A A A A A

God: [God's Will]


1 Timothée 2:3-4
[3] Pamba te, yango ezali malamu mpe esepelisaka Nzambe Mobikisi na biso,[4] ye oyo alingi ete bato nyonso babika mpe bayeba makambo ya solo.

1 Thessaloniquefue 5:18
Bozongisaka matondi na makambo nyonso, pamba te mokano ya Nzambe ezali bongo kati na Kristo Yesu, mpo nabino.

1 Thessaloniquefue 4:3
Mokano ya Nzambe ezali boye: bozala na bomoi ya bosantu; boboya pite;

Hébreu 13:20-21
[20] Tika ete Nzambe ya kimia, ye oyo, na nzela ya makila ya Boyokaniya seko, asekwisaki wuta na bakufi Nkolo na biso Yesu, oyo azali Mobateli monene ya bampate,[21] apesa bino makoki ya kokokisa misala nyonso ya malamu mpo bosalamokano na ye, mpe akoka kosala kati na biso, na nzela ya Yesu Kristo, oyo ezali kosepelisa ye. Tika ete nkembo ezala na ye libela na libela! Amen.

Luc 9:23
Mpe alobaki na bango nyonso: —Soki moto alingi kolanda ngai, esengeli amiboya ye moko, amema ekulusu na ye mikolo nyonso mpe alanda ngai!

Jacques 1:5
Soki moto moko na kati na bino azangi bwania, abondela Nzambe, mpe Nzambe akopesa ye yango; Pamba te Nzambe apesaka na bato nyonso na motema malamu mpe na kopamela te.

1 Pierre 2:15
Pamba te yango ezali mokano ya Nzambe, ete na nzela ya kosala malamu, bokoka kokanga minoko ya bato oyo bayebi eloko te mpe bazangi mayele.

Matthieu 6:10
tika ete Bokonzi na yo eya, tika ete mokano na yo esalama, awa na nse mpe kuna na likolo.

ÉphÈsefue 5:15-20
[15] Bongo, bokeba mingi mpo na bizaleli na bino; bozala te lokola bato bazangi mayele, kasi bozala lokola bato oyo bazali na mayele.[16] Bosalela tango malamu, pamba te mikolo ezali mabe.[17] Yango wana bozala bazoba te, kasi boluka kososola soki mokano ya Nkolo ezali nini.[18] Bolangwa masanga te, pamba te yango ememaka na mobulu; kasi botondisama na Molimo.[19] Bolendisana moko na moko kati na banzembo, masanzoli mpe banzembo oyo ewutaka na Molimo; boyemba mpe bokumisa Nkolo kati na mitema na bino.[20] Bozongisaka matondi na Nzambe Tata, na tango nyonso mpe na makambo nyonso, na kombo ya Nkolo na biso Yesu Kristo.

2 Pierre 3:9
Nkolo azali kowumela te mpo na kokokisa elaka na ye, ndenge bato mosusu bazali kokanisa yango. Azali kokanga motema mpo na bino, alingi te ete moto moko abunga, kasi bato nyonso babongola mitema.

1 Jean 1:9
Nzokande soki, toyamboli masumu na biso, Nzambe azali sembo mpe akokisaka maloba na ye, akolimbisa masumu na biso, mpe akopetola biso na mabe nyonso.

1 Timothée 2:4
ye oyo alingi ete bato nyonso babika mpe bayeba makambo ya solo.

Hébreu 10:36
Pamba te, bozali na posa ya kokanga motema, mpo ete, sima ya kokokisa mokano ya Nzambe, bokoka kozwa biloko oyo alakaki.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®