A A A A A

God: [God's Timing]


1 Timothée 3:15
mpo ete soki naye noki te, okoka koyeba soki ezaleli ya ndengenini esengeli kozala na yango kati na ndako ya Nzambe, oyo ezali Lingomba ya Nzambe ya bomoi likunzi, mpe fondasio ya makambo ya solo.

Jean 6:54
Oyo akolia nzoto na ngai mpe akomela makila na ngai, akozwa bomoi ya seko mpe nakosekwisa ye na mokolo ya suka.

Jean 8:32
Bokoyeba solo mpe solo ekokangola bino.

Marc 6:3
Ye azali salapantie te? Azali Mwana ya Mariya te mpe ndeko ya Zaki, Zoze, Zude mpe Simon te? Mpe bandeko na ye ya basi bazalaka na biso awa te? Mpe ye azalaki libaku mpo na kondima na bango.

Jean 12:48
Moto oyo akoboya ngai mpe akoyamba maloba na ngai te, azali na zuzi na ye. Liloba oyo nazali koloba, yango nde ekokatela ye etumbu na mokolo ya suka.

Jean 1:1
Na ebandeli Liloba azalaki mpe Liloba azalaki elongo na Nzambe, mpe Liloba azalaki Nzambe.

Galatiefue 6:9
Bongo tokmba te mpo na kosala makambo ya malamu, pamba te, na tango malamu, tokobuka mbuma soki tokmbi te.

Galatiefue 1:19
Namonaki ntoma mosusu te, kaka Zaki ndeko ya Nkolo.

2 Pierre 3:8
Kasi, balingami, bobosana te likambo oyo: Mpo na Nkolo, mokolo moko ezali lokola bambula nkoto, mpe bambula nkoto ezali lokola mokolo moko.

Sa nga bé yôli'n 1:7
Yesu azongiselaki bango: —Yango ezali likambo na bino te mpo na koyeba tango to mokolo oyo Tata abongisa na mokano na ye.

Galatiefue 4:4
Kasi awa tango Nzambe akataki ekokaki, atindaki Mwana na ye, abotamaki na mwasi, na nse ya bokonzi ya Mibeko,

ÉphÈsefue 5:16
Bosalela tango malamu, pamba te mikolo ezali mabe.

Jean 3:3-5
[3] Yesu azongisaki mpe alobaki na ye: —Nalobi na yo ya solo: moto moko te akoki komona Bokonzi ya Nzambe soki abotami mbotama ye sika te![4] Nikodeme atunaki ye: —Ndenge nini moto oyo asiʼakomi mobange akoki lisusu kobotama? Akoki kokota na libumu ya mama na ye mpo na mbala ya mibale mpe kobotama?[5] Bongo Yesu azongiselaki ye: —Nalobi na yo ya solo: soki moto abotami na mayi mpe na Molimo te, akoki te kokota na Bokonzi ya Nzambe.

Hébreu 12:14
Bosala makasi mpo na kozala na kimia na bato nyonso mpe kozala na bomoi ya bosantu; Pamba te soki bomoi ya bosantu ezali te, moto moto te akoki komona Nkolo.

Romefue 8:28
Toyebi lisusu malamu ete, makambo nyonso esalamaka mpo na bolamu ya bato oyo balingaka Nzambe, baoyo abenga kolanda mokano na Ye.

ÉphÈsefue 1:10
Mokano yango, oyo akokokisa tango eleko ekokoka, ezali boye: kosangisa esika moko biloko nyonso oyo asala, oyo ezali na likolo mpe oyo ezali na nse, na nse ya bokonzi ya Kristo.

Jean 16:13
Tango Molimo ya bosolo akoya, ye akotambolisa bino kati na solo nyonso, pamba te akoloba na kombo na ye moko te, kasi akoloba makambo nyonso oyo ayokaki, mpe akoyebisa bino makambo oyo ekoya.

Galatiefue 4:19
Bana na ngai ya bolingo, nazali lisusu koyoka pasi mingi mpo na bino lokola mwasi oyo alingi kobota, kino tango Klisto akosalama kati na bino.

Matthieu 16:18
Bongo ngai nalobi na yo ete: yo ozali Piere, mpe na likolo ya libanga oyo nakotonga Lingomba na ngai. Mpe baporte ya lifelo ekoki kolonga yango te.

Matthieu 18:15-18
[15] Soki ndeko na yo asali yo mabe, kende mpe lakisa ye mabe na yempe bozala kaka bino mibale. Soki ayokeli yo, wana ozongisi ndeko na yo na nzela ya malamu.[16] Kasi soki ayokeli yo te, mema moto mosusu to bato mibale, mpo ete makambo nyonso oyo bokoloba endimama na nzela ya litatoli yabatemwe mibale to misato.[17] Soki aboyi koyoka bango, yebisa likambo yango na Lingomba; soki aboyi koyokela Lingomba, zwa ye lokola mopakano mpe lokola mofutisi mpako.[18] Nalobi na bino ya solo; makambo nyonso oyo bino bokokanga awa na nse, ekokangama mpe na Likolo; mpe nyonso oyo bino bokofungola awa na nse, ekofungwama mpe na Likolo.

ÉphÈsefue 1:22-23
[22] Nzambe atia biloko nyonso na nse ya makolo na ye, mpe apona ye azala Mokonzi likolo ya biloko nyonso mpo na Lingomba,[23] oyo ezali nzoto na ye, kotondisama ya ye oyo atondisaka biloko nyonso na bisika nyonso.

ÉphÈsefue 5:23
Pamba te, mobali azali mokonzi ya mwasi, ndenge Kristo azali mokonzi ya Lingomba: nzoto na ye, oyo ye azali Mobikisi na yango.

Sa nga bé yôli'n 4:32
Bandimi nyonso bazalaki motema moko mpe makanisi moko. Moko te kati na bango azalaki koloba ete biloko na ye ezali kaka ya ye moko, kasi biloko nyonso ezalaki mpo na bango nyonso.

1 Corinthefue 1:10
Bandeko, nazali kobondela bino na Kombo ya Nkolo na biso Yesu Klisto: bozala na boyokani bino na bino mpe bokabwani ezala te kati na bino; nzoka nde, bozala motema moko mpe makanisi moko.

Jean 14:6
Yesu azongiselaki ye: —Ngai nazali nzela, solo, mpe bomoi. Moto moko te akoki koya epai ya Tata soki aleki na nzela na ngai te.

Jean 14:6-28
[6] Yesu azongiselaki ye: —Ngai nazali nzela, solo, mpe bomoi. Moto moko te akoki koya epai ya Tata soki aleki na nzela na ngai te.[7] Soki boyebaki ngai, mbele bolingaki mpe boyeba Tata na ngai. Mpe banda sikʼoyo boyebi ye, mpe bomoni ye![8] Filipi alobaki na ye: —Nkolo, lakisa biso Tata, mpe tokozala lisusu na posa ya eloko moko te.[9] Yesu azongiselaki ye: —A a Filipi, banda kala nazali na bino elongo, mpe oyebaka ngai te? Moto oyo amoni ngai, amoni Tata. Bongo mpo na nini ozali koloba: “Lakisa biso Tata?”[10] Ondimi te ete ngai nazali kati na Tata mpe Tata azali kati na ngai? Maloba oyo nalobaka na bino, ewutaka na ngai moko te. Kasi Tata, ye oyo avandaka kati na ngai, ye moto azali kosala misala na ye.[11] Bondimela ngai ete nazali kati na Tata, mpe Tata azali kati na ngai. Soki bongo te, bondima ata mpo na misala oyo nazali kosala.[12] Nalobi na bino ya solo penza: moto oyo akondimela ngai, akosala mpe misala oyo nazali kosala. Akosala kutu makambo minene koleka oyo ya ngai, pamba te nazali kokende epai ya Tata.[13] Mpe makambo nyonso oyo bokosenga na kombo na ngai, nakosala yango mpo ete Tata azwa nkembo kati na Mwana.[14] Soki bosengi eloko na kombo na ngai, nakosala yango![15] —Soki bolingaka ngai, bobatela mitindo na ngai.[16] Bongo ngai nakobondela Tata, mpe ye akopesa bino Mosungi mosusu, mpo azala na bino tango nyonso:[17] ye azali Molimo ya bosolo, oyo mokili akoki kozwa te, mpo bamoni ye naino te mpe bayebi ye te. Kasi bino boyebi ye, pamba te azali elongo na bino, mpe akozala kati na bino.[18] Nakotika bino lokola bana bitike te; nakozongela bino.[19] Etikali mwa tango moke, mokili ekomona ngai lisusu te; kasi bino, bokomona ngai, pamba te nazali na bomoi, mpe bino mpe bokozala na bomoi.[20] Na mokolo yango, bokososola ete ngai nazali kati na Tata na ngai, bino bozali kati na ngai, mpe ngai nazali kati na bino.[21] Moto oyo andimi mitindo na ngai mpe azali kobatela yango, ye nde alingaka ngai. Mpe moto oyo alingaka ngai, Tata na ngai akolinga ye; ngai mpe nakolinga ye, mpe nakomimonisa epai na ye![22] Bongo Yuda (kasi Isikariote te) atunaki: —Nkolo, mpo na nini okomimonisa na biso, kasi na mokili te?[23] Yesu azongiselaki ye: —Soki moto alingi ngai, akobatela Liloba na ngai, mpe Tata na ngai akolinga ye. Bongo tokoya epai na ye mpe tokosala evandelo na biso epai na ye.[24] Moto oyo alingaka ngai te, abatelaka mpe maloba na ngai te. Mpe Liloba oyo bozali koyoka ezali ya ngai te, kasi ezali ya Tata oyo atinda ngai.[25] Nayebisi bino makambo oyo tango nazali naino elongo na bino.[26] Kasi Mosungi, Molimo Mosantu, oyo Tata akotinda na kombo na ngai, Ye akoteya bino makambo nyonso, mpe akokanisela bino makambo nyonso oyo nayebisaki bino.[27] Natikeli bino kimia; napesi bino kimia na ngai; napesi bino yango te ndenge mokili epesaka. Botika mitema na bino emitungisa te mpe bobanga te.[28] Boyokaki ete nalobaki na bino: Nakokende, mpe nakozongela bino. Soki bolingaki ngai, mbele bolingaki kosepela awa nazali kokende epai ya Tata; pamba te Tata na ngai aleki ngai na monene.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®