kasi ezali likambo ya bosembo, ya kimia mpe ya esengo kati na Molimo Mosantu,[18] pamba te, moto oyo asalelaka Klisto na lolenge oyo, asepelisaka Nzambe mpe bato bandimaka ye.[19] Yango wana, tolukaka tango nyonso makambo oyo ememaka kimia mpe elendisaka biso na kondima bamoko mpe bamisusu.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®